Forststyrelsen moderniseras i takt med samhället

Forststyrelsens uppbyggnad och uppgifter har förändrats med tiden i samband med flera olika reformer av skogsförvaltningen.

Forststyrelsens historia fick sin början 1859, när den ryska kejsaren Alexander II undertecknade en proklamation om inrättandet av ett verk för skogsskötsel. Verkets uppgift var att sköta och skydda skogarna samt att ge kronan inkomster genom att sälja virke. Under de första decennierna utvecklades och etablerades skogsförvaltningens roll