Politiken styr det gemensamma arbetet

Forststyrelsens samhällsansvar styrs av samhällsansvarspolitiken. Det är en strategisk riktlinje för hela koncernen som fastställs av Forststyrelsens styrelse.

I samhällsansvarspolitiken fastställs områden för gemensam verksamhet, koppling till strategin och dess genomförande, huvudsakliga mål, centrala principer och prioriterade områden, huvudroller och ansvar samt rapporteringsförfaranden för Forststyrelsens resultatenheter och enheter.

Samhällsansvarspolitik

Samhällsansvarspolitiken har uppdaterats som en del av programmet för samhällsansvar och godkändes av Forststyrelsens styrelse 2023.

Huvudmål

Samhällsansvaret ingår i all vår verksamhet. Det har integrerats i Forststyrelsens strategi och i ledningen och utvecklingen.

För oss innebär samhällsansvar målmedvetet samarbete och utveckling för en mer ansvarsfull, hållbar, jämställd och likvärdig framtid. I vår verksamhet strävar vi efter att på ett ansvarsfullt och hållbart sätt samordna de ekologiska, kulturella, sociala och ekonomiska behoven av att använda statens mark- och vattenområden.

Vi är en organisation med samhällsansvar och vi beaktar konsekvenserna av vår verksamhet överallt dit de når. Vi är en aktiv samhällspåverkare och utvecklar en ansvarsfull verksamhet tillsammans med kunder, samarbetspartner och intressentgrupper i hela vår värdekedja.

Målet med vårt samhällsansvarsarbete är att skapa värde för naturen, människorna och samhället över generationerna.

Centrala principer

Vår verksamhet grundar sig på internationella anvisningar och principer för samhällsansvar, såsom FN:s handlingsplan för hållbar utveckling (Agenda 2030) och FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter. Genom vår verksamhet strävar vi efter att både främja genomförandet av principerna och minska de negativa konsekvenserna för dem.

Forststyrelsens samhällsansvarsarbete styrs av samhällsansvarspolitiken, programmet för samhällsansvar och uppförandekoden som tar upp de viktigaste principerna, ansvaren, anvisningarna, målen och tillvägagångssätten för samhällsansvaret. I vår samhällsansvarspolitik drar vi också upp riktlinjer för våra principer när det gäller miljöfrågor och mänskliga rättigheter.

Vi identifierar de områden i vår verksamhet som är viktiga med tanke på samhällsansvaret samt de därmed förknippade riskerna, som vi hanterar i vårt riskhanteringssystem. Vi övervakar att samhällsansvaret iakttas och förverkligas samt vidtar vid behov korrigerande åtgärder.

Vi uppmuntrar våra intressentgrupper att beakta och främja ansvarsfullhet tillsammans med oss. Vi förutsätter att våra leverantörer förbinder sig till villkoren i vår uppförandekod.

Prioriterade områden i samhällsansvarsarbetet

Forststyrelsens mål för samhällsansvaret har skrivits in i programmet för samhällsansvar. Utifrån våra intressentgruppers åsikter genomfördes en väsentlighetsanalys som utgör kärnan i vårt program för samhällsansvar.

Programmet omfattar fyra prioriterade områden: ledning, miljö, människor och samhälle. De prioriterade områdena definierar samhällsansvarsarbetet och innehåller mål som genom strategin och programmet för samhällsansvar är en del av arbetet för alla anställda vid Forststyrelsen.

God förvaltning, kravenlighet och sättet att arbeta utgör den etiska grunden och grunden för samhällsansvaret i vår verksamhet.

Ledning

Vi leder och utvecklar samhällsansvaret enligt bästa praxis och säkerställer att vår verksamhet är kravenlig och etisk. Vi bygger förtroende genom öppen växelverkan och utvecklar kundorienterade och digitala samarbetsformer. Vi förbättrar intressent- och kundupplevelsen och lovar att utvidga ansvarsfulla och etiska verksamhetssätt i hela vår värdekedja.

Miljö

Skötseln av miljöfrågor vid Forststyrelsen grundar sig på det certifierade miljösystemet ISO 14001. Vi arbetar systematiskt i enlighet med principen om kontinuerlig förbättring för att skydda miljön och säkerställa hållbart nyttjande av naturresurserna. Vi beaktar klimatkonsekvenser, anpassning till klimatförändringen, naturens mångfald och hållbar ekonomi samt de positiva effekterna på den regionala ekonomin och sysselsättningen i all vår verksamhet.

Varje medarbetare hos Forststyrelsen ska beakta miljöaspekten i sitt dagliga arbete och verka för vår gemensamma miljös bästa. I verksamheten följer vi försiktighetsprincipen när det gäller åtgärder som påverkar miljön. Vi främjar utvecklingen och ibruktagandet av miljövänliga verksamhetskoncept och teknik. Användningen av mångbruksskogar styrs dessutom av de lagstadgade samhälleliga skyldigheter som upprättats för Forststyrelsen samt skogscertifiering och miljöguiden för skogsbruket. Skötseln och användningen av naturskyddsområdena styrs av lagar och förordningar.

