Politiikka ohjaa yhteistä tekemistä

Metsähallituksen vastuullisuutta ohjaa vastuullisuuspolitiikka. Se on koko konsernia koskeva strateginen linjaus, jonka Metsähallituksen hallitus vahvistaa.

Vastuullisuuspolitiikassa määritellään Metsähallituksen vastuualueiden ja yksiköiden yhteisen tekemisen alueet, kytkös strategiaan ja sen toteuttamiseen, päätavoitteet, keskeisimmät periaatteet ja painopistealueet, pääroolit ja vastuut sekä raportointimenettelyt.

Vastuullisuuspolitiikka

Vastuullisuuspolitiikka on päivitetty osana vastuullisuusohjelmaa ja se hyväksyttiin Metsähallituksen hallituksessa vuonna 2023.

Päätavoitteet

Vastuullisuus on osa kaikkea toimintaamme. Se on integroitu Metsähallituksen strategiaan sekä johtamiseen ja kehittämiseen.

Vastuullisuus tarkoittaa meillä tavoitteellista tekemistä ja kehittämistä yhdessä vastuullisemman, kestävämmän, tasa-arvoisemman ja yhdenvertaisemman tulevaisuuden puolesta. Pyrimme toiminnassamme sovittamaan vastuullisesti ja kestävästi yhteen valtion maa- ja vesialueisiin kohdistuvia ekologisia, kulttuurisia, sosiaalisia ja taloudellisia käyttötarpeita.

Toimimme vastuullisena organisaationa ja huomioimme toimintamme vaikutukset kaikkialla, mihin ne ulottuvat. Olemme aktiivinen yhteiskunnallinen vaikuttaja ja kehitämme vastuullista toimintaa yhdessä asiakkaiden, kumppaneiden ja sidosryhmien kanssa koko arvoketjussamme.

Vastuullisuustyömme tavoitteena on luoda arvoa luonnolle, ihmisille ja yhteiskunnalla yli sukupolvien.

Keskeisimmät periaatteet

Toimintamme perustuu kansainvälisesti tunnustettuihin vastuullisuuden ohjeisiin ja periaatteisiin, kuten YK:n Kestävän kehityksen toimintaohjelmaan (Agenda 2030) sekä YK:n yrityksiä ja ihmisoikeuksia koskeviin ohjaaviin periaatteisiin. Pyrimme toiminnallamme sekä edistämään periaatteiden toteutumista että vähentämään niihin kohdistuvia negatiivisia vaikutuksia.

Metsähallituksen vastuullisuustyötä ohjaavat vastuullisuuspolitiikka, vastuullisuusohjelma ja toimintatapaohje, joissa on kuvattu keskeisimmät vastuullisuuden periaatteet, vastuut, ohjeet, tavoitteet ja toimenpiteet. Vastuullisuuspolitiikassamme linjaamme myös ympäristöasioihin sekä ihmisoikeuksiin liittyvistä periaatteistamme.

Tunnistamme vastuullisuuden kannalta olennaiset alueet toiminnassamme sekä niihin liittyvät riskit, joita hallitsemme osana riskienhallintajärjestelmää. Valvomme vastuullisuuden noudattamista ja toteutumista sekä ryhdymme tarvittaessa korjaaviin toimenpiteisiin.

Kannustamme sidosryhmiämme huomioimaan ja edistämään vastuullisuutta kanssamme. Edellytämme toimittajiltamme sitoutumista toimintatapaohjeemme ehtoihin.

Vastuullisuustyön painopistealueet

Metsähallituksen vastuullisuustavoitteet on kirjattu vastuullisuusohjelmaan. Sidosryhmiltämme saamiemme näkemysten pohjalta tuotettu olennaisuusanalyysi muodostaa vastuullisuusohjelmamme ytimen.

Vastuullisuusohjelma sisältää neljä painopistealuetta, jotka ovat johtaminen, ympäristö, ihmiset ja yhteiskunta. Painopistealueet määrittävät vastuullisuustyötä ja sisältävät tavoitteet, jotka strategian ja vastuullisuusohjelman kautta ovat osa jokaisen metsähallituslaisen työtä.

