Politikprogram styr det gemensamma arbetet

Riktlinjerna för Forststyrelsens samhällsansvar och miljöfrågor dras upp i samhällsansvars- och miljöpolitiken, som har godkänts av Forststyrelsens styrelse.

I politikprogrammen fastställs områden för gemensam verksamhet, koppling till strategin och dess genomförande, huvudsakliga mål, centrala principer, huvudroller och ansvar samt rapporteringsförfaranden för Forststyrelsens resultatenheter och enheter.

Samhällansvarspolitiken

Samhällsansvarspolitiken togs fram som en del av programmet för samhällsansvar och godkändes av Forststyrelsens styrelse 2019.

Huvudmål

Samhällsansvaret ingår i all vår verksamhet. Det har integrerats i vår strategi samt i vårt ledarskap, vår verksamhet och vår utveckling.

För oss innebär samhällsansvar målmedvetet samarbete och utveckling för en mer hållbar, ansvarsfull, jämställd och likvärdig framtid.

Statens mark- och vattenområden är föremål för många typer av användningsbehov med ekologiska, kulturella, sociala och ekonomiska konsekvenser. I vår verksamhet strävar vi efter att samordna dessa behov på ett hållbart och ansvarsfullt sätt, så att de är till så stor nytta som möjligt för människan, samhället och naturen.

Vi är en organisation med samhällsansvar och vi beaktar konsekvenserna av vår verksamhet överallt dit de når.

Vi är en aktiv samhällspåverkare som utvecklar en ansvarsfull verksamhet tillsammans med kunder, samarbetspartner och intressentgrupper.

Centrala principer

Vårt program för samhällsansvar prioriterar ledarskapet, människorna, samhället och miljön.

Forststyrelsens arbete med samhällsansvaret styrs av samhällsansvarspolitiken, programmet för samhällsansvar och den etiska uppförandekoden (Code of Conduct), som beskriver de viktigaste principerna, anvisningarna, målen och tillvägagångssätten för samhällsansvaret. Vi uppmuntrar våra intressentgrupper att beakta och respektera vår uppförandekod. Vi förutsätter att våra leverantörer förbinder sig att uppfylla villkoren i vår uppförandekod, såsom människo- och arbetsrättsskyldigheter samt miljöskyldigheter (Supplier Code of Conduct).

Vår verksamhet grundar sig på internationella anvisningar och principer för samhällsansvar, såsom FN:s agenda för hållbar utveckling (Agenda 2030) samt FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter. Utifrån våra intressentgruppers åsikter genomfördes en väsentlighetsanalys som utgör kärnan i vårt program för samhällsansvar.

Vi leder och handlar på ett etiskt sätt. Vi respekterar de mänskliga rättigheterna. Vi säkerställer en rättvis och jämlik verksamhet och behandling. Vi tolererar inte diskriminering, mobbning eller trakasserier.
Vi beaktar klimatkonsekvenser, anpassning till klimatförändringen, naturens mångfald samt hållbar ekonomi och sysselsättning i all vår verksamhet.

Vi producerar ett ekonomiskt och ett samhälleligt värde för staten. Det ekonomiska värdet består av intäktsföringen till staten och av avkastningen på lång sikt från den egendom som är föremål för affärsverksamheten. Samhällsvärde uppkommer genom samverkan mellan de offentliga förvaltningsuppgifternas verksamhet, affärsverksamheten och de allmänna samhälleliga förpliktelserna som ska beaktas i affärsverksamheten. Forststyrelsens verksamhet har en betydande inverkan på den regionala ekonomin via samarbetsföretagen och de lokala kundrelationerna.

Vi identifierar de områden i vår verksamhet som är viktiga med tanke på samhällsansvaret samt de därmed förknippade riskerna, som vi hanterar i vårt riskhanteringssystem. Vi övervakar att samhällsansvaret iakttas och förverkligas samt vidtar vid behov korrigerande åtgärder.

Huvudroller och huvudansvar

Forststyrelsens styrelse sörjer för att ordna ledningen av samhällsansvaret och integrera det strategin. Styrelsen godkänner Forststyrelsens samhällsansvarspolitik.

Generaldirektören ansvarar för ledningen av samhällsansvaret och hur det genomförs vid Forststyrelsen.

Forststyrelsens ledningsgrupp ställer upp gemensamma strategiska mål för samhällsansvaret och ansvarar för att dessa mål nås inom sina egna ansvarsområden.