Vi utvärderar årligen miljöaspekterna och -riskerna i vår verksamhet. För att hantera miljökonsekvenserna och kontinuerligt förbättra miljövården utarbetar vi strategiska miljömål, -anvisningar och uppföljningsmetoder som omfattar hela Forststyrelsen.

Människor

Vi respekterar de mänskliga och grundläggande rättigheterna, inbegripet de språkliga rättigheterna. Vi känner till befintliga eller eventuella konsekvenser som Forststyrelsens verksamhet har för de mänskliga rättigheterna. Vi hanterar risker samt förebygger och lindrar effekterna som en del av riskhanteringen och miljöfrågorna.

Vi säkerställer en rättvis och jämlik verksamhet och behandling av såväl personalen, kunderna, och samarbetspartnerna som intressentgrupperna. Vi tolererar inte diskriminering, mobbning eller trakasserier. Vi förutsätter också att våra upphandlings- och avtalspartner respekterar de grundläggande fri- och rättigheterna och de mänskliga rättigheterna i enlighet med vår uppförandekod.

Samhälle

En lyckad samordning av olika användningsbehov och önskemål i samarbete med våra intressentgrupper utgör grunden för vår verksamhet. Vi skapar värde i samhället genom att öka livskraften i landskapen, skapa möjligheter för hållbar affärsverksamhet, ge staten avkastning, främja tjänster för välbefinnande som härrör från naturen samt värna om ett levande kulturarv samt om byggnader och kulturmiljöer som anknyter till kulturarvet. I vår verksamhet beaktar vi också kommande generationer.

Huvudroller och huvudansvar

Forststyrelsens styrelse sörjer för att ordna och integrera ledningen av samhällsansvaret och miljöfrågorna i strategin och verksamheten. Styrelsen godkänner Forststyrelsens samhällsansvarspolitik och fattar beslut om principerna för miljösystemets certifiering.

Generaldirektören ansvarar för ledningen och genomförandet av samhällsansvaret och miljöfrågorna vid Forststyrelsen.

Forststyrelsens ledningsgrupp ställer upp gemensamma strategiska mål för samhällsansvaret, inklusive miljömål, och ansvarar för att dessa mål nås inom sina egna ansvarsområden. Forststyrelsens ledningsgrupp ser över miljösystemet årligen för att säkerställa att systemet är lämpligt, ändamålsenligt och effektivt. Ledningsgruppen behandlar och godkänner Forststyrelsens miljöbesiktning. 

Kommunikationsdirektören ansvarar för samhällsansvars- och miljöprocesserna och direktören för juridiska ärenden för processerna för kravenlighet.

Gruppen för samhällsansvar ger kommunikationsdirektören sakkunnigstöd i arbetet med samhällsansvaret. Gruppen ansvarar för koordineringen, utvecklingen och kommunikationen med anknytning till samhällsansvaret inom Forststyrelsen. Gruppen består av sakkunniga som utsetts av ansvarsområdena.

Forststyrelsens miljögrupp koordinerar underhållet och utvecklingen av miljösystemet ISO 14001. Den bereder tillsammans med ansvarsområdenas miljögrupper ärenden som gäller miljösystemet och ansvarar för ledningen, uppföljningen och utvecklingen av genomförandet av miljösystemet. Direktören för enheten för kommunikation och samhällsansvar är ordförande för Forststyrelsens miljögrupp och föredrar ärendena för ledningsgruppen och styrelsen.

Varje chef och anställd vid Forststyrelsen ansvarar för att samhällsansvaret och miljöfrågorna beaktas i allas arbete.

Ansvarsområdena säkerställer att Forststyrelsens principer för samhällsansvarspolitiken syns i vår interaktion med kunder, samarbetspartner, leverantörer och andra intressentgrupper.

Samhällsansvarspolitiken utvärderas minst en gång per strategiperiod och uppdateras vid behov. Samhällsansvaret utvecklas i samarbete med kunder, samarbetspartner och intressentgrupper.

Rapporteringsförfarande

Forststyrelsens mål för samhällsansvaret har skrivits in i programmet för samhällsansvar, som stöder strategin och styr de strategiska valen. Huvudindikatorerna som mäter genomslagskraften hos strategin och vårt samhällsansvarsarbete har samlats i modellen för värdeskapande.

Vi samlar årligen in information om hur Forststyrelsens mål för samhällsansvaret har uppnåtts och hur tillhörande åtgärder har utfallit. Ansvarsområdena rapporterar regelbundet sina resultat kvartalsvis både i sina egna ledningsgrupper och i samhällsansvars- och miljögruppen samt i Forststyrelsens ledningsgrupp och styrelse. Miljöskyddets nivå och miljösystemets funktion bedöms årligen genom interna och externa auditeringar.

Vi rapporterar årligen om hur målen i strategin och programmet för samhällsansvar framskrider i Forststyrelsens års- och samhällsansvarsrapport samt i rapporten om allmänna samhälleliga förpliktelser. Vi informerar aktivt om resultaten med beaktande av olika intressentgrupper.