Hyvä hallinto, vaatimustenmukaisuus ja tapa toimia muodostavat toimintamme eettisen ja vastuullisen perustan.

Johtaminen
Johdamme ja kehitämme vastuullisuutta parhaiden käytäntöjen mukaisesti ja varmistamme toimintamme vaatimustenmukaisuuden ja eettisyyden. Rakennamme luottamusta avoimella vuorovaikutuksella ja kehitämme asiakaslähtöisempiä ja digitaalisia yhteistyön muotoja. Parannamme sidosryhmä- ja asiakaskokemusta ja lupaamme laajentaa vastuullisia ja eettisiä toimintatapoja koko arvoketjussamme.

Ympäristö
Ympäristöasioiden hoito Metsähallituksessa perustuu sertifioituun ISO 14001 -ympäristöjärjestelmään. Toimimme jatkuvan parantamisen periaatteen mukaisesti suunnitelmallisesti ympäristön suojelemiseksi ja luonnonvarojen kestävän käytön varmistamiseksi. Huomioimme ilmastovaikutukset, ilmastonmuutokseen sopeutumisen, luonnon monimuotoisuuden ja kestävän talouden sekä myönteiset aluetaloudelliset ja työllisyysvaikutukset kaikessa toiminnassamme.

Jokaisen metsähallituslaisen tulee ottaa ympäristöasiat huomioon päivittäisessä työssään ja toimia yhteisen ympäristömme hyväksi. Noudatamme toiminnassamme varovaisuusperiaatetta ympäristöön vaikuttavien toimenpiteiden kohdalla. Edistämme ympäristöystävällisten toimintatapojen ja teknologioiden kehittämistä ja käyttöönottoa. Monikäyttömetsien käyttöä ohjaavat lisäksi lakisääteiset Metsähallitukselle asetetut yhteiskunnalliset velvoitteet, metsäsertifiointi ja metsätalouden ympäristöopas. Suojelualueiden hoitoa ja käyttöä ohjaavat lait ja asetukset.

Arvioimme toimintamme ympäristönäkökohdat ja -riskit vuosittain. Ympäristövaikutusten hallitsemiseksi ja ympäristönhoidon jatkuvaksi parantamiseksi laadimme koko Metsähallituksen kattavat strategiset ympäristötavoitteet, -ohjeet ja seurantamenetelmät.

Ihmiset
Kunnioitamme ihmis- ja perusoikeuksia, mukaan lukien kielelliset oikeudet. Tunnemme Metsähallituksen toiminnan olemassa olevat tai mahdolliset vaikutukset ihmisoikeuksiin. Hallinnoimme riskejä sekä ehkäisemme ja lievennämme vaikutuksia osana riskienhallintaa ja ympäristöasioita.

Varmistamme oikeudenmukaisen ja tasapuolisen toiminnan ja kohtelun niin henkilöstön, asiakkaiden, kumppaneiden kuin sidosryhmien osalta. Emme suvaitse syrjintää, kiusaamista tai häirintää. Edellytämme perus- ja ihmisoikeuksien kunnioittamista myös hankinta- ja sopimuskumppaneiltamme toimintatapaohjeemme mukaisesti.

Yhteiskunta
Monenlaisten käyttötarpeiden ja toiveiden onnistunut yhteensovittaminen yhdessä sidosryhmiemme kanssa muodostaa toimintamme perustan. Tuotamme arvoa yhteiskunnalle lisäämällä maakuntien elinvoimaa, luomalla mahdollisuuksia kestävälle liiketoiminnalle, tulouttamalla tuloja valtiolle, edistämällä luonnosta saatavia hyvinvointipalveluja sekä vaalimalla elävää kulttuuriperintöä ja kulttuuriperintöön liittyviä rakennuksia ja kulttuuriympäristöjä. Huomioimme toiminnassamme myös tulevat sukupolvet.

