Solkraft

Med hjälp av solkraft balanseras Finlands elproduktion då produktionen av sol- och vindkraft koncentrerar sig till olika tider. Solkraftsverksamheten stöder Finlands mål att öka energisjälvförsörjningen och uppnå kolneutralitet före 2035, vilket även Forststyrelsen arbetar för. Vårt mål är att mångdubbla produktionen av förnybar energi i statsägda områden före 2030.

Med solkraft produceras utsläppsfri el med liten miljöpåverkan särskilt på våren och sommaren, men solkraften producerar el även på vintern. Solstrålningen är störst i kustområdena och i södra Finland. Solkraftsparker i industriell storleksklass utvecklas dock också i nordligare områden och i inlandet. Solkraften blir lönsammare när man bygger den i anslutning till vindkraft och på så sätt skapar hybridparker för vind- och solkraft, där el produceras jämnt året runt.

Forststyrelsens verksamhet i solkraftsprojekt

Vi arrenderar ut markområden för solkraftsprojekt och fungerar som projektutvecklare för solkraftsprojekt samt hybridprojekt för sol- och vindkraft. Vår solkraftsverksamhet styrs av ansvarsfullhet. Vi strävar efter att rikta solkraften till områden som människan redan bearbetat, till exempel till tidigare torvproduktionsområden.

I samband med valet av områden gör vi utredningar där vi beaktar bl.a. områdets naturvärden och projektens godtagbarhet samt strävar efter att samordna markanvändningen i områdena till en fungerande lösning med beaktande av olika synpunkter.

Arrenderingen och projektutvecklingen i anslutning till solkraft är en del av vår lagstadgade fastighetsutvecklingsverksamhet. På samma sätt som för vindkraft säljer vi projekträttigheterna till solkraftparken innan byggnadsfasen inleds och fungerar således inte som byggare eller elproducent inom projektet.

Utarrendering av solkraftsområden till projektutvecklare

Vi arrenderar även ut områden för solkraftsprojekt. Innan tillståndsprocessen för solkraftsprojekt inleds på statens områden ska aktören ha ett giltigt avtal om området med Forststyrelsen.

För solkraftsutveckling arrenderar vi endast ut områden som används för affärsverksamhet. Utbyggnad av solkraft kan inte planeras i naturskyddsområden, nationalparker eller statliga områden som reserverats för skyddsändamål.

Områdesförfrågan

Områdesförfrågan ska göras i ett så tidigt skede som möjligt genom att kontakta vår vindkraftsenhet. Projektutvecklaren lägger fram ett förslag om de områden som ska reserveras för solkraften och som förvaltas av Forststyrelsen, och skickar det per e-post till experter i områdenas uthyrningsteam.

Pipsa Malinen

Vindkraftsexpert

Forststyrelsen
Forststyrelsen Fastighetsutveckling
Pl 94 Ratatie 11
01301 Vanda

Puh. +358 50 439 1906

Åtminstone följande ska skickas in till Forststyrelsen:

  1. Den viktigaste informationen om projektet.
  2. Avgränsning av projektområdet och presentation av det reserverade området som shp-fil.
  3. Status för arrendeavtal som ingåtts inom projektområdet
  4. Projektets preliminära tidtabell

Förutrednings- och reserveringsprocessen för solkraftsområden motsvarar i huvudsak processen för vindkraftsprojekt. Till skillnad från vindkraftsprojet förhandlar man i solkraftsområden efter reserveringsavtalet om ett arrendeavtal som utesluter annan användning av området under arrendeavtalets giltighetstid.

Vi förutsätter att våra avtalspartner förbinder sig till Forststyrelsens uppförandekod för samarbetspartner (Partner Code of Conduct), som grundar sig på Forststyrelsens egen uppförandekod. Uppförandekoden för samarbetspartner innehåller de minimikrav som Forststyrelsen ställer på avtalspartner och som dessa ska iaktta i sitt avtalsförhållande med Forststyrelsen utöver alla lagar och bestämmelser som gäller affärsverksamheten.