Områdesekologiska nätverket

I den områdesekologiska planeringen granskar vi naturen i ett vidsträckt skogsområde som en helhet, där både naturskyddsområdena och statens mångbruksskogar med sina specialobjekt ingår.  

Områdesekologiska nätverket i Utflyktskartan

Vi publicerar uppgifterna om det områdesekologiska nätverket i Forststyrelsens karttjänst Utflyktskarta.fi. Vi publicerar uppgifterna om var statens mångbruksskogar ligger och vilka specialobjekt som finns i dem som ett separat kartlager.

I tjänsten syns vilka naturobjekt som står helt utanför verksamheten, såsom urskogar och lundar samt övriga specialobjekt, såsom landskapsvårds- och strövområden. I tjänsten syns också andra objekt där vi tar hänsyn till objektets särdrag i all verksamhet.

Sevärdheter i mångbruksskogarna, såsom kulturarvsobjekt och naturminnesmärken, kan du välja i menyn under sightseeingdestinationer.

Tack vare materialet som vi publicerar i Utflyktskarta.fi är det lättare än någonsin att hitta lämpliga terrängobjekt för rekreation samt fina naturobjekt med rik biologisk mångfald.

Det ekologiska nätverket av statens skogar består av naturskyddsområden och värdefulla natur- och specialobjekt i mångbruksskogarna samt av ekologiska korridorer som går mellan dessa områden och så kallade spridningsöar, via vilka växt- och djurarter att sprida sig mellan områdena. I dessa områden är skogsbruket begränsat eller i vissa fall står områdena utanför skogsbruksverksamheten. 

Den områdesekologiska planeringens mål är också att trygga skogarnas mångbruk och idkandet av naturnäringar. Därför inventerar vi viltets livsmiljöer, landskapsvärdena och kulturobjekten i samband med planeringen. I norra Finland är renskötselns behov viktiga. Möjligheterna till rekreation i naturen får särskild uppmärksamhet i områden som är viktiga med tanke på turismen. 

Forststyrelsen har gjort upp områdesekologiska planer i mer än 20 år. Forststyrelsen och Finlands miljöcentral utvecklade den områdesekologiska planeringen på 1990-talet till en Landscape ecology-modell som var anpassad till finländska förhållanden. Från första början var målet att bevara ett områdes naturliga biologiska mångfald på lång sikt. Det innebär att vi såväl bevarar områdets naturliga ekosystem- och habitattyper som skyddar den naturliga floran och faunan som är bundet till dem. Planeringen utgår från den status som råder i området och målet är att bevara befintliga arter som livskraftiga populationer.  

Under årens lopp har nätverket kompletterats i samband med olika naturinventeringar, nya skyddsbeslut och åtgärdsplanering.  

Uppdatering av det områdesekologiska nätverket 2015–2020 

Vi genomförde en omfattande uppdatering av det områdesekologiska nätverket under perioden 2015–2020. Vi började med att utarbeta principer för den områdesekologiska granskningen och en metodbeskrivning för hur vi kan uppdatera och göra det områdesekologiska nätverket enhetligare. 

Utifrån anvisningarna granskade och uppdaterade vi de områdesekologiska nätverken enligt region. I samband med uppdateringen utvärderade vi det områdesekologiska nätverkets funktion och gjorde nödvändiga korrigeringar och uppdateringar. Målet var att förbättra det områdesekologiska nätverkets kvalitet och effektivitet. Samtidigt letade vi efter nya potentiella natur- och specialobjekt. 

Mer information om hur arbetet med uppdateringen av de områdesekologiska nätverken hittar du på ämnessidorna: 

Mera information