Politikprogram styr det gemensamma arbetet

Riktlinjerna för Forststyrelsens samhällsansvar och miljöfrågor dras upp i samhällsansvars- och miljöpolitiken, som har godkänts av Forststyrelsens styrelse.

I politikprogrammen fastställs områden för gemensam verksamhet, koppling till strategin och dess genomförande, huvudsakliga mål, centrala principer, huvudroller och ansvar samt rapporteringsförfaranden för Forststyrelsens resultatenheter och enheter.

Samhällansvarspolitiken

Samhällsansvarspolitiken togs fram som en del av programmet för samhällsansvar och godkändes av Forststyrelsens styrelse 2019.

Huvudmål

Samhällsansvaret ingår i all vår verksamhet. Det har integrerats i vår strategi samt i vårt ledarskap, vår verksamhet och vår utveckling.

För oss innebär samhällsansvar målmedvetet samarbete och utveckling för en mer hållbar, ansvarsfull, jämställd och likvärdig framtid.

Statens mark- och vattenområden är föremål för många typer av användningsbehov med ekologiska, kulturella, sociala och ekonomiska konsekvenser. I vår verksamhet strävar vi efter att samordna dessa behov på ett hållbart och ansvarsfullt sätt, så att de är till så stor nytta som möjligt för människan, samhället och naturen.

Vi är en organisation med samhällsansvar och vi beaktar konsekvenserna av vår verksamhet överallt dit de når.

Vi är en aktiv samhällspåverkare som utvecklar en ansvarsfull verksamhet tillsammans med kunder, samarbetspartner och intressentgrupper.

Centrala principer

Vårt program för samhällsansvar prioriterar ledarskapet, människorna, samhället och miljön.

Forststyrelsens arbete med samhällsansvaret styrs av samhällsansvarspolitiken, programmet för samhällsansvar och den etiska uppförandekoden (Code of Conduct), som beskriver de viktigaste principerna, anvisningarna, målen och tillvägagångssätten för samhällsansvaret. Vi uppmuntrar våra intressentgrupper att beakta och respektera vår uppförandekod. Vi förutsätter att våra leverantörer förbinder sig att uppfylla villkoren i vår uppförandekod, såsom människo- och arbetsrättsskyldigheter samt miljöskyldigheter (Supplier Code of Conduct).

Vår verksamhet grundar sig på internationella anvisningar och principer för samhällsansvar, såsom FN:s agenda för hållbar utveckling (Agenda 2030) samt FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter. Utifrån våra intressentgruppers åsikter genomfördes en väsentlighetsanalys som utgör kärnan i vårt program för samhällsansvar.

Vi leder och handlar på ett etiskt sätt. Vi respekterar de mänskliga rättigheterna. Vi säkerställer en rättvis och jämlik verksamhet och behandling. Vi tolererar inte diskriminering, mobbning eller trakasserier.
Vi beaktar klimatkonsekvenser, anpassning till klimatförändringen, naturens mångfald samt hållbar ekonomi och sysselsättning i all vår verksamhet.

Vi producerar ett ekonomiskt och ett samhälleligt värde för staten. Det ekonomiska värdet består av intäktsföringen till staten och av avkastningen på lång sikt från den egendom som är föremål för affärsverksamheten. Samhällsvärde uppkommer genom samverkan mellan de offentliga förvaltningsuppgifternas verksamhet, affärsverksamheten och de allmänna samhälleliga förpliktelserna som ska beaktas i affärsverksamheten. Forststyrelsens verksamhet har en betydande inverkan på den regionala ekonomin via samarbetsföretagen och de lokala kundrelationerna.

Vi identifierar de områden i vår verksamhet som är viktiga med tanke på samhällsansvaret samt de därmed förknippade riskerna, som vi hanterar i vårt riskhanteringssystem. Vi övervakar att samhällsansvaret iakttas och förverkligas samt vidtar vid behov korrigerande åtgärder.

Huvudroller och huvudansvar

Forststyrelsens styrelse sörjer för att ordna ledningen av samhällsansvaret och integrera det strategin. Styrelsen godkänner Forststyrelsens samhällsansvarspolitik.

Generaldirektören ansvarar för ledningen av samhällsansvaret och hur det genomförs vid Forststyrelsen.

Forststyrelsens ledningsgrupp ställer upp gemensamma strategiska mål för samhällsansvaret och ansvarar för att dessa mål nås inom sina egna ansvarsområden.

Kommunikationsdirektören har ansvaret för samhällsansvarsprocessen.

Gruppen för samhällsansvar ger kommunikationsdirektören sakkunnigstöd i arbetet med samhällsansvaret. Gruppen ansvarar för koordineringen, utvecklingen och kommunikationen med anknytning till samhällsansvaret inom Forststyrelsen. Gruppen består av sakkunniga som utsetts av ansvarsområdena.

Varje anställd vid Forststyrelsen ansvarar för att samhällsansvaret förverkligas i hans eller hennes arbete.

Ansvarsområdena säkerställer att Forststyrelsens principer för samhällsansvar syns i vår interaktion med kunder, samarbetspartner, leverantörer och andra intressentgrupper.

Samhällsansvarspolitiken utvärderas minst en gång per strategiperiod och uppdateras vid behov. Samhällsansvaret utvecklas i samarbete med kunder, samarbetspartner och intressentgrupper.

Rapporteringsförfarande

Vi samlar årligen in information om hur målen för samhällsansvaret har uppnåtts samt hur tillhörande åtgärder har utfallit. Ansvarsområdena avlägger rapporter om sina resultat regelbundet såväl för sina egna ledningsgrupper som för Forststyrelsens ledningsgrupp och styrelse.

