Hälsofördelar av jakt och fiske

Både jägare och fiskare upplever att den fysiska och psykiska hälsan förbättras i naturen. Även det sociala välbefinnandet ökar.

En undersökning som Forststyrelsen gjorde tillsammans med Oulun Diakonissalaitos 2014 utredde vilka fördelar för hälsan och välbefinnandet som Forststyrelsens tillståndskunder upplevde på sina jakt- och fisketurer. Bland jägarna upplevde 90 procent att välbefinnandet ökat i naturen. Motsvarande siffra bland fiskarna var 80 procent. Den största ökningen av välbefinnandet gav jakt- eller fiskresor på 8–14 dygn. Kvinnorna upplevde att välbefinnandet ökade mer i genomsnitt än männen. Fördelarna för välbefinnandet var större i de stora jaktmarkerna i norr och bland personer som fiskade vild fisk.

Utifrån fångstresponsen rörde sig hönsfågeljägare i genomsnitt 8,1 kilometer under en jaktdag. Jägarnas dagliga motion överskrider rejält minimirekommendationerna för motion. Enkäten avslöjar ändå inte om aktiviteten fortsätter också i vardagen efter jaktresan.

Jägare som reste i grupp upplevde större fördelar för välbefinnandet än jägare som reste ensamma. Två tredjedelar av jägarna uppgav att de jagade tillsammans med vänner. Även bland fiskarna uppgav hälften att de fiskar tillsammans med vänner och en tredjedel med familjen. Upplevelser som delas med vänner ökar det sociala välbefinnandet.

Statens mark- och vattenområden erbjuder fina möjligheter till jakt och fiske även för personer som annars inte skulle ha det. Utöver tillståndsjakten och -fisket får fiskare och jägare också jaga och fiska i statsägda områden med stöd allemansrätten och särskilda rättigheter. Exempelvis i Norra Finland har lokalbefolkning rätt att jaga fritt på statens mark i sin hemkommun.

Mera information