Politiikat ohjaavat yhteistä tekemistä

Tärkeimmät vastuullisuutta ohjaavat politiikkamme ovat Vastuullisuuspolitiikka ja Ympäristöpolitiikka. Ne ovat koko konsernia koskevia strategisia linjauksia, jotka Metsähallituksen hallitus vahvistaa.

Politiikoissa määritellään Metsähallituksen vastuualueiden ja yksiköiden yhteisen tekemisen alueet, kytkös strategiaan ja sen toteuttamiseen, päätavoitteet, keskeisimmät periaatteet, pääroolit ja vastuut sekä raportointimenettelyt.

Vastuullisuuspolitiikka

Vastuullisuuspolitiikka tuotettiin osana vastuullisuusohjelmaa ja se hyväksyttiin Metsähallituksen hallituksessa vuonna 2019.

Päätavoitteet

Vastuullisuus on osa kaikkea toimintaamme. Se on integroitu strategiaamme sekä johtamiseemme, toimintaamme ja kehittämiseemme. 

Vastuullisuus tarkoittaa meillä tavoitteellista tekemistä ja kehittämistä yhdessä kestävämmän, vastuullisemman, tasa-arvoisemman ja yhdenvertaisemman tulevaisuuden puolesta.

Valtion maa- ja vesialueisiin kohdistuu monenlaisia käyttötarpeita, joilla on ekologisia, kulttuurisia, sosiaalisia ja taloudellisia vaikutuksia. Pyrimme toiminnassamme sovittamaan kestävästi ja vastuullisesti näitä tarpeita yhteen siten, että ne hyödyttävät ihmisiä, yhteiskuntaa ja luontoa mahdollisimman hyvin.

Toimimme vastuullisena organisaationa ja huomioimme toimintamme vaikutukset kaikkialla, mihin ne ulottuvat. 

Olemme aktiivinen yhteiskunnallinen vaikuttaja ja kehitämme vastuullista toimintaa yhdessä asiakkaiden, kumppaneiden ja sidosryhmien kanssa.

Keskeisimmät periaatteet

​​Johtaminen, ihmiset, yhteiskunta ja ympäristö ovat vastuullisuusohjelmamme painopistealueet. 

Metsähallituksen vastuullisuustyötä ohjaavat vastuullisuuspolitiikka, vastuullisuusohjelma ja toimintatapaohje (Code of Conduct), joissa on kuvattu keskeisimmät vastuullisuuden periaatteet, ohjeet, tavoitteet ja toimenpiteet. Kannustamme sidosryhmiämme huomioimaan ja kunnioittamaan toimintatapaohjettamme. Edellytämme toimittajiltamme sitoutumista toimintatapaohjeemme ehtoihin, kuten ihmis- ja työoikeus- sekä ympäristövelvoitteisiin (Supplier Code of Conduct).

Toimintamme perustuu kansainvälisesti tunnustettuihin vastuullisuuden ohjeisiin ja periaatteisiin, kuten YK:n Kestävän kehityksen toimintaohjelmaan (Agenda 2030) sekä YK:n yrityksiä ja ihmisoikeuksia koskeviin ohjaaviin periaatteisiin. Sidosryhmiltämme saamiemme näkemysten pohjalta tuotettu olennaisuusanalyysi muodostaa vastuullisuusohjelmamme ytimen.

Johdamme ja toimimme eettisesti. Kunnioitamme ihmisoikeuksia. Varmistamme oikeudenmukaisen ja tasapuolisen toiminnan ja kohtelun. Emme suvaitse syrjintää, kiusaamista tai häirintää. 

Huomioimme ilmastovaikutukset, ilmastonmuutokseen sopeutumisen, luonnon monimuotoisuuden sekä kestävän talouden ja työllisyyden kaikessa toiminnassamme.