Vi publicerar resultaten i rapporten om Forststyrelsens år och samhällsansvar, rapporten om de allmänna samhälleliga förpliktelserna samt informerar aktivt om dem.

Miljöpolitiken

Miljöpolitiken uppdaterades genom beslut av Forststyrelsens styrelse i december 2019.

Huvudmål

Vi använder, vårdar och skyddar statens jord- och vattenegendom som vi förvaltar. Vi handlar på ett hållbart sätt, vi bedriver affärsverksamhet inom ramen för våra samhälleliga förpliktelser och vi sköter de offentliga förvaltningsuppgifter som ålagts Forststyrelsen.

Enligt våra värden och vår strategi samordnar vi förväntningarna på statens marker och vattendrag på ett ansvarsfullt och interaktivt vis. Resultatet av vår verksamhet är den bästa hållbara nyttan av statens marker för hela samhället. Våra strategiska mål är att bevara den biologiska mångfalden och agera på ett klimatsmart vis.

I sin verksamhet iakttar Forststyrelsen ett miljösystem som uppfyller standarden ISO 14001 och vår miljöpolitik grundar sig på kraven i denna standard.

Miljöpolitiken omfattar hela Forststyrelsens verksamhet.

Centrala principer

Utvecklingen av vår verksamhet grundar sig på Forststyrelsens gemensamma värderingar, strategi och samhällsansvar, som inbegriper vars och ens personliga ansvar att ständigt förbättra miljöfrågorna. En allmän princip är att samordna ekologisk, ekonomisk, social och kulturell hållbarhet. Vi följer utvecklingen av miljöfrågor och -trender samt strävar efter att vara föregångare inom hållbar utveckling.

Vid Forststyrelsen utgår all verksamhet från att följa bestämmelserna, vilket anger en miniminivå för verksamheten. Vi främjar förverkligandet av Finlands internationella miljöavtal. Samhällsansvaret en central del av vår verksamhet och utvecklingen av den. I verksamheten följer vi försiktighetsprincipen när det gäller åtgärder som påverkar miljön. Vi stöder initiativ som främjar ett större samhällsansvar i användningen av naturresurser. Vi främjar utvecklingen och ibruktagandet av miljövänliga verksamhetskoncept och teknik. Inom skogsbruket följer vi skogscertifieringens standarder enligt PEFC-systemet.

Varje år ställer vi upp strategiska miljömål, som i enlighet med standarden utgör grunden för utvecklingen av miljöfrågor inom Forststyrelsen och ansvarsområdena. Forststyrelsens strategiska miljömål finns i sista stycket nedan i detta dokument.

De viktigaste miljösynpunkterna i Forststyrelsens verksamhet gäller användningen av naturresurser, utvecklingen av fastigheter, upprätthållandet av den biologiska mångfalden, vattenvården och landskapsvården. Vi bedömer miljösynpunkterna och -riskerna i vår verksamhet årligen. För att kontrollera miljökonsekvenserna och ständigt förbättra miljövården gör vi upp miljömål och -anvisningar samt uppföljningsmetoder. Vi samordnar förväntningarna på statens marker och vattendrag samt utvecklar vår verksamhet interaktivt i samarbete med intressentgrupper, kunder, samarbetspartner och lokalbefolkningen. Vår personals och våra avtalsföretagares kunskaper och färdigheter i miljöfrågor utvecklas och uppföljs regelbundet.

Roller och ansvar

Forststyrelsens styrelse sörjer för att ordna ledningen i miljöfrågor och integrera den i verksamheten. Styrelsen godkänner Forststyrelsens miljöpolitik och fattar beslut om miljösystemets certifiering och dess omfattning.

Generaldirektören ansvarar för ledningen i miljöfrågor och hur den genomförs vid Forststyrelsen.

Forststyrelsens ledningsgrupp ser över miljösystemets funktion samt bereder miljöpolitiken och nästa års miljömål innan de läggs fram för styrelsen för behandling.

Varje ansvarsområde har ansvaret för miljöfrågorna i sin egen verksamhet.

Forststyrelsens miljögrupper bereder de ärenden som berör miljösystemet för Forststyrelsens styrelse och ledningsgrupp samt ansvarsområdenas ledningsgrupper. Miljögrupperna har också ansvaret för att leda, följa upp och utveckla genomförandet av miljösystemet. Utvecklingsdirektören är ordförande i Forststyrelsens miljögrupp och föredrar ärendena inför ledningsgruppen och styrelsen. Miljögruppen har ett nära samarbete med Forststyrelsens grupp för samhällsansvar.

Varje anställd vid Forststyrelsen tillämpar den här miljöpolitiken och anvisningarna för miljösystemet i sitt eget arbete.

Rapporteringsförfarande och utveckling av miljösystemet

Forststyrelsens utvecklar kontinuerligt sitt miljösystem för att höja nivån på miljöskyddet. Forststyrelsen följer upp, mäter, analyserar och bedömer nivån på miljöskyddet samt utvärderar miljösystemets funktion med hjälp av externa och interna auditeringar och syneförrättningar. Forststyrelsens ledningsgrupp ser över miljösystemet årligen för att säkerställa att systemet är lämpligt, ändamålsenligt och effektivt. Forststyrelsens syn sammanställs utifrån ansvarsområdenas syneförrättningar. Vi informerar öppet om de ekonomiska, ekologiska och samhälleliga resultaten av vår verksamhet, om miljökonsekvenser och om förändringar i nivån på miljöskyddet.

Forststyrelsens strategiska miljömål

  • Insatser för att bevara och utveckla den biologiska mångfalden
  • Beredskap inför klimatförändringen och åtgärder för att stävja den