Suodjalanguovlluid dikšuma prinsihpat

Meahciráđđehus čuovvu luonddusuodjalan- ja meahcceguovlluid dikšuma rávvaga “Suodjalanguovlluid dikšuma ja ávkkástallama prinsihpat”. Dikšumis ja ávkkástallamis dahkkon linnjemiiguin Meahciráđđehus dorvvasta dáid guovlluid vuođđudanulbmila nu bures go vejolaš. Prinsihpaid dárbbaša eandalii geavatlaš barggus doaibmabijuin mearridettiin.

Váldoprinsihppan luondduproseassaid joatkašuvvan

Váldoprinsihppa luonddusuodjalanguovlluid dikšumis lea, ahte luondduproseassaide eai seahkan almmá luonddusuodjaleami sivaid. Muhtun árabut ekonomiijaanus lean suodjalanguovlluid bokte háliidat ovddežii dikšuma doaimmaid bokte jođálmahttit máhccama luonddudillái. Muhtun áittavullosaš šlájaid suodjaleapmi gáibida daid eallinbirrasiid aktiivvalaš dikšuma. Luondduárvvuid lassin luonddusuodjalanguovlluin suodjalit ja dikšut aktiivvalaččat maiddái dološbázahasaid ja huksejuvvon kulturárbbi. Meahcce- ja vánddardanguovlluid dikšumis váldojit vuhtii eandalii sámekultuvrra seailuma ja áhpásmuhttinmihttomeriid.

Mihttomearrin vahátváikkuhusaid garvin

Suodjalanguovlluid guoskevaš láhkaásaheapmi sihke dikšuma ja ávkkástallama prinsihpat stivrejit maiddái luonddusuodjalanguovlluid ávkkástallama. Ávkkástallama stivren ollašuhtto plánema, vánddardanráhkadusaid, oahpisteami ja bearráigeahču vehkiin. Suodjalanguovlluid áhpásmuhttin- ja ealáhusávkkástallan heivehuvvo guđege guovllu sturrodahkii ja suodjalanmihttomeriide. Muhtun vuolggasajit leat meroštallojuvvon luonddusuodjalanlágas. Dárkkálmuhttimat leat dahkkon suodjalannjuolggadusain, ortnetnjuolggadusain sihke dikšun- ja geavahanplánain. Muhtun doaimmat leat suodjalanguovlluin oalát gildojuvvon, muhtun doaimmaid sáhttá leat vejolaččat lobiin. Sámeguovllus ja suologuovllus báikkálaš álbmogis leat sierra rievttit.

Váldoprinsihppa suodjalanguovlluid ávkkástallamis lea, ahte ávkkástallan ii geahpedivččii daid luonddusuodjaleami ja kultuvrra árvvuid, maid suodjaleapmin guovllut leat vuođđuduvvon. Suhke Meahciráđđehusa doaimmaid ja guovlluid oppalašávkkástallan leat stuorámus guovlluid (omd álbmotmehciid) plánemis figgojuvvon dahkat avádagaide nu, ahte árvvolaččamus suodjalanguovllut seilot buoremus vejolaš lági mielde. Vánddardanráhkadusaid huksejit dárbbu mielde ja fuolahandoaimmain figgat minimaliseret birasváikkuhusaid.

Prinsihpat buktojuvvojit ovdan almmustahttimis

Almmustahttimis govvidit suodjalanguovllu rolla máŋggahámatvuođa suodjaleamis ja suvdilis ávkkástallama ovddideami, meroštallat suodjalanguovlluid ja buktit ovdan suodjalanguovlluid vuogáiduvvi plánema ja dikšuma ákkaid. Lassin mannat čađa luonddutiippaid, šlájaid ja kulturárbbi suodjaleami ja dikšuma geavadagaid ja prinsihpaid sihke suodjalanguovlluid áhpásmuhttinanu, bivdodoalu ja eará geavahanhámiid stivrema suvdilisvuođa dáhkideapmi ja daidda gullevaš prinsihpaid.