Pääroolit ja vastuut

Metsähallituksen hallitus vastaa vastuullisuuden ja ympäristöasioiden johtamisen järjestämisestä ja integroimisesta osaksi strategiaa ja toimintaa. Hallitus hyväksyy Metsähallituksen vastuullisuuspolitiikan ja päättää ympäristöjärjestelmän sertifioinnin periaatteista.

Pääjohtaja vastaa vastuullisuuden ja ympäristöasioiden johtamisesta ja toteutumisesta Metsähallituksessa.

Metsähallituksen johtoryhmä asettaa yhteiset strategiset vastuullisuustavoitteet, mukaan lukien ympäristötavoitteet, ja vastaa niiden toteutumisesta omilla vastuualueillaan. Metsähallituksen johtoryhmä katselmoi ympäristöjärjestelmän vuosittain sen varmistamiseksi, että se on soveltuva, tarkoituksenmukainen ja vaikuttava. Johtoryhmä käsittelee ja hyväksyy Metsähallituksen ympäristökatselmuksen.

Viestintäjohtaja vastaa vastuullisuus- ja ympäristöprosesseista ja lakiasiainjohtaja vaatimustenmukaisuuden prosesseista.

Vastuullisuusryhmä toimii viestintäjohtajan asiantuntijatukena vastuullisuustyössä. Ryhmä vastaa vastuullisuuden koordinoinnista, kehittämisestä ja viestinnästä Metsähallituksessa. Ryhmä koostuu vastuualueiden nimeämistä asiantuntijoista.

Metsähallituksen ympäristöryhmä koordinoi ISO 14001 -ympäristöjärjestelmän ylläpitoa ja kehittämistä. Se valmistelee yhdessä vastuualueiden ympäristöryhmien kanssa ympäristöjärjestelmää koskevat asiat ja vastaa ympäristöjärjestelmän toteutuksen johtamisesta, seurannasta ja kehittämisestä. Viestintä- ja vastuullisuusyksikön johtaja toimii Metsähallituksen ympäristöryhmän puheenjohtajana ja esittelee asiat johtoryhmälle ja hallitukselle.

Jokainen Metsähallituksen esihenkilö ja työntekijä vastaavat siitä, että vastuullisuus ja ympäristöasiat toteutuvat jokaisen omassa työssä.

Vastuualueet varmistavat, että Metsähallituksen vastuullisuuspolitiikan periaatteet näkyvät toiminnassamme asiakkaiden, kumppanien, toimittajien ja muiden sidosryhmien kanssa.

Vastuullisuuspolitiikka arvioidaan vähintään strategiakausittain uudelleen ja päivitetään tarpeen mukaan. Vastuullisuutta kehitetään yhdessä asiakkaiden, kumppaneiden ja sidosryhmien kanssa.

Raportointimenettely

Metsähallituksen vastuullisuustavoitteet on kirjattu vastuullisuusohjelmaan, joka tukee strategiaa ja ohjaa strategisia valintoja. Strategian ja vastuullisuustyömme vaikuttavuutta mittaavat päämittarit on koottu arvonluontimalliin.

Keräämme tietoa Metsähallituksen vastuullisuustavoitteiden sekä niihin liittyvien toimenpiteiden toteuttamisesta. Vastuualueet raportoivat säännöllisesti kvartaaleittain tuloksensa sekä omissa johtoryhmissään ja vastuullisuus- ja ympäristöryhmässä että Metsähallituksen johtoryhmässä ja hallituksessa. Ympäristönsuojelun tasoa ja ympäristöjärjestelmän toimivuutta arvioidaan vuosittain sisäisin ja ulkoisin auditoinnein.

Raportoimme strategian ja vastuullisuusohjelman tavoitteiden etenemisestä vuosittain Metsähallituksen vuosi- ja vastuullisuusraportissa sekä Yleiset yhteiskunnalliset velvoitteet -raportissa. Viestimme tuloksista aktiivisesti eri sidosryhmät huomioiden.