Tuotamme valtiolle taloudellista ja yhteiskunnallista arvoa. Taloudellinen arvo muodostuu valtiolle tehtävästä tuloutuksesta ja liiketoiminnan omaisuuden pitkän aikavälin tuottomahdollisuuksien kehittämisestä. Yhteiskunnallinen arvo syntyy julkisten hallintotehtävien toiminnan, liiketoiminnan ja liiketoiminnassa huomioon otettavien yleisten yhteiskunnallisten velvoitteiden yhteisvaikutuksista. Metsähallituksen toiminnalla on huomattava vaikutus aluetalouteen yhteistyöyritysten ja paikallisten asiakkuuksien kautta.

Tunnistamme vastuullisuuden kannalta olennaiset alueet toiminnassamme sekä niihin liittyvät riskit, joita hallitsemme osana riskienhallintajärjestelmää. Valvomme vastuullisuuden noudattamista ja toteutumista sekä ryhdymme tarvittaessa korjaaviin toimenpiteisiin. 

Pääroolit ja -vastuut

Metsähallituksen hallitus vastaa vastuullisuuden johtamisen järjestämisestä ja integroimisesta osaksi strategiaa. Hallitus hyväksyy Metsähallituksen vastuullisuuspolitiikan.

Pääjohtaja vastaa vastuullisuuden johtamisesta ja toteutumisesta Metsähallituksessa. 

Metsähallituksen johtoryhmä asettaa yhteiset strategiset vastuullisuustavoitteet ja vastaa niiden toteutumisesta omilla vastuualueillaan.

​Viestintäjohtaja vastaa vastuullisuusprosessista.

Vastuullisuusryhmä toimii viestintäjohtajan asiantuntijatukena vastuullisuustyössä. Ryhmä vastaa vastuullisuuden koordinoinnista, kehittämisestä ja viestinnästä Metsähallituksessa. Ryhmä koostuu vastuualueiden nimeämistä asiantuntijoista. 

Jokainen Metsähallituksen työntekijä vastaa siitä, että vastuullisuus toteutuu omassa työssä.

Vastuualueet varmistavat, että Metsähallituksen vastuullisuusperiaatteet näkyvät toiminnassamme asiakkaiden, kumppanien, toimittajien ja muiden sidosryhmien kanssa.

Vastuullisuuspolitiikka arvioidaan vähintään strategiakausittain uudelleen ja päivitetään tarpeen mukaan. Vastuullisuutta kehitetään yhdessä asiakkaiden, kumppaneiden ja sidosryhmien kanssa.

Raportointimenettely

Keräämme vuosittain tietoa vastuullisuustavoitteiden sekä niihin liittyvien toimenpiteiden toteuttamisesta.  Vastuualueet raportoivat tuloksensa säännöllisesti sekä omissa johtoryhmissään että Metsähallituksen johtoryhmässä ja hallituksessa. 

Julkaisemme tulokset vuosi- ja vastuullisuuskertomuksessamme, Yleiset yhteiskunnalliset velvoitteet -raportissamme sekä viestimme niistä aktiivisesti.

Ympäristöpolitiikka

Ympäristöpolitiikka päivitettiin Metsähallituksen hallituksen päätöksellä tammikuussa 2021.

Päätavoitteet

Käytämme, hoidamme ja suojelemme hallinnassamme olevaa valtion maa- ja vesiomaisuutta. Toimimme kestävästi, harjoitamme liiketoimintaa yhteiskunnallisten velvoitteiden puitteissa ja hoidamme Metsähallitukselle säädettyjä julkisia hallintotehtäviä.

Toimintamme tarkoitus on luonnon arvon ja yhteisen varallisuuden vastuullinen kehittäminen yli sukupolvien. Vastuullisuus ja yhteistyö, ilmastonmuutos, luonnon monimuotoisuus, hyvinvointi ja biotalous ovat strategiamme pääteemoja. Johtaminen, ihmiset, yhteiskunta ja ympäristö ovat strategiaa tukevan vastuullisuusohjelmamme painopistealueet. Olemme sitoutuneet YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin (Agenda 2030) ja YK:n yleismaailmalliseen ihmisoikeusjulistukseen. Noudatamme YK:n yrityksiä ja ihmisoikeuksia koskevia periaatteita.

