Forststyrelsens uppförandekod

Forststyrelsens uppförandekod innehåller våra viktigaste principer för ansvarsfull och etisk verksamhet som vi förbundit oss starkt till och som vi följer i all vår verksamhet.

Spångstig genom en dimmig sumpskog.
Bild: Kari Leo

Bekanta dig med

Forststyrelsens uppförandekod (pdf)
I uppförandekoden berättar vi om Forststyrelsens centrala principer för ansvarsfull och etisk verksamhet.

Uppförandekoden för leverantörer (pdf)
Supplier Code of conduct innehåller de minimikrav på ansvarsfull och etisk verksamhet som tjänste- och varuleverantörerna ska iaktta. 

Forststyrelsens kanal för anmälningar
Kanalen för anmälningar gör det möjligt att anmäla misstankar om felaktigt förfarande som berör Forststyrelsens verksamhet.  

Samhällsansvar vid Forststyrelsen
Samhällsansvaret styr all verksamhet vid Forststyrelsen. 

Uppförandekoden baserar sig på våra värden – resultat, betydelse och omsorg – och den visar hur vi kan nå målen som fastställts i strategin på ett etiskt sätt.  

Uppförandekoden sammanfattar vår gemensamma uppfattning om ansvarsfull och etisk verksamhet vid Forststyrelsen. Syftet med uppförandekoden är att berätta för Forststyrelsens personal om det korrekta sättet att handla i olika situationer.  

Genom att lägga fram uppförandekoden för allmänheten visar vi också våra intressentgrupper att vi är en pålitlig partner. Uppförandekoden bekräftar att vi följer lagar och förordningar, och att vår verksamhet dessutom är etisk. 

Vårt mål är en ständig utveckling  

Uppförandekoden är en process som ständigt utvecklas. Den förutsätter och främjar en öppen och transparent organisationskultur på Forststyrelsen. Vi för en ständig diskussion om etiskt och ansvarsmässigt hållbara handlingssätt, och hela personalen har möjlighet att delta i fastställandet och utvecklingen av enhetliga och korrekta handlingssätt via en intern chatt. 

Vi vill göra det lätt att komma med utvecklingsförslag och anmäla avvikelser. 

Anmäl misstänkt misstankar om felaktigt förfarande i vår verksamhet  

Vem som helst kan anmäla misstankar om felaktigt förfarande som berör vår verksamhet – allt som inte motsvarar det ansvarsfulla och etiska verksamhetssätt som beskrivs i Forststyrelsens uppförandekod. 

För att säkerställa att vår verksamhet följer verksamhetsanvisningarna erbjuder vi en kanal för anmälningar där anmälan kan göras under eget namn eller anonymt. 

Det är ytterst viktigt för oss att vi får en möjlighet att ingripa i felaktigt förfarande och utveckla vår verksamhet.