Kommunikationsdirektören har ansvaret för samhällsansvarsprocessen.

Gruppen för samhällsansvar ger kommunikationsdirektören sakkunnigstöd i arbetet med samhällsansvaret. Gruppen ansvarar för koordineringen, utvecklingen och kommunikationen med anknytning till samhällsansvaret inom Forststyrelsen. Gruppen består av sakkunniga som utsetts av ansvarsområdena.

Varje anställd vid Forststyrelsen ansvarar för att samhällsansvaret förverkligas i hans eller hennes arbete.

Ansvarsområdena säkerställer att Forststyrelsens principer för samhällsansvar syns i vår interaktion med kunder, samarbetspartner, leverantörer och andra intressentgrupper.

Samhällsansvarspolitiken utvärderas minst en gång per strategiperiod och uppdateras vid behov. Samhällsansvaret utvecklas i samarbete med kunder, samarbetspartner och intressentgrupper.

Rapporteringsförfarande

Vi samlar årligen in information om hur målen för samhällsansvaret har uppnåtts samt hur tillhörande åtgärder har utfallit. Ansvarsområdena avlägger rapporter om sina resultat regelbundet såväl för sina egna ledningsgrupper som för Forststyrelsens ledningsgrupp och styrelse.

Vi publicerar resultaten i rapporten om Forststyrelsens år och samhällsansvar, rapporten om de allmänna samhälleliga förpliktelserna samt informerar aktivt om dem.

Miljöpolitiken

Miljöpolitiken uppdaterades genom beslut av Forststyrelsens styrelse i januari 2021.

Huvudmål

Vi använder, vårdar och skyddar statens jord- och vattenegendom som vi förvaltar på ett ansvarsfullt sätt. Vi handlar på ett hållbart sätt, vi bedriver affärsverksamhet inom ramen för våra samhälleliga förpliktelser och vi sköter de offentliga förvaltningsuppgifter som ålagts Forststyrelsen.

Vår verksamhets syfte är utveckla naturens värde och våra gemensamma tillgångar på ett ansvarsfullt sätt över generationer. Samhällsansvar och samarbete, klimatförändringen, biologisk mångfald, välfärd och bioekonomi är huvudteman i vår strategi. Vårt program för samhällsansvar prioriterar ledarskapet, människorna, samhället och miljön, och stöder strategin. Vi har förbundit oss till FN:s mål för hållbar utveckling (Agenda 2030) och FN:s universella deklaration om de mänskliga rättigheterna. Vi följer FN:s principer för företag och mänskliga rättigheter.

I sin verksamhet iakttar Forststyrelsen ett miljösystem som uppfyller standarden ISO 14001 och vår miljöpolitik grundar sig på kraven i denna standard.

Miljöpolitiken omfattar hela Forststyrelsens verksamhet.

Centrala principer

Förvaltning av miljöärenden ingår i vår dagliga verksamhet. Vi arbetar metodiskt för att skydda miljön och garantera att vi använder naturresurser på ett hållbart sätt, i enlighet med principen för kontinuerlig förbättring. Med miljöaspekter och miljökonsekvenser förstår vi vår inverkan på naturen och dess mångfald, klimatet samt människorna och växelverkan mellan dem.

Vi utvecklar starkt vår ansvarsfulla verksamhet för att den ska motsvara och lösa de utmaningar som den globala verksamhetsmiljön medför. Utvecklingen av vår verksamhet grundar sig på Forststyrelsens gemensamma värderingar, strategi och program för samhällsansvar. Varje medarbetare hos Forststyrelsen ska beakta miljöaspekten i sitt dagliga arbete och verka för vår gemensamma miljös bästa. En allmän princip är att samordna ekologisk, ekonomisk, social och kulturell hållbarhet. Vi följer utvecklingen av miljöfrågor, bästa praxis och trender, och vårt mål är att vara en föregångare i ansvarsfullhet och hållbar utveckling.

Att följa lagar och andra förordningar samt åtaganden är utgångspunkten för all verksamhet vid Forststyrelsen och anger en miniminivå för verksamheten. Forststyrelsens ansvarsfullhet handlar om att handla på rätt sätt över de bindande lagarna och reglerna och om god förvaltning. Verksamheten grundar sig på internationella anvisningar och principer för samhällsansvar, såsom FN:s agenda för hållbar utveckling (Agenda 2030) samt FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter. I Forststyrelsens verksamhet för kravenlighet säkerställs att Forststyrelsen följer alla regler och principer som är relevanta för verksamheten.

