Merialuesuunnittelulla edistetään merien kestävää käyttöä

Valtakunnallisella merialuesuunnittelulla edistetään merialueen eri käyttömuotojen kestävää kehitystä ja kasvua, luonnonvarojen kestävää käyttöä sekä meriympäristön hyvän tilan saavuttamista. 

Merialuesuunnitelma Suomen kolmelle suunnittelualueelle valmistui maakuntaliittojen johdolla vuonna 2020. Suunnitelma kattaa Suomen aluevedet ja talousvyöhykkeen. Suunnitelman alueet ovat Suomenlahti, Saaristomeri ja eteläinen Selkämeri sekä pohjoinen Selkämeri, Merenkurkku ja Perämeri. Ahvenanmaa laati oman suunnitelmansa. Metsähallitus oli mukana Suomen merialuesuunnitelman laadinnassa ja osallistuu myös jatkossa suunnitteluun.

Suomen merialuesuunnitelma

Suomen merialuesuunnitelma on luettavissa digitaalisessa muodossa. Suunnitelma sisältää itse karttaliittymän lisäksi myös skenaariot, visiot ja vaikutusten arvioinnin sekä selostuksen suunnittelun lähtökohdista,
ekosysteemilähetymistavasta ja prosessikuvauksen.

Lue lisää, (merialuesuunnitelma.fi)

Merialuesuunnittelussa kiinnitetään huomiota merialueen ominaispiirteisiin, maan ja meren vuorovaikutukseen sekä maanpuolustuksen tarpeisiin. Merialuesuunnittelussa tarkastellaan eri käyttömuotojen kuten energia-alan, meriliikenteen, kalastuksen ja vesiviljelyn, matkailun, virkistyskäytön ja luonnonsuojelun tarpeita ja pyritään sovittamaan ne yhteen.  

Yhteisellä suunnittelulla saavutaan monia hyötyjä. Se vähentää konflikteja eri sektoreiden välillä ja luo synergioita eri toimintojen välille. Suunnittelu edistää investointeja ja luo niihin selkeät säännöt, lisää valtioiden rajat ylittävää yhteistyötä ja parantaa ympäristönsuojelun laatua. 

Merialuesuunnittelusta säännellään maankäyttö- ja rakennuslaissa. Ympäristöministeriö vastaa merialuesuunnittelun yleisestä kehittämistä ja ohjauksesta. Lisäksi ympäristöministeriö vastaa yhteistyöstä naapurimaiden kanssa eri merialuesuunnitelmien yhteensovittamiseksi.

Uusi merialuesuunnitelma julkaistaan viimeistään vuonna 2030, mutta mahdollisesti jo vuonna 2027 uuden merenhoitosuunnitelman kanssa.