Metsähallitus noudattaa toiminnassaan ISO 14001 standardin mukaista sertifioitua ympäristöjärjestelmää ja tämä ympäristöpolitiikka perustuu kyseisen standardin vaatimuksiin.

Ympäristöpolitiikka kattaa koko Metsähallituksen toiminnan.

Keskeiset periaatteet

Ympäristöasioiden hallinta on osa jokapäiväistä toimintaamme. Toimimme suunnitelmallisesti ympäristön suojelemiseksi ja luonnonvarojen kestävän käytön varmistamiseksi jatkuvan parantamisen periaatteen mukaisesti. Ympäristönäkökohdilla ja -vaikutuksilla ymmärrämme vaikutuksemme luontoon sekä sen monimuotoisuuteen, ilmastoon sekä ihmisiin ja näiden väliseen vuorovaikutukseen.

Kehitämme vahvasti vastuullista toimintaamme vastaamaan ja ratkaisemaan globaalista toimintaympäristöstä nousevia haasteita. Toimintamme kehittäminen perustuu Metsähallituksen yhteisiin arvoihin, strategiaan ja vastuullisuusohjelmaan. Jokaisen metsähallituslaisen tulee ottaa ympäristöasiat huomioon päivittäisessä työssään ja toimia yhteisen ympäristömme hyväksi. Yhteisenä periaatteenamme on ekologisen, taloudellisen, sosiaalisen ja kulttuurisen kestävyyden yhteensovittaminen. Seuraamme ympäristöasioiden, parhaiden käytäntöjen ja -trendien kehitystä, ja tavoitteenamme on edelläkävijyys vastuullisuudessa ja kestävässä kehityksessä. 

Lakien ja muiden säädösten sekä sitoumusten noudattaminen on Metsähallituksessa kaiken toiminnan lähtökohta ja asettaa vähimmäistason toiminnalle. Metsähallituksen vastuullisuudessa on kyse sääntelyn ja lait ja sitovat säännöt ylittävästä oikein toimimisesta ja hyvästä hallinnosta. Toiminta perustuu kansainvälisesti tunnustettuihin vastuullisuuden ohjeisiin ja periaatteisiin, kuten YK:n Kestävän kehityksen toimintaohjelmaan (Agenda 2030) sekä YK:n yrityksiä ja ihmisoikeuksia koskeviin ohjaaviin periaatteisiin. Metsähallituksen vaatimustenmukaisuus -toiminnassa varmistetaan, että Metsähallituksessa noudatetaan kaikkia toiminnalle relevantteja sääntöjä ja periaatteita.

Edistämme Suomen kansainvälisten ympäristösopimusten toteutumista. Vastuullisuus on keskeinen osa toimintaamme ja sen kehittämistä. Toimintatapaohje ja toimittajien toimintatapaohje konkretisoivat henkilöstön ja toimittajien vastuullista toimintaa ja roolia suhteessa ympäristöön. Noudatamme toiminnassamme varovaisuusperiaatetta ympäristöön vaikuttavien toimenpiteiden kohdalla. Edistämme ympäristöystävällisten toimintatapojen ja teknologioiden kehittämistä ja käyttöönottoa. Monikäyttömetsien käyttöä ohjaavat lakisääteiset Metsähallitukselle asetetut yhteiskunnalliset velvoitteet, metsäsertifiointi ja metsätalouden ympäristöopas.

Asetamme vuosittain strategiset ympäristötavoitteet, jotka muodostavat standardin mukaisesti perustan Metsähallitustason ja vastuualueitten ympäristöasioiden kehittämiselle. Ympäristötavoitteet asetetaan Metsähallituksen strategian perusteella vuositason tavoitteiksi.