Vi främjar förverkligandet av Finlands internationella miljöavtal. Samhällsansvaret en central del av vår verksamhet och utvecklingen av den. Uppförandekoden och uppförandekoden för leverantörer konkretiserar personalens och leverantörernas ansvarsfulla verksamhet och roll i förhållande till miljön. I verksamheten följer vi försiktighetsprincipen när det gäller åtgärder som påverkar miljön. Vi främjar utvecklingen och ibruktagandet av miljövänliga verksamhetskoncept och teknik. Användningen av mångbruksskogar styrs av de lagstadgade samhälleliga skyldigheter som upprättats för Forststyrelsen samt skogscertifiering och miljöguiden för skogsbruket.

Varje år ställer vi upp strategiska miljömål, som i enlighet med standarden utgör grunden för utvecklingen av miljöfrågor inom Forststyrelsen och resultatenheterna. Miljömålen ställs upp som mål på årsnivå utifrån Forststyrelsens strategi.

De viktigaste miljösynpunkterna i Forststyrelsens verksamhet gäller användningen av naturresurser, utvecklingen av fastigheter, upprätthållandet av den biologiska mångfalden, stävjandet av klimatförändringen och anpassningen till den, vattenvården och landskapsvården. Vi bedömer miljöaspekterna och -riskerna i vår verksamhet årligen. För att kontrollera miljökonsekvenserna och ständigt förbättra miljövården gör vi upp miljömål och -anvisningar samt uppföljningsmetoder. Vi samordnar förväntningarna på statens marker och vattendrag, samtidigt som vi beaktar de olika huvudtemana för samhällsansvar, och utvecklar vår verksamhet interaktivt i samarbete med intressentgrupper, kunder, samarbetspartner och lokalbefolkningen. Vår personals och våra avtalsföretagares kunskaper och färdigheter i miljöfrågor utvecklas och uppföljs regelbundet

Roller och ansvar

Forststyrelsens styrelse ser till att ordna ledningen i miljöfrågor på ett korrekt sätt och integrera den i strategin och verksamheten. Styrelsen godkänner Forststyrelsens miljöpolitik och fattar beslut om principerna för miljösystemets certifiering.

Generaldirektören ansvarar för ledningen i miljöfrågor och hur den genomförs vid Forststyrelsen.

Forststyrelsens ledningsgrupp ser över miljösystemets funktion samt bereder miljöpolitiken och nästa års miljömål innan de läggs fram för styrelsen för behandling.

Varje resultatenhet och enhet har ansvaret för miljöfrågorna i sin egen verksamhet.

Forststyrelsens miljögrupp och resultatenheternas miljögrupper bereder de ärenden som berör miljösystemet för Forststyrelsens styrelse och ledningsgrupp samt resultatenheternas ledningsgrupper. Miljögrupperna har också ansvaret för att leda, följa upp och utveckla genomförandet av miljösystemet. Direktören för enheten för kommunikation, strategi och samhällsansvar är ordförande för Forststyrelsens miljögrupp och föredrar ärendena för ledningsgruppen och styrelsen.

Varje anställd vid Forststyrelsen tillämpar den här miljöpolitiken och anvisningarna för miljösystemet i det egna arbetet.

Rapporteringsförfarande och utveckling av miljösystemet

Forststyrelsen utvecklar kontinuerligt sitt miljösystems tillämplighet, ändamålsenlighet och effektivitet för att förbättra nivån på miljöskyddet. Forststyrelsen följer upp, mäter, analyserar och bedömer nivån på miljöskyddet samt utvärderar miljösystemets funktion med hjälp av externa och interna auditeringar och syneförrättningar. Forststyrelsens ledningsgrupp ser över miljösystemet årligen för att säkerställa att systemet är lämpligt, ändamålsenligt och effektivt. Forststyrelsens syn sammanställs utifrån resultatenheternas syneförrättningar. Vi informerar öppet om de ekonomiska, ekologiska och samhälleliga resultaten av vår verksamhet, om miljökonsekvenser och om förändringar i nivån på miljöskyddet. Vi berättar om hur våra mål för samhällsansvar har uppnåtts i Forststyrelsens årsrapportering och rapportering om samhällsansvar.

Forststyrelsens strategiska miljömål 2021

  • Insatser för att bevara och utveckla den biologiska mångfalden
  • Beredskap inför klimatförändringen och åtgärder för att stävja den