Horhalanperän tuulivoimahanke

Metsähallitus suunnittelee tuulivoimahanketta Ikaalisten ja Parkanon alueilla sijaitsevalle Horhalanperälle. Hankealue sijaitsee Ikaalisten ja Parkanon kuntien rajalla, noin 15 kilometrin etäisyyksistä kaupunkien keskustoista Seitsemisen kansallispuiston länsipuolella.

Hanke sijaitsee Ikaalisten ja Parkanon kuntien rajalla, noin 15 kilometrin etäisyyksistä kaupunkien keskustoista Seitsemisen kansallispuiston länsipuolella.

Ajankohtaista

Hanke on hyvin varhaisessa vaiheessa, kaavoitusaloitteita ei ole vielä käsitelty kaupunkien hallituksissa. Järjestämme hankkeesta molemmissa kaupungeissa tilaisuuden, jossa paikallisilla on mahdollisuus tulla keskustelemaan pullakahvin ääressä hankkeesta.

Horhalanperän tuulivoimahankkeen hankevastaava Joni Lehto on tavattavissa Parkanossa ja Ikaalisissa seuraavasti:

Parkano: Parkanon kaupungintalo klo 12–18 keskiviikko 29.5.
Parkanontie 37, 39700 Parkano

Ikaalinen: Kahvila-Ravintola Tähkä klo 13–18 torstai 30.5.
Karhoistentie 3, 39500 Ikaalinen

Ikaalinen ja Parkano, Horhalanperä, 12-24 voimalaa, teho yhteensä 84-240 MW, arvioitu käyttöönotto 2030-2031

Suunniteltu hankealue kattaa ainakin Metsähallituksen hallinnoimat valtion maat. Hankkeen alustavan kaava-alueen koko on noin 4590 hehtaaria. Ehdotetun kaava-alueen yhteyteen sijoittuu myös muutamia yksityisten maanomistajien maa-alueita. Neuvottelemme mielellämme yksityisten kiinteistöjen maanomistajien kanssa ja tulemme olemaan yhteydessä maanomistajiin alustavalta kaava-alueelta.

Tuulivoimahankkeen on alustavasti kaavailtu koostuvan enintään 24 tuulivoimalasta (tuulivoimalan arvioitu yksikköteho 7–10 MW). Tavoitteenamme on tarkastella Horhalanperän tuulivoimahankkeen YVA:ssa ja kaavoituksessa myös energian varastoinnin mahdollisuuksia ja mahdollistaa tarvittaessa akustojen toteuttaminen hankkeessa. Olemme myös hankkeessa avoimia erilaisille puhtaan siirtymän yhteistyömahdollisuuksille.

Voimassa olevassa maakuntakaavassa alustavalle Horhalanperän kaava-alueella on merkitty tuulivoima-alue (tv1) pienelle alueelle hankkeen länsiosaan. Pirkanmaalla on käynnissä Elonkirjo ja energia -vaihemaakuntakaavan laatiminen. Kyseisessä kaavassa osoitetaan uudet seudulliset tuulivoimarakentamiseen soveltuvat tuulivoima-alueet, jossa myös Horhalanperän alueelta tunnistettu potentiaalinen tuulienergia-alue.

Kansallispuisto ja retkeilyreitin otetaan huomioon

Hankkeen itäpuolella, 1,5 km päässä lähimmästä alustavasta tuulivoimalan sijainnista on Seitsemisen kansallispuisto ja noin 2 km päässä Koveron perinnetila. Mallinnusten perusteella maisemavaikutukset Koveron perinnetilalle ja Seitsemisen kansallispuistoon jäävät maltillisiksi. Alueen maastonmuodot ja tiheä metsä vähentävät voimaloiden näkyvyyttä merkittävästi. Tulemme silti kiinnittämään tähän erityistä huomioita. Mikäli vaikutukset syystä tai toisesta todetaan kohtuuttomiksi, niihin puututaan hankekehityksen keinoin, esim. siirtämällä voimaloita kauemmaksi.

Horhalanperän alustava kaava-alue on pääosin talousmetsää, jonka läpäisee rautatie ja voimajohtoja. Hankealueen läpi kulkee myös maakunnallisesti ja seudullisesti merkittävä ulkoilureitti Pirkan Taival. Ensisijaisesti tavoitteenamme on huomioida ulkoilureitti niin, että voimalat sijoitetaan riittävän etäälle reitistä.

Aktiivista yhteistyötä

Periaatteenamme on aito vuoropuhelu osallisten kanssa ja toimiminen ihmistä sekä luontoa kunnioittaen. Viestimällä hankkeen edistymisestä avoimesti ja aktiivisesti paikallisille asukkaille ja muille sidosryhmille pyrimme yhteensovittamaan ja ottamaan huomioon eri alueidenkäyttömuotojen, kuten elinkeinojen ja virkistyskäyttäjien tarpeet.

Tunnistamme ja haastattelemme hankealueen muut käyttäjät hankekehityksen aikana ja tutkimme yhdessä heidän kanssaan mahdollisuuksia vähentää tuulivoiman rakentamisesta johtuvia haittoja mm. maankäytöllisten keinojen avulla.

Tuulivoimatuotanto ei kuitenkaan estä alueella liikkumista, ja myös mahdollinen turvetuotanto on yhteensovitettavissa, Lehto jatkaa.  Alustava kaava-alue on osittain myös maakuntakaavaan merkittyä turvetuotannon kannalta tärkeää aluetta sekä turvetuotantoon liittyvää valuma-aluetta.

Osana ympäristövaikutusten arviointia tehdään laajat luontoselvitykset. Tulemme kiinnittämään erityistä huomiota metsäpeuraan, joita on palautusistutettu Seitsemisen kansallispuistoon ja sen lähiympäristöön.

Aikataulu

Kaavoituksen lopullinen aluerajaus, tuulivoimaloiden sijoittelualueet kaava-alueen sisällä, tuulivoimaloiden lopullinen lukumäärä ja sähköverkkoon liittämiseen tarvittava voimajohtoreitti tarkentuvat ympäristövaikutusten arvioinnin (jäljempänä YVA) sekä kaavaprosessin aikana. Kaavaprosessin rinnalla hankealueella tehdään myös kattavat tuulimittaukset ja selvitetään hankealueen ulkopuolisen sähkönsiirron toteutusvaihtoehdot.

2024 Kaavoitusaloite 2025 YVA-ohjelma OAS nähtävillä 2025 Luontoselvitykset 2026 Kaavaluonnos nähtävillä 2027 Yva-selostus ja kaavaehdotus nähtävillä 2028 Rakennusluvat ja hankkeen viimeistely Aikaisintaan 2028-2031 Rakentaminen ja sähköntuotannon aloitus

Metsähallitus ei tule itse rakentamaan tuulivoimapuistoa, vaan myy hankkeen rakentamisoikeudet myöhemmin päätettävälle tuulivoimatoimijalle. Metsähallitus jää alueen maanomistajaksi ja edunvalvojaksi valtionmaiden osalta.

Haluatko antaa meille palautetta?

Voit olla yhteydessä joko suoraan hankekehittäjään, jonka yhteystiedot löytyvät alta tai voit lähettää palautetta palaute-lomakkeella. Jos haluat vastauksen, muistathan jättää myös yhteystietosi.

Lisätiedot

Joni Lehto

Portfoliopäällikkö

Kiinteistökehitys
Metsähallitus
Veteraanikatu 9
90130 Oulu

Puh. +358403563175