Toimimme yleisillä vesialueilla

Suomen aluevesirajan sisäpuolisia alueita kutsutaan yleisvesialueiksi. Niiden ulkopuolella sijaitsee Suomen talousvyöhyke, jota säädellään eri periaattein. Yleisvesialueita on meren lisäksi myös sisämaan suurten järvien selillä.

Yleiset vesialueet järvien ja merien pohjineen ovat Suomen valtion omaisuutta. Poikkeuksen muodostavat Ahvenanmaan maakunnan omistamat vesialueet. Metsähallitus hallinnoi Suomen aluevesirajan sisäpuolisia valtion omistamia merialueita ja hoitaa niillä omistajan tehtäviä. Merituulivoiman kehittämiseksi yleisille vesialueilla on olemassa valmis lainsäädäntö, jonka mukaan voimme toimia.

Ympäristö- ja ilmastoministeri Kai Mykkäsen mukaan Suomella on erinomaiset mahdollisuudet nousta puhtaan energian suurvallaksi. Puhtaan energian hankkeisiin vaikuttavat ratkaisevasti puhtaan sähkön saatavuus ja hinta, luvituksen sujuvuus sekä hyvät siirtoyhteydet. Merituulivoimalla on tässä visiossa merkittävä rooli. Siksi Suomen hallitus käynnistää hankkeita, joilla parannetaan sen kasvuedellytyksiä.

Talousvyöhykkeen lainsäädäntötyö alkaa

Merituulivoimayritysten kiinnostus talousvyöhykettä kohtaan on lisääntynyt, vaikka alueet sijaitsevat kauempana rannikosta ja sähkönsiirtomatka on pitempi kuin aluevesien hankkeissa. Talousvyöhykkeellä toimitaan Suomen talousvyöhykkeestä annetun lain mukaisesti. Taloudellista toimintaa koskevaa lupaprosessia ei ole aikoinaan – vuonna 2005 voimaan astuneessa talousvyöhykelaissa – luotu merituulivoimahankkeita ajatellen. Siten lainsäädäntö ei aina anna selviä ratkaisuja kaupallisen käytön esiin nostamiin kysymyksiin.

Työ- ja elinkeinoministeriö käynnisti lokakuun lopulla talousvyöhykkeelle sijoittuvaa merituulivoimaa koskevan lainsäädäntöhankkeen. Tavoitteena on valmistella laki, jolla säädetään talousvyöhykkeen alueiden jakamista koskevat menettelyt ja määritellään talousvyöhykkeen merituulivoimahankkeille tarvittavat luvat sekä saatetaan talousvyöhyke verotus- ja maksukäytännöiltään samalle tasolle yleisvesialueiden kanssa.

Työryhmä etsii keinoja edistää merituulivoimaa

Samalla kun työ- ja elinkeinoministeriö käynnisti lainsäädäntötyön, ympäristö- ja ilmastoministeri Kai Mykkänen nimitti merituulivoimatyöryhmän selvittämään merituulivoiman edistämiseen tähtääviä keinoja. Työryhmän on määrä saada tehtävänsä valmiiksi kesäkuun 2024 lopussa. Metsähallitus on mukana työryhmässä.

Työryhmän lähtökohtana on, että merituulivoimalat rakennetaan markkinaehtoisesti. Merkittävät ja pitkäaikaiset hankkeet edellyttävät kuitenkin ”selkeää ja ennakoitavaa toimintaympäristöä sekä hankkeiden rakentamiseen ja ylläpitoon vaadittavaa infrastruktuuria”.

Merituulivoima tulee myös sovittaa yhteen muiden merellisten toimintojen kanssa, jotta haitat voidaan minimoida. Työryhmän tehtävänä on tässä tarkoituksessa koota yhteen eri osapuolten toimia.

Talousvyöhykkeellä muidenkin valtioiden oikeuksia

Suomen talousvyöhyke on kansainvälistä merialuetta, jonka rajat määräytyvät Suomen ja muiden valtioiden (Ruotsin, Viron ja Venäjän) välisten sopimusten mukaisesti. Omien aluevesien lisäksi Suomella on täydet oikeudet luonnonvaroihin ja lainkäyttövaltaan myös talousvyöhykkeellä. Talousvyöhykkeen meriympäristön suojeluun sovelletaan Suomen lakia.

Muut valtiot voivat Suomen talousvyöhykkeellä harjoittaa merenkulkua, lentää vyöhykkeen yli sekä laskea vyöhykkeelle merenalaisia kaapeleita ja putkistoja. Lisäksi muilla valtioilla on oikeus käyttää talousvyöhykkeen merta muulla tavoin, silloin kun käyttö liittyy kansainvälisessä oikeudessa hyväksyttyyn meren käyttöön ja on sopusoinnussa Yhdistyneiden kansakuntien merioikeusyleissopimuksen määräysten kanssa.