Toimimme yleisillä vesialueilla

Suomen aluevesirajan sisäpuolisia alueita kutsutaan yleisvesialueiksi. Niiden ulkopuolella sijaitsee Suomen talousvyöhyke, jota säädellään eri periaattein. Yleisvesialueita on meren lisäksi myös sisämaan suurten järvien selillä.

Yleiset vesialueet järvien ja merien pohjineen ovat Suomen valtion omaisuutta. Poikkeuksen muodostavat Ahvenanmaan maakunnan omistamat vesialueet. Metsähallitus hallinnoi Suomen aluevesirajan sisäpuolisia valtion omistamia merialueita ja hoitaa niillä omistajan tehtäviä.

Merituulivoimapuistoja aluevesirajan molemmin puolin

Merituulivoimaa rakentavien yritysten kiinnostus on lisääntynyt myös talousvyöhykettä kohtaan, vaikka ne sijaitsevat kauempana rannikosta ja sähkönsiirtomatka pitenee verrattuna aluevesien sisäpuolisiin hankkeisiin.

Suomen talousvyöhyke on kansainvälistä merialuetta, jonka rajat määräytyvät Suomen ja muiden valtioiden (Ruotsin, Viron ja Venäjän) välisten sopimusten mukaisesti. Omien aluevesien lisäksi Suomella on täydet oikeudet luonnonvaroihin ja lainkäyttövaltaan myös talousvyöhykkeellä. Myös talousvyöhykkeen meriympäristön suojeluun sovelletaan Suomen lakia.

Talousvyöhykkeellä toimitaan Suomen talousvyöhykkeestä annetun lain mukaisesti. Vyöhykkeen taloudellinen hyödyntäminen on mahdollista valtioneuvoston suostumuksella. Taloudellista toimintaa koskevaa lupaprosessia ei ole aikanaan (vuonna 2005, kun talousvyöhykkeistä sovittiin) luotu merituulivoimahankkeita ajatellen ja lainsäädäntöä tulisi vielä kehittää. Laki ei esimerkiksi anna ratkaisuja tilanteessa, jossa useampi toimija kilpailee samasta merialueesta.

Valtioneuvosto on myöntänyt tutkimuslupia muutamille talousvyöhykkeen merituulivoimahankkeille.

Talousvyöhykkeellä muidenkin valtioiden oikeuksia

Muut valtiot voivat Suomen talousvyöhykkeellä harjoittaa merenkulkua, lentää vyöhykkeen yli sekä laskea vyöhykkeelle merenalaisia kaapeleita ja putkistoja. Lisäksi muilla valtioilla on oikeus käyttää talousvyöhykkeen merta muulla tavoin, silloin kun käyttö liittyy kansainvälisessä oikeudessa hyväksyttyyn meren käyttöön ja on sopusoinnussa Yhdistyneiden kansakuntien merioikeusyleissopimuksen määräysten kanssa.

Metsähallituksella ei ole mandaattia hallinnoida Suomen talousvyöhykkeitä. Tarvittaessa toimimme kuitenkin mm. työ- ja elinkeinoministeriön apuna ja kartoitamme talousvyöhykkeellä esimerkiksi tuulivoimalle sopivia alueita.