Doaibmavuohkeráva

Meahciráđđehusa doaibmanvuohkeráva sisttisdoallá guovddáš ovddasvástáduslaš ja etihkalaš doaibmama prinsihpaid, maidda mii leat nannosit čatnasan ja maid mii čuovvut buot min doaimmaiguin.

Pitkospuut kulkevat sumuisen suometsän keskellä.
Govva: Kari Leo

Oahpásmuva!

Meahciráđđehusa doaibmanvuohkeráva (pdf)
Rávvagis muitaluvvo Meahciráđđehusa guovddáš ovddasvástáduslaš ja etihkalaš doaibmama prinsihpain.

Meahciráđđehusa doaibmanvuohkeráva doaimmaheddjiide (pdf) (suomagillii)
Doaibmanvuohkeráva doaimmaheddjiide sisttisdoallá bálvalusaid- ja dávviriidbuvttadeddjiide ásahuvvon ovddasvástáduslaš ja etihkalaš doaibmama vuollerádjegáibádusaid.

Meahciráđđehusa almmuhankanála (report.whitleb.com/fi)
Almmuhankanála addá vejolašvuođa almmuhit Meahciráđđehusa doaibmamii laktásanboasttugeavahuseahpádusas.

Ovddasvástáduslašvuohta Meahciráđđehusas
Ovddasvástáduslašvuohta stivre visot Meahciráđđehusa doaimmaid.

Doaibmanvuohkeráva vuođđuduvvá min árvvuide – boađuslašvuhtii, mearkkašahttivuhtii ja fuolahussii – ja dat muitala, mo strategiijas meroštallojuvvon ulbmiliidda figgat beassat etihkalaččat.

Doaibmanvuohkerávvagii lea čohkkejuvvon min oktasaš ipmárdus ovddasvástáduslaš ja etihkalaš doaibmanvuogis Meahciráđđehusas. Rávvaga ulbmilin leage muitalit Meahciráđđehusa olbmuide, mii lea rivttes vuohki doaibmat sierra diliin.

Doaibmanvuohkeráva, mii lea almmolaččat oidnosis, čujuha maiddái min čanusjoavkkuide, ahte mii leat luohtehahtti guoibmi. Dat muitala, ahte lágaid ja mearrádusaid čuovvuma lassin min doaibman lea etihkalaš.

Min ulbmilin lea bistevaš ovdáneapmi  

Doaibmanvuohkeráva lea proseassa mii ovdána oppa áigge, ja mii gáibida ja ovddida rabas ja čađačuovgi organisašuvdnakultuvrra Meahciráđđehusas. Mii sagastallat jeavddalaččat etihkalaš ja ovddasvástáduslaš doaibmamis; juohke bargis lea vejolašvuohta leat mielde oktasaš, rivttes doaibmanvugiid meroštallamis ja ovddideamis siskkáldas sagastallankanála bokte.

Mii háliidat dahkat ovddidanevttohusaid ja spiehkkasemiin almmuheami álkin.

Almmut min doaimmaide laktásan boasttugeavahuseahpádusas

Juohkehaččas lea vejolašvuohta almmuhit min doaimmaide laktásan boasttugeavahuseahpádusas – buot áššiin, mat eai čuovo Meahciráđđehusa doaibmanvuohkerávvagii čohkkejuvvon ovddasvástáduslaš ja etihkalaš doaibmanvuogi.

Vai sihkkarastit doaibmanvuohkerávvaga čuovvut doaibmamet, mii fállat buohkaid geavahussii almmuhankanála, man bokte almmuhusa sáhttá dahkat iežas namain dahje anonyman. Midjiide lea earenoamáš dehálaš, ahte oažžut vejolašvuođa darvánit feaillaide ja ovddidit doaibmamet.