Merituulivoimahankkeiden vaiheet

Merituulivoimapuiston hankekehitys ja rakentaminen kestävät yhteensä noin vuosikymmenen, siksi alueiden suunnittelu on hyvä aloittaa mahdollisimman pian. Ennen kuin päästään rakentamisvaiheeseen monia asioita ehditään selvittää tarkemmin ja teknologiakin ehtii kehittyä huimasti.

Hankekehityksen ja rakentamisen tavanomaisia vaiheita ovat:  

 • Esiselvitykset ja sopivan merituulivoimapuiston alueen etsiminen
 • Neuvottelut sijoituskunnan edustajien kanssa
 • Tuulimittaukset, jotka kestävät pari vuotta, sekä niihin tarvittavien maanvuokrasopimusten laatiminen
 • Ympäristövaikutusten arviointimenettely, jossa selvitetään hankkeen vaikutuksia paikallisyhteisöön, luontoarvoja ja teknisiä seikkoja sekä keinoja mahdollisten haitallisten vaikutusten torjumiseksi
 • Alueen kaavoitus tuulivoimalle sopivaksi
 • Puolustusvoimien lausunnon hakeminen
 • Neuvottelut verkonhaltijan kanssa, jotta sähkön siirtoon valtakunnan verkkoon löydetään sopivat ratkaisut ja puisto saadaan aikanaan liitettyä valtakunnanverkkoon
 • Vesiluvan hakeminen
 • Ilmailulain mukaisen lentoesteluvan hakeminen
 • Tekninen suunnittelu, joka jatkuu koko projektin ajan
 • Rakennuslupien hakeminen
 • Maanrakennustyöt
 • Voimaloiden hankinta
 • Rakentamisen aloitus ja rakentaminen
 • Tuulivoiman tuotannon käynnistyminen.