Kansainvälistä yhteistyötä metsien, luonnon ja kestävän matkailun parhaaksi

Metsähallitus osallistuu aktiivisesti toimialansa kansainväliseen yhteistyöhön. Näin voimme vaikuttaa alan kehitykseen laajemmin kuin vain Suomessa ja saamme arvokasta tietoa muiden maiden hyvistä käytännöistä ja kehityskuluista, jotka vaikuttavat myös Metsähallituksen toimintaympäristöön.

Kansainvälisessä toiminnassa edustamme joko Metsähallitusta tai Suomen valtiota. Erityisesti Metsähallituksen Luontopalvelut toimii Suomen ympäristöhallinnon edustajana valtioiden ja kansainvälisten järjestöjen yhteistyössä.  

Tuemme ja toteutamme asiantuntijaorganisaationa Suomen kansainvälisiä sitoumuksia kuten Biodiversiteettisopimusta, johon Suomi on sitoutunut oman kansallinen strategian ja toimintaohjelman mukaisesti.  

Globaalilla tasolla olemme sitoutuneet YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin (Agenda 2030) ja YK:n yrityksiä ja ihmisoikeuksia ohjaaviin periaatteisiin (UNGP). Toimintaamme ohjaavat myös Suomen valtion kansainväliset sitoumukset kuten YK:n ilmastosopimus ja Biologista monimuotoisuutta koskeva yleissopimus (CBD) sekä YK:n metsäfoorumi UNFF:n maailmanlaajuiset metsäperiaatteet. 

Kansainvälistä yhteistyötä eri foorumeilla 

Olemme mukana Eustaforissa, joka on kestävää metsätaloutta harjoittavien eurooppalaisten valtionmetsäorganisaatioiden kattojärjestö. Metsähallitus on järjestön perustajia. Eustafor edistää kestävää metsätaloutta ja toimii yhteistyö- ja tiedonvaihtofoorumina. Järjestössä käsitellään myös energia-asioita, matkailua ja virkistystä, kalastusta ja metsästystä sekä luonnonsuojelua. Eustafor toimii myös EU-asioiden seurantakanavana ja sen kautta voidaan osallistua EU:n metsään liittyvien asioiden valmisteluun. Metsähallituksen pääjohtaja toimii Eustaforin puheenjohtajana 2023–2025.

Teemme myös kahdenvälistä yhteistyötä useiden eurooppalaisten maiden metsähallinto-organisaatioiden kanssa. Esimerkiksi Viron RMK:n kanssa teemme yhteistyötä suomalais-virolaisen retkeilyalueverkoston kehittämiseksi ja näkyvyyden lisäämiseksi. 

Osallistumme kansainvälisten ja EU:n metsäasioiden valmisteluun myös kotimaan tasolla ja olemme mukana maa- ja metsätalousministeriön vetämässä kansainvälisen metsäpolitiikan yhteistyöverkostossa. 

Osallistumme tiiviisti myös arktisten alueiden yhteistyöhön. Yhteistyötä toteutetaan EU:n arktisen alueiden yhteistyön, Arktisen neuvoston jäsenyyden, Barentsin Euro-Arctisen alueen yhteistyön ja Arktisen alueen muun yhteistyön kautta. 

Kannustamme henkilöstöämme hakeutumaan kansainvälisiin tehtäviin. Asiantuntijamme käyvät usein puhujina ja vierailijoina alan kansainvälisissä tapahtumissa. Vastaavasti isännöimme erilaisten kansainvälisten ryhmien vierailuja ja retkiä esimerkiksi Rovaniemellä Tiedekeskus Pilkkeessä ja Suomen Luontokeskus Haltiassa.  

Kansainvälinen luonnonsuojelu 

Luontopalvelut ja Eräpalvelut ovat Metsähallituksen julkisia hallintotehtäviä hoitavat vastuualueet. Ne toimivat aktiivisesti eri maiden vastaavien toimijoiden ja kansainvälisten järjestöjen kanssa. Luontopalvelut hoitaa joitakin näistä tehtävistä Suomen ympäristöhallinnon edustajana. 

Luontopalveluille erityisen tärkeä yhteistyöfoorumi on Euroopan suojelualueliitto (EUROPARC), joka edustaa n. 400 suojelualuetta 40 Euroopan maassa. Luontopalvelut toimii myös aktiivisesti kansainvälisessä luonnonsuojeluliitossa (IUCN) ja sen asiantuntijakomissioissa, erityisesti suojelualuekomissiossa sekä Suomen IUCN-komiteassa. 

Kansainvälinen yhteistyö on myös keino kehittää omaa toimintaamme, esimerkiksi vertaisarvioinneilla ja pitkäaikaisilla yhteistyösopimuksilla.

Metsähallitus on jäsen Kansainvälisessä riistansuojeluneuvostossa (CIC). CIC on riippumaton, neuvoa-antava maailmanlaajuinen järjestö, jonka tavoitteena on edistää villieläinkantojen suojelua ja mahdollistaa niiden kestävä metsästys. Eräpalvelut vastaa Suomen neuvottelukunnan sihteeristön tehtävästä. 

Wildlife Estates on Euroopan unionin ympäristökomissaarin tunnustama, Euroopan maanomistajajärjestön (ELO) koordinoima ohjelma. Suomessa Wildlife Estates -hanketta koordinoi kansallinen delegaatio, jonka jäsen Metsähallitus on. 

Suuria yhteishankkeita luonnon parhaaksi 

Lähes kaikki Luontopalvelujen kansainvälinen luonnonsuojelutoiminta toteutetaan erillisrahoituksella, projekteina.  

Projekteissa hoidetaan yhdessä luontokohteita, tehdään lajiseurantaa yhtenäisillä menetelmillä, sovitaan kestävistä kalastusjärjestelyistä sekä rakennetaan ja kunnostetaan retkeilyrakenteita, kulttuuriperintökohteita ja kalateitä. Hankkeissa kehitetään myös viestintää ja markkinointia paikallisten toimijoiden kanssa, jotta matkailijat löytäisivät kohteisiin ja saisivat paikan päällä tietoa ja palveluja. 

Myös Metsähallitus Metsätalous Oy on hankekumppanina useassa EU:n LIFE- ja Interreg -hankkeessa, joissa se keskittyy metsätalouden monimuotoisuus- ja ympäristöasioihin. Esimerkiksi metsätalouden vesiensuojelu on hyötynyt kansainvälisestä yhteistyöstä, kun hyviä käytäntöjä ja työkaluja on vaihdettu yhteistyökumppaneiden kesken. 

Lähialueyhteistyö luonnon hyväksi 

Luontopalvelujen lähialueyhteistyö on osin valtioiden välistä (esim. Pohjoismaat, Venäjä), ministeriöiden välistä (esim. Viro) ja osin yhteistyösopimuksiin perustuvaa (esim. Latvia). Lähialueyhteistyössä hyödynnetään mm. puistopariyhteistyön toimintamallia valtioiden rajojen läheisyydessä sijaitsevien kansallispuistojen välillä.

HUOM. Metsähallitus on ohjaavien ministeriöidensä kautta saadun, valtionhallintoa koskevan ohjeistuksen mukaisesti keskeyttänyt toistaiseksi kaiken yhteistyön Venäjän kanssa. Käytännössä venäläiset yhteistyökumppanit on suljettu kaikesta yhteydenpidosta, ja sulku koskee sekä hankeyhteistyötä että kaikkea muuta yhteistyötä.

Osa puistopariyhteistyöstä, kuten Oulanka–Paanajärvi (Suomi–Venäjä) ja Pasvik–Inari (Suomi–Norja–Venäjä) ja Haltin yhteistyöalue (Suomi–Norja) ovat Euroopan suojelualueliitto EUROPARCin sertifioimia (Transboundary Parks).

Tunnus, jossa teksti Transboundary Parks Europarc sekä piirroksena kaksi lentävää joutsenta.

Fennoskandian vihreä vyöhyke on nykyisten ja suunniteltujen luonnonsuojelualueiden ketju Suomen, Norjan ja Venäjän rajaseuduilla. Vihreän vyöhykkeen yhteistyö on osa YK:n biologista monimuotoisuutta koskevan yleissopimuksen toimeenpanoa. Tavoitteena on luoda Fennoskandian vihreästä vyöhykkeestä rajat ylittävän luonnonsuojeluyhteistyön malli sekä lisätä alueen tunnettuutta sekä kansallisesti että kansainvälisesti. Fennoskandian vihreä vyöhyke on Euroopan vihreän vyöhykkeen pohjoisin osa.

 Suomen lähialueilla tehtävä luonnonsuojeluyhteistyö: 

 • Fennoskandian vihreä vyöhyke 
 • puistopariyhteistyö Suomen ja rajanaapurien suojelualueiden välillä (Venäjän kanssa katkaistu toistaiseksi)
 • toiminta Luoteis-Venäjän suojelualueiden hoidon edistämiseksi (katkaistu toistaiseksi)
 • toiminta Suomen ja Venäjän luonnonsuojelutyöryhmässä (katkaistu toistaiseksi)
 • toiminta Suomen ja Viron luonnonsuojelutyöryhmässä 
 • Suomen Merenkurkun ja Ruotsin Korkean rannikon yhteinen maailmanperintöalue 
 • toiminta Suomen, Ruotsin, Norjan ja Venäjän luonnonsuojelun kalottiyhteistyössä (katkaistu Venäjän osalta toistaiseksi)
 • yhteistyösopimukset Viron ympäristöviraston (Keskkonnaamet), Viron metsähallituksen (RMK) ja Latvian luonnonsuojeluviraston (Dabas aizsardzības pārvalde) kanssa. 
 • Kosteikkojen suojelun RAMSAR-sopimuksen toteutus Pohjoismaissa ja Baltiassa  
 • Tunturi-Lapin riekkolaskentojen koordinointi 
 • naalin suojelu