Vuovdedoalu agoartaváldin

Meahciráđđehus oastá visot muoračoagginbargguid ja muorradávvira fievrrideami sihke mearkkašahtti oasi vuovdedikšun- ja vuovdebuoridanbagguinis bálvalussan suorggi fitnodatdolliin. Eará agoartaváldinšlájaide sáhtát oahpásmuvvat teavstta loahpabealde.

Urakoitsija tien perusparannustyömaalla. Kaivinkoneen ovi auki. Aurinkoinen kesäpäivä.

Agoartaváldinbálvalusaid skáhppomis čuvvojuvvo almmolaš skáhppomiid guoskevaš láhkaásaheami. Dan oaiveprinsihpat leat bealehisvuohta, olggušmeahttunvuođa, rabasvuohta ja gorálašvuohta.

Fálaldatbálvalus

Meahciráđđehusa skáhppongilvvut čađahuvvojit šleađggalaš skáhpponmeannudemiin. Áigeguovdilis fálaldatgilvvut gávdnojit álo šleađggalaš skáhpponalmmuhusbálvalusa HILMA bokte ja Meahciráđđehusa iežas fálaldatbálvalusas.

Sirdašuva Fálaldatbálvalussii (tarjouspalvelu.fi/metsahallitus)

Sirdašuva Hilmai (hankintailmoitukset.fi)

Bálvalusat mat ostojuvvojit agoartaváldiin

Doaibmavuohkerávvagat

Min Code of conduct for suppliers -ráva sisttisdoallá bálvalus- ja dávvirdoaimmaheddjiide ásahuvvon vásttolaš ja etihkalaš doaibmama vuollerádjegáibádusaid.

Doaibmanvuohkeráva doaimmaheddjiide (pdf)

Meahciráđđehusa almmolaš etihkalaš doaibmama rávvagat:

Meahciráđđehusa doaibmanvuohkeráva (pdf)

Mii oastit visot muoračoagginbargguid ja muorradávvira fievrridemiid sihke mearkkašahtti oasi vuovdedikšun- ja vuovdebuoridanbargguin bálvalussan suorggi fitnodatdolliin. Mii leat luohtehahtti agoartaaddi, ja mis leat guhkes, birrajahkásaš soahpamušat.

Agoartaváldinsoahpamušaid guhkkodat lea dábálaččat 1 – 6 jagi ja dat lea agoartaváldinšlájas gitta.

Min doaibmanpolitihkka fitnodat- ja agoartaváldináššiin lea meroštallon Vuovdedoalu agoartaváldinstrategiijas.

Visot agoartaváldinšlájaide (muoračoaggin, fievrrideapmi, vuovdedikšunbarggut sihke geaidnohuksen ja -divvun) mii leat gárvvistan bálvalusgovvádusaid. Dáin mii meroštallat Meahciráđđehusa ja bálvalusbuvttadeddjiid bargguid, bálvalusa kvalitehta kritearaid sihke kvalitehta mihtideami ja kvalitehtaráŋggáštusaid prinsihpaid. Guđege agoartaváldinšlája fámus lean bálvalusgovvádus lea gažaldatvuloš fálaldatbivdaga mielddusin. Bálvalusgovvádusat gávdnojit maiddái Ahjo-oahppanbirrasis.

Ovdánansagastallamiin jahkásaččat mii soahpat ovttas agoartaváldiin doaibmama ulbmiliid ja daid mihttáriid. Mii gáibidit, ahte guktot čatnasit oktasaččat sohppojuvvon ulbmiliidda mat gusket meriid ja kvalitehta.

Vásttolašvuohta lea midjiide dehálaš. Láhkaásaheami lassin mii čuovvut Meahciráđđehusa doaibmanvuohkerávvagis dárkilabbot meroštallon vásttolaš ja etihkalaš doaibmanprinsihpaid. Mii gáibidit seammalágan čatnasumi etihkalaš ja vásttolaš doaibmanvuohkái maiddái buohkain min doaimmaheddjiin.

Muorarádjan

Lähikuljetusta harvennushakkuulla järeässä kuusikossa. Tammikuinen talvipäivä.

Meahciráđđehus oastá visot muorarádjanbargguid suorggi fitnodatdolliin. Meahciráđđehus fállá fitnodatdolliide Eurohpá buoremus čoaggima agoartaváldindiliid, guhkes soahpamušaid, barggu dássidit birra jagi ja bargobirrasa mii atná ávkin ođđasamos teknihka.

Guhkesáigásaš soahpamušain goasttádusnuppástusat vuhtiiváldojuvvojit indeaksaeavttuin ja agoartaváldinhattit dárkkistuvvojit guovtte mánotbaji gaskkaid. Indeaksaeaktu lea govvejuvvon dárkilabbot fálaldatbivddaáššegirjjiin.

Rádjanbálvalusfálli ja Meahciráđđehusa barggut ja geatnegasvuođat ja geavahusas lean čoaggima kvalitehtakritearat leat meroštallon čoaggima bálvalusgovvádusas. Oassái čoagginrusttegiin gáibiduvvo vuođđodási čavgadut rusttetgáibádusaid.

Muorradávvira eanageaidnofievrrideapmi

Puunkuljetus yúrakoitsijan auto lastaa puita

Meahciráđđehus oastá visot muorradávvira fievrridanbálvalusaid suorggi fitnodatdolliin.

Fievrridanbálvalusa fálli ja Meahciráđđehusa barggut ja geatnegasvuođat ja geavahusas lean eanageaidnofievrrideami kvalitehtakritearat leat meroštallon biilafievrrideami bálvalusgovvádusas.

Fievrridandiŋgomat, vuorkádieđut, doaimmahusbáikedieđut ja kártadieđut sáddejuvvojit fitnodatdoallái elektrovnnalaččat. Doaimmahusbáikeregisttar ja fabrihkaid áigeguovdilis muorradávvira kvalitehtadieđut dollojuvvojit áiggi dásis čohkkejuvvon vuogádaga bokte.

Elektrovnnalaš Ahjos oahppanbirrasis fievrrideami dárkilut rávvagiid sáhttá álo dárbbu mielde dárkkistit.

Vuovdedikšun

Meahciráđđehus Vuovdedoallu Os oastá visot dárbbašáhtti vuovdedikšuma mašiidnabargguid sihke váldooasi gilvin- ja vesádikšunbargguin bálvalusbuvttadeddjiin. Mearkkašahttimuš agoartaváldinšlájat leat eananhábmen, ádjagiid divvun, dukten, gilvin ja njáskansahábarggut. Guhkesáigásaš soahpamušain goasttádusnuppástusat vuhtiiváldojuvvojit indeaksaeavttuin. Indeaksaeaktu lea govvejuvvon dárkilabbot fálaldatbivddaáššegirjjiin.

Meahciráđđehusa bargoeatnamiid gaskasturrodat lea stuoris, doaibmama stivren alladássásaš ja jotkkolašvuohta buorre. Dát fállá agoartaváldái buorre vejolašvuođaid goasttádusbeaktilis agoartaváldimii.

Geaidnohuksen ja -divvun

Geainnut divvojuvvojit ja huksejuvvojit plánaid vuođul dan mielde, gos vuovdedoalu doaibma goasge lea. Geainnuid huksema ja fuolahusa stivre geaidnofierpmádatplána.

Luoddadoalu bargguin lea geavahusas guovllufitnodatmálle, mas guovllufitnodatdoalli vástida váldonjuolggaduslaččat visot luoddadoalu bargguin soahpamušguovllustis. Dávjá dát gáibida fitnodatdoallis fierpmástuvvama earáiguin fitnodatdolliiguin.

Geaidnohuksen- ja divvunbargguin bargobadji bistá dábálaččat sullii 2 – 8 mánotbaji, dasgo dálvi eastada birrajahkásaš agoartaváldima. Stuorimus oassi fitnodagain barget maiddái earáide agoartaaddiide.

Luoddadoalu bargguin dárbbašuvvo máŋggalágan rusttegiid dego goaivunmašiinnaid, juvlagoivvoniid, billáriid, geaidnodulbejeaddjiid, čievrabiillaid, mollenrusttegiid, geaidnoguoraid njáskanmašiinnaid, dulbejeaddjiide ja dilvenbiergasiid.

Davvi-Suomas, gos meahccegeaidnofierpmádat lea hárvvit, mearkkašahtti oassi muoras čoggojuvvo dálvegeainnuid ávkkástallamiin. Davvin dálvegeainnuid vuođđudeapmi ja jiekŋudeapmi fállá agoartaváldái bargovejolašvuođaid maiddái dálvemánotbajiin.

Earát skáhppomat

Vuovdedoallu Oy earát skáhppomat leat ovdamearkka dihtii:

  • Láservinjumihtideapmi
  • Duktagat
  • Vesát ja siepmanat
  • Ruohtasčáná duostunávdnasat
  • Energiijamuorralánaid gokčasat
  • Bargobiktasat
  • Eará dávvirskáhppon

Oktavuođadieđut

Visot agoartaváldinbálvalusaid skáhppomis vástida resursajoavku.

Sonja Päivinen

Resursahoavda

Metsähallitus
Meahciráđđehusa Vuovdedoallu Os
Satamakatu 3
87100 Kajaani

Puh. +358408205950

Pekka A Häkkinen

Hankinta-Asiantuntija

Metsähallitus
Meahciráđđehusa Vuovdedoallu Os
Opastinsilta 12
00520 Helsinki

Joona Jaakkola

Suunnittelija

Metsähallitus
Meahciráđđehusa Vuovdedoallu Os
Kauppatie 19 – 21
93400 Taivalkoski

Pertti Sarajärvi

Hankinta-Asiantuntija

Metsähallitus
Meahciráđđehusa Vuovdedoallu Os
Samperintie 32
98800 Savukoski

Muoračoaggima ja eatnangeaidnofievrrideami agoartaváldimis mis vástidit áššehashoavda ja guovlluguovdasaš skáhpponhoavddat.

Pasi Korteniemi

Aluejohtaja

Metsähallitus
Meahciráđđehusa Vuovdedoallu Os
Vankanlähde 7
13100 Hämeenlinna

Puh. +358405716420

Sami Hakala

Háŋkenhoavda

Metsähallitus
Meahciráđđehusa Vuovdedoallu Os
Puistokatu 29
70110 Kuopio

Puh. +358401544076

Juha Pyhäjärvi

Háŋkenhoavda

Metsähallitus
Meahciráđđehusa Vuovdedoallu Os
Ounasjoentie 6
96200 Rovaniemi

Puh. +358400393781

Vesa Härkönen

Háŋkenhoavda

Metsähallitus
Meahciráđđehusa Vuovdedoallu Os
Satamakatu 3
87100 Kajaani

Puh. +358400291988

Eanahábmema, ádjagiid divvuma, duktema, geaidnohuksema ja vuovdedikšunbargguid agoartaváldimis vástidit vuovdedikšunjođiheaddji ja guovlluguovdasaš vuovdedikšunhoavddat.

Heikki Savolainen

Metsänhoitojohtaja

Metsähallitus
Meahciráđđehusa Vuovdedoallu Os
Kauppakatu 32
40100 Jyväskylä

Puh. +358400234976

Tanja Oksala

Vuovdedikšunhoavda

Metsähallitus
Meahciráđđehusa Vuovdedoallu Os
Kauppakatu 32
40100 Jyväskylä

Puh. +358408406009

Olli Lipponen

Vuovdedikšunhoavda

Metsähallitus
Meahciráđđehusa Vuovdedoallu Os
Ounasjoentie 6
96200 Rovaniemi

Puh. +358407384408

Tarmo Myllymäki

Vuovdedikšunhoavda

Metsähallitus
Meahciráđđehusa Vuovdedoallu Os
Veteraanikatu 9
90130 Oulu

Puh. +358400587375