Metsähallituksen strategia ja vastuullisuusohjelma

Vastuullisuus ohjaa kaikkea toimintaamme. Se on integroitu Metsähallituksen arvoihin, strategiaan sekä toiminnan johtamiseen, toteuttamiseen ja kehittämiseen.

Mies kipuaa vaaran rinnettä ylös sumuinen vaaramaisema takanaan.
Kuva: Eeva Mäkinen

Metsähallituksessa vastuullisuus edistää strategian mukaista toimintaa sekä tukee strategisten tavoitteiden saavuttamista. Nykyinen strategia viitoittaa Metsähallituksen toimintaa vuoteen 2020 asti. Kauden 2020 – 2024 strategiatyö aloitettiin alkuvuodesta 2020.

Strategian linjausten mukaisesti

  • Takaamme valtion maiden ja vesien parhaan kestävän hyödyn yli sukupolvien lisäten hyvinvointia ja alueiden elinvoimaa.
  • Monipuolisen bio- ja kiertotalouden edelläkävijänä yhteensovitamme valtion maihin ja vesiin kohdistuvia odotuksia vastuullisesti ja vuorovaikutteisesti.
  • Vastaamme globaaleihin haasteisiin innovatiivisilla ja kestävillä ratkaisuilla. Turvaamme biologisen monimuotoisuuden säilymisen ja toimimme ilmastoviisaasti.
  • Tarjoamme yhdenvertaisia palveluja kaikille. Asiakaskeskeisyys, digitaalisten palvelujen saavutettavuus ja kumppanuudet ovat kehittämisemme lähtökohtia.
  • Toimimme yhtenäisesti ja tehokkaasti, tietoon perustuva ja eettinen johtaminen sekä monimuotoinen työyhteisö tukevat onnistumistamme.

Vastuullisuusohjelma ohjaa kaikkea työtämme

Metsähallituksen vastuullisuusohjelma on koko organisaatiota läpileikkaava toimintaohjelma. Se tukee strategiaa ja tuo vastuullisuustyöhömme kunnianhimoa ja mitattavuutta. Vastuullisuusohjelma koostuu neljästä osa-alueesta: Johtaminen, Ihmiset, Yhteiskunta ja Ympäristö. Vastuullisuusohjelma on rakennettu 23 olennaisen vastuullisuusteeman ympärille.  

Olennaisuusmäärittelyssä on hyödynnetty sidosryhmäkyselyitä, Metsähallituksen vastuullisuustyöryhmän osaamista ja johdon näkemystä. Olennaisuusanalyysin päivitys on käynnissä uusien omistajapoliittisten linjausten pohjalta.

Grafiikka Metsähallituksen vastuullisuusteemojen (23 kpl, teemat lueteltu kuvatekstissä) sijoittumisesta akseleille Merkitys sidosryhmille ja Metsähallituksen vaikutuksen merkittävyys. Vastuullisusteemat sijoittuvat melko yhtenäisesti keskelle akseleita.
Olennaisuusanalyysin vastuullisuusteemat:
1. Valtion maihin ja vesiin kohdistuvien tarpeiden yhteensovittaminen ja osallistava suunnittelu.
2. Valtion maiden ja vesien parhaan kestävän tuoton takaaminen yli sukupolvien.
3. Biologisen monimuotoisuuden turvaaminen.
4. Ekotehokkuuden parantaminen.
5. Ilmastonmuutoksen hillintä ja siihen varautuminen.
6. Luontomatkailun ja virkistyskäytön edistäminen.
7. Valtion meri- ja sisävesialueiden hyvän tilan ja kestävän käytön edistäminen.
8. Kestävän metsätalouden edistäminen.
9. Huolenpito henkilöstöstä.
10. Elinvoimaiset riista- ja kalakannat ja niiden hoito.
11. Kulttuuriperintökohteiden ja aineettoman kulttuuriperinnön vaaliminen valtion mailla ja vesillä.
12. Luonnonvaroihin ja niiden käyttöön liittyvän ajantasaisen ja luotettavan tietovarannon sekä arktisen osaamisen ylläpitäminen.
13. Poronhoidon edellytysten turvaaminen poronhoitoalueella.
14. Maakuntien elinvoimaisuuden lisääminen ja työllisyyden edistäminen.
15. Kumppanuuksien ja sidosryhmäyhteistyön edistäminen.
16. Ihmis- ja työoikeuksien kunnioittaminen kaikessa toiminnassa.
17. Puun ja muiden luonnonvarojen kestävän käytön hyväksyttävyys.
18. Saamelaisten kulttuurin harjoittamisen edellytyksien turvaaminen.
19. Kestävän metsästyksen ja kalastuksen järjestäminen.
20. Luonnosta saatavien hyvinvointi- ja terveysvaikutusten lisääminen.
21. Eettisten periaatteiden ylläpito ja noudattaminen.
22. Toiminnan läpinäkyvyys ja avoin viestintä.
23. Tuuli- ja muun puhtaan energian tuotantomahdollisuuksien edistäminen.

Metsähallitus on myös sitoutunut edistämään toiminnassaan YK:n kestävän kehityksen tavoitteita. Olemme myös vastuullisuusverkosto FIBS Pro -palvelun jäsen.

Keräämme säännöllisesti tietoa vastuullisuustyön tavoitteiden saavuttamisesta ja raportoimme siitä sekä organisaation sisällä että sen ulkopuolelle. Tiedot julkaistaan vuosi- ja vastuullisuuskertomuksessa. Raportoimme vuosittain myös Metsähallitus-laissa säädettyjen yhteiskunnallisten velvoitteiden panoksista ja niiden vaikuttavuudesta.

Tutustu!

Vastuullisuusohjelma tukee strategiaamme ja tuo työhömme kunnianhimoa ja mitattavuutta.

Vuosi- ja vastuullisuuskertomus esittelee työmme ydinalueet ja merkkipaalut vuosikierron mukaan.