Metsähallituksen strategia ja vastuullisuusohjelma

Vastuullisuus ohjaa kaikkea toimintaamme. Se on integroitu Metsähallituksen tarkoitukseen ja strategiaan sekä toiminnan johtamiseen, toteuttamiseen ja kehittämiseen.

Mies kipuaa vaaran rinnettä ylös sumuinen vaaramaisema takanaan.
Kuva: Eeva Mäkinen

Luomme arvoa luonnolle, ihmisille ja yhteiskunnalle

Metsähallituksen arvonluontimallissa on tunnistettu, millaista arvoa luomme strategiamme ja vastuullisuustyömme kautta yhteiskuntaan niin talouteen, ympäristöön kuin sosiaalisiinkin näkökulmiin liittyen.

Tutustu Metsähallituksen arvonluontimalliin

Kasvatamme huomista -strategia viitoittaa Metsähallituksen toimintaa vuoteen 2025 asti. Strategiassa määritetään Metsähallituksen toiminnan keskeiset tavoitteet ja toimintaa koskevat linjaukset.

Strategiassa on huomioitu uudet omistajapoliittiset linjaukset ja muuttuva toimintaympäristö. Strategialla edistetään kansainvälisten sopimusten kuten YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden toteutumista.

Metsähallituksen vastuullisuusohjelma on integroitu strategiaan ja brändi on strategian ytimessä. Strategialla vastataan asiakkaiden ja sidosryhmien odotuksiin. Uudet linjaukset kannustavat avoimeen keskusteluun ja vuorovaikutukseen sekä vahvistavat Metsähallituksen yhteensovittavaa toimintakulttuuria.

Viisi strategista teemaa ja niihin liittyvät lupaukset

Metsähallituksen visio koostuu viidestä teemasta, jotka ovat vastuullisuus ja yhteistyö, ilmastonmuutos, luonnon monimuotoisuus, hyvinvointi ja biotalous. Kukin vision teema sisältää strategisia lupauksia:

Vastuullisuus ja yhteistyö:

 • Rakennamme luottamusta avoimella vuorovaikutuksella ja lupaamme kehittää asiakaslähtöisempiä ja digitaalisia yhteistyön muotoja.
 • Laajennamme vastuullisia ja eettisiä toimintatapoja koko arvoketjussamme.

Ilmastonmuutos:

 • Kolminkertaistamme uusiutuvan energian tuotannon vuoteen 2030 mennessä.
 • Kasvatamme monikäyttömetsien hiilinieluja 10 prosentilla vuoteen 2035 mennessä.
 • Kasvatamme valtion maiden puuston hiilivarastoa 10 prosentilla vuoteen 2035 mennessä.

Luonnon monimuotoisuus:

 • Tehostamme aktiivisia toimia lajien ja luontotyyppien uhanalaistumiskehityksen pysäyttämiseksi.
 • Kunnostamme heikentyneitä elinympäristöjä suojelualueilla 17 000 hehtaaria ja liiketoiminnan alueilla 4 760 hehtaaria vuoteen 2023 mennessä.
 • Nostamme luonnonsuojelualueverkoston hoidon maailmanluokkaan mm. sen ekologisen tilan parantamiseksi.
 • Parannamme luonnonvarojen käytön kestävyyttä tavoitteena luonnon monimuotoisuuden heikkenemisen minimointi.

Hyvinvointi:

 • Lisäämme kaikille terveyttä ja hyvinvointia edistäviä luonto- ja eräelämyksiä sekä virkistysmahdollisuuksia.
 • Liiketoimintamme tuottaa 114 milj. euroa valtiolle tuloutusta vuoteen 2024 mennessä.
 • Työllistämme ja vahvistamme aluetalouksia erityisesti haja-asutusalueilla.
 • Parannamme kumppanien mahdollisuuksia kehittää turvallista ja kestävää luonto- ja erämatkailua kohteillamme.

Biotalous:

 • Kehitämme ja tuotamme kestäviä ratkaisuja tulevaisuuden uusille tuotteille ja palveluille, joilla siirrymme fossiilitaloudesta biotalouteen.
 • Olemme kestävän metsätalouden edelläkävijä.

Metsähallituksen vastuullisuusohjelma

Metsähallituksen vastuullisuusohjelma on integroitu vahvasti strategiaan. Koko organisaation läpileikkaava ohjelma sekä tukee strategisten tavoitteidemme saavuttamista että ennakoi ja kirittää tulevaa vastuullisuuden kehitystyötä. Lisäksi se tuo vastuullisuustyöhömme kunnianhimoa ja mitattavuutta. Vastuullisuusohjelma koostuu neljästä osa-alueesta: Johtaminen, Ihmiset, Yhteiskunta ja Ympäristö.

Vastuullisuustyömme olennaiset teemat

Olemme tunnistaneet Metsähallituksen olennaisuusanalyysissä vastuullisen toiminnan olennaiset teemat oman toimintamme ja sidosryhmiemme näkökulmista. Teemat ohjaavat vastuullisuutta ja määrittävät tavoitteita, joiden vaikuttavuutta mittaamme ja joista raportoimme vuosittain. Teemoissa on mukana niin lakisääteisiä kuin ei-lakisääteisiä teemoja ja ne voivat leikata useampia vastuullisuusohjelman painopistealueita.

Määrittelyssä on hyödynnetty sidosryhmäkyselyitä, Metsähallituksen vastuullisuusryhmän osaamista ja johdon näkemystä. Olennaisuusanalyysi on päivitetty vuoden 2020 aikana.

Vastuullisuuden olennaiset teemat:

 • Eettinen johtaminen
 • Hyvä hallinto
 • Luonnon monimuotoisuuden turvaaminen
 • Ilmastonmuutoksen hillintä ja muutokseen sopeutuminen
 • Huolenpito henkilöstöstä
 • Ihmis- ja työoikeudet omassa ja kumppaneiden toiminnassa
 • Valtion maihin ja vesiin kohdistuva tarpeiden yhteensovittaminen
 • Luonnonvarojen kestävä käyttö
 • Maakuntien elinvoimaisuus
 • Luonnon virkistyskäyttö

Metsähallitus on myös sitoutunut edistämään toiminnassaan YK:n kestävän kehityksen tavoitteita. Olemme myös vastuullisuusverkosto FIBS Pro -palvelun jäsen.

Keräämme säännöllisesti tietoa vastuullisuustyön tavoitteiden saavuttamisesta ja raportoimme siitä sekä organisaation sisällä että sen ulkopuolelle. Tiedot julkaistaan vuosi- ja vastuullisuuskertomuksessa. Raportoimme vuosittain myös Metsähallitus-laissa säädettyjen yhteiskunnallisten velvoitteiden panoksista ja niiden vaikuttavuudesta.

Tutustu!

Vastuullisuusohjelma tukee strategiaamme ja tuo työhömme kunnianhimoa ja mitattavuutta.

Vuosi- ja vastuullisuusraportti esittelee työmme ydinalueet ja merkkipaalut vuosikierron mukaan.