Suostumus vainajan tuhkan sijoittamiseen Metsähallituksen alueille

Hautaustoimilaki

Hautaustoimilaissa säädetään ihmisen ruumiin hautaamisesta ja tuhkaamisesta sekä tuhkan käsittelystä. Laissa on säädetty krematorion ylläpitäjän velvoitteista tuhkan luovuttamisessa, tuhkan hautaamisesta tai muulla tavoin sijoittamisesta sekä tuhkauksen ja tuhkan sijoituksen rekisteröinnistä. Tuhkan sijoittamiseen edellytetään maanomistajan tai -haltijan suostumusta.

Hautaustoimilain lähtökohta on, että tuhkaa ei voi jättää pysyvästi hautaamatta tai sirottelematta, vaan tuhka on vuoden kuluessa tuhkaamisesta haudattava tai muulla tavoin sijoitettava pysyvästi yhteen paikkaan. Hautausmaalle sijoittamisen vaihtoehtona tuhka voidaan esimerkiksi sirotella vesistöön tai maan pinnalle taikka haudata joko ilman uurnaa tai uurnassa tai muussa kääreessä maahan. Tuhkaa ei voi jakaa osiin ja sijoittaa eri paikkoihin. Mahdollisuus sijoittaa tuhka muualle kuin hautausmaalle tai yksityiseen hautaan koskee vain sellaisia sijoitustapoja, joissa paikkaa ei voida jälkikäteen ulkoisesti havaita haudaksi. Jos paikalle pystytetään hautamuistomerkki tai sinne jää muu näkyvä merkki haudasta, on tuhkan sijoittamista varten perustettava yksityinen hauta.

Ennen tuhkan luovuttamista krematoriosta luovutuksensaajan tulee rekisterinpitoa varten ilmoittaa kirjallisesti krematorion ylläpitäjälle tiedot vainajasta sekä tieto siitä, minne yhteen paikkaan vainajan tuhka pysyvästi tullaan sijoittamaan. Krematorion ylläpitäjä on velvollinen pitämään rekisteriä ilmoituksista, jotta vainajan läheiset ja muut tahot voivat myöhemmin saada tuhkan sijoituspaikan ja -tavan selville krematorion arkistosta. Lisäksi rekisteriin merkitään tieto, että tuhkan sijoittamiseen on saatu alueen omistajan tai haltijan suostumus.

Tuhkan sijoittaminen hautausmaa-alueiden ulkopuolelle tapahtuu sijoittamisesta vastaavan henkilön vastuulla. Tuhkaa tulee käsitellä arvokkaalla sekä vainajan muistoa ja toiveita kunnioittavalla tavalla. Tuhkan sijoittaminen ei mitenkään rajoita alueen omistajan oikeutta päättää alueen tulevasta käytöstä. Sijoituksesta huolehtivalla henkilöllä ei myöskään ole oikeutta pystyttää tuhkan sijoituspaikalle hautamuistomerkkejä tai muita rakennelmia eikä oikeutta muokata tuhkan sijoituspaikan maaperää.

Metsähallituksen suostumuksen hakeminen

Lähtökohtaisesti pyyntöihin saada sijoittaa tuhka Metsähallituksen hallinnassa oleville alueille suhtaudutaan myönteisesti. Suostumuksia annetaan pääsääntöisesti vain tuhkan sirotteluun, ei hautaamiseen. Tuhkan sijoittaminen vesistöön biohajoavassa uurnassa on kuitenkin sallittu.

Hakemukset lähetetään Metsähallituksen kirjaamoon sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo(at)metsa.fi tai kirjeenä osoitteeseen Metsähallitus / kirjaamo, PL 94, 01301 Vantaa. Hakemuksessa on ilmoitettava hautausjärjestelyistä vastaavan henkilön nimi ja yhteystiedot, vainajan koko nimi ja syntymäaika sekä tieto halutusta sijoituspaikasta (esim. karttaliitteenä).

Suostumukset annetaan kirjallisina. Metsähallitus antaa tietoja myöntämistään suostumuksista vain asianosaisille. Metsähallituksen suostumus tuhkan sijoittamiseen on luonteeltaan maanomistajan/-haltijan suostumus eikä valituskelpoinen hallintopäätös.

Merialueen yleisvesialueita koskeva poikkeus

Metsähallituksen päätöksen mukaan vainajan tuhkan sijoittamiseen ei sen hallinnoimien merialueiden yleisvesialueille tarvita erillistä suostumusta lukuun ottamatta yleisvesialueille sijoittuvia luonnonsuojelualueita (ks. tällä sivulla olevat kartat, joissa on esitetty merialueiden yleisvesialueet). Edellä mainituille alueille tuhkan sijoittaminen ei siten edellytä erillisen suostumuksen hakemista, koska tuhkan sijoittelun ei nähdä aiheuttavan haitallisia vaikutuksia alueiden käytölle niiden sijainti huomioiden. Luonnonsuojelualueiden osalta maanomistajan suostumus tarvitaan kuitenkin aina. Myös tuhkan sijoittamisessa merialueen yleisvesialueille tulee huomioida hautaustoimilain säännökset edellä kuvatun mukaisesti.   

Lisätietoja

Metsähallituksen hallinnassa olevat yleiset vesialueet