Metsähallituksen toiminnan merkittävimmät ympäristönäkökohdat liittyvät luonnonvarojen käyttöön, kiinteistöjen kehittämiseen, luonnon monimuotoisuuden ylläpitämiseen, ilmastonmuutokseen sopeutumiseen ja hillintään, vesiensuojeluun ja maisemanhoitoon. Arvioimme toimintamme ympäristönäkökohdat ja -riskit vuosittain. Ympäristövaikutusten hallitsemiseksi ja ympäristönhoidon jatkuvaksi parantamiseksi laadimme ympäristötavoitteet, -ohjeet ja seurantamenetelmät. Yhteensovitamme valtion maihin ja vesiin kohdistuvia odotuksia huomioon ottaen vastuullisuuden eri pääteemat ja kehitämme toimintaamme vuorovaikutteisesti sidosryhmien, asiakkaiden, kumppaneiden ja paikallisten asukkaiden kanssa. Henkilöstömme ja sopimusyrittäjiemme tietoja ja taitoja ympäristöasioissa kehitetään ja seurataan säännöllisesti.

Roolit ja vastuut

Metsähallituksen hallitus huolehtii ympäristöasioiden johtamisen asianmukaisesta järjestämisestä ja integroimisesta osaksi strategiaa ja toimintaa. Hallitus hyväksyy Metsähallituksen ympäristöpolitiikan ja päättää ympäristöjärjestelmän sertifioinnin periaatteista. 

Pääjohtaja vastaa ympäristöasioiden johtamisesta ja toteutumisesta Metsähallituksessa. 

Metsähallituksen johtoryhmä katselmoi ympäristöjärjestelmän toimivuuden ja valmistelee ympäristöpolitiikan sekä seuraavan vuoden ympäristötavoitteet hallituksen käsiteltäviksi.

Jokainen vastuualue ja yksikkö vastaa oman toimintansa ympäristöasioista.

Metsähallituksen ympäristöryhmä ja vastuualueiden ympäristöryhmät valmistelevat ympäristöjärjestelmää koskevat asiat Metsähallituksen hallitukselle, johtoryhmälle ja vastuualueiden johtoryhmille sekä vastaavat ympäristöjärjestelmän toteutuksen johtamisesta, seurannasta ja kehittämisestä. Viestintä-, strategia- ja vastuullisuusyksikön johtaja toimii Metsähallituksen ympäristöryhmän puheenjohtajana ja esittelee asiat johtoryhmälle ja hallitukselle.

Jokainen Metsähallituksen työntekijä toteuttaa tätä ympäristöpolitiikkaa ja ympäristöjärjestelmän ohjeistusta omassa työssä.

Raportointimenettely ja ympäristöjärjestelmän kehittäminen

Metsähallitus kehittää jatkuvasti ympäristöjärjestelmänsä soveltuvuutta, tarkoituksenmukaisuutta ja vaikuttavuutta parantaakseen ympäristönsuojelun tasoa. Metsähallitus seuraa, mittaa, analysoi ja arvioi ympäristönsuojelun tasoaan sekä arvioi sisäisin ja ulkoisin auditoinnein ja katselmuksin ympäristöjärjestelmän toimivuutta. Metsähallituksen johtoryhmä katselmoi ympäristöjärjestelmän vuosittain sen varmistamiseksi, että se on soveltuva, tarkoituksenmukainen ja vaikuttava. Metsähallituksen katselmus kootaan vastuualueiden katselmusten pohjalta. Tiedotamme avoimesti toimintamme taloudellisista, ekologisista ja yhteiskunnallisista tuloksista, ympäristövaikutuksista ja ympäristön suojelun tason muutoksista. Kerromme vastuullisuustavoitteidemme toteutumisesta Metsähallituksen vuosi- ja vastuullisuusraportoinnissa.

Metsähallituksen strategiset ympäristötavoitteet 2021

  • Biologisen monimuo​​toisuuden säilyttäminen ja kehittäminen
  • Ilmastonmuutos, siihen varautuminen ja sen hillitseminen​