Metsähallitus Metsätalous Oy:n energiapolitiikka

Metsähallitus Metsätalous Oy:n toimintaa ohjaa konsernin yhteisen vastuullisuuspolitiikan lisäksi energiapolitiikka. Energiapolitiikan määrittää Metsätalous Oy:n johto. Metsätalous Oy sitoutuu energiapolitiikalla energialainsäädännön ja muiden sitovien velvoitteiden ja vaatimusten noudattamiseen sekä energiatehokkuuden jatkuvaan parantamiseen.

Energiapolitiikka kattaa kaikki Metsähallitus Metsätalous Oy:n prosessit ja toiminnot ja koskee sen koko toimintaa. Politiikan ajantasaisuus varmistetaan ja asetettujen tavoitteiden toteutuminen arvioidaan vuosittain.

Energiapolitiikkaa toteutetaan energiahallintajärjestelmän (ETJ+) avulla, joka on integroitu ISO 14001 -ympäristöjohtamisjärjestelmään. Toimintaa ohjaavat myös Metsähallituksen ilmasto-ohjelma, vastuullisuusohjelma ja toimintatapaohje (Code of Conduct).

Energiapolitiikassa tunnistetaan energiatehokkuuden kannalta merkittävimmät toiminnot ja niihin liittyvät parantamismahdollisuudet. Metsätalous Oy:n toimintaan liittyviä suurimpia energiankäyttökohteita ovat urakointina teetettävät puunkorjuu, puunkuljetus ja metsänhoito- ja tienpidontyöt sekä käytössä olevien rakennusten energiankäyttö ja työntekijöiden matkustus.

Metsähallitus seuraa toimintaansa liittyvää energiankäyttöä säännöllisesti energiakatselmuksessa, jossa kartoitetaan merkittävät energiankäyttökohteet ja tunnistetaan toimintaan liittyvä energiankulutus. Katselmuksen perusteella määritetään energiatehokkuuden parantamisen kannalta olennaisimmat toimenpiteet. Metsähallitus Metsätalous Oy:n pidemmän aikavälin päämäärien mukaisesti se pyrkii ohjaamaan energiaintensiivistä puunkorjuuta ja puunkuljetusta sekä metsänhoito- ja tienpitotöitä energiatehokkaampaan suuntaan. Lisäksi se pyrkii edistämään ilmasto-ohjelman mukaisesti uusiutuvien polttoaineiden käyttöä ja vähentämään matkustuksesta syntyviä päästöjä.

Energiatehokkuusjärjestelmän toimivuutta seurataan ja järjestelmä katselmoidaan vuosittain sisäisissä ja ulkoisissa auditoinneissa ja johdon katselmuksessa. Metsätalous Oy raportoi energia-asioista Metsätalous Oy:n hallitukselle ja tulokset julkaistaan konsernin vuosi- ja vastuullisuuskertomuksessa.

Energiatehokkuusjärjestelmän ylläpito, kehittäminen ja seuranta koordinoidaan Metsätalous Oy:n ympäristöryhmässä. Metsätalous Oy:n toimitusjohtaja vastaa energia-asioiden johtamisesta ja toteutumisesta.