Suojelualueiden hoidon periaatteet

Metsähallitus noudattaa luonnonsuojelu- ja erämaa-alueiden hoidossa ohjetta “Suojelualueiden hoidon ja käytön periaatteet”. Hoidosta ja käytöstä tehtyjen linjausten avulla Metsähallitus turvaa mahdollisimman hyvin näiden alueiden perustamistarkoituksen. Periaatteita tarvitaan varsinkin käytännön työssä toimenpiteistä päätettäessä.

Pääperiaatteena luonnonprosessien jatkuminen

Pääperiaate luonnonsuojelualueiden hoidossa on, ettei luonnonprosesseihin puututa ilman luonnonsuojelullisia syitä. Joillakin aiemmin talouskäytössä olleilla suojelualueiden osilla halutaan ennallistamistoimenpitein nopeuttaa paluuta luonnontilaan. Joidenkin uhanalaisten lajien suojeleminen vaatii niiden elinympäristöjen aktiivista hoitoa. Luontoarvojen lisäksi luonnonsuojelualueilla suojellaan ja hoidetaan aktiivisesti myös muinaisjäännöksiä ja rakennettua kulttuuriperintöä. Erämaa- ja retkeilyalueiden hoidossa huomioidaan erityisesti myös saamelaiskulttuurin säilyminen ja virkistystavoitteet.

Tavoitteena haittavaikutusten välttäminen

Suojelualueita koskeva lainsäädäntö sekä hoidon ja käytön periaatteet ohjaavat myös luonnonsuojelualueiden käyttöä. Käytön ohjausta toteutetaan suunnittelun, retkeilyrakenteiden, opastuksen ja valvonnan avulla. Suojelualueiden virkistys- ja elinkeinokäyttö suhteutetaan kunkin alueen kokoon ja suojelutavoitteisiin. Joitakin lähtökohtia on määritelty luonnonsuojelulaissa. Tarkennuksia on tehty suojelualueen perustamissäädöksissä, järjestyssäännöissä sekä hoito- ja käyttösuunnitelmissa. Jotkin toiminnot ovat suojelualueilla kokonaan kiellettyjä, joitakin toimintoja voidaan sallia luvanvaraisina. Saamelaisalueella ja saaristossa paikallisella väestöllä on erityisiä oikeuksia.

Pääperiaate suojelualueiden käytössä on, että käyttö ei vähentäisi niitä luonnonsuojelullisia ja kulttuurisia arvoja, joiden suojelemiseksi alueet on perustettu. Sekä Metsähallituksen toimia että alueiden yleisökäyttöä on suurimpien alueiden (esim. kansallispuistojen) suunnittelussa pyritty vyöhykkeistämään siten, että arvokkaimmat suojelukohteet säilyvät mahdollisimman hyvin. Retkeilyrakenteita rakennetaan tarpeen mukaan ja huoltotoimenpiteissä pyritään minimoimaan ympäristövaikutukset.

Periaatteet esitellään julkaisussa

Julkaisussa kuvataan suojelualueverkoston rooli monimuotoisuuden suojelussa ja kestävän käytön edistämisessä, määritellään suojelualueet ja esitellään suojelualueiden sopeutuvan suunnittelun ja hoidon perusteet. Lisäksi käydään läpi luontotyyppien, lajien ja kulttuuriperinnön suojelun ja hoidon käytännöt ja periaatteet sekä suojelualueiden virkistyskäytön, erätalouden ja muiden käyttömuotojen ohjaus kestävyyden varmistamiseksi sekä niihin liittyvät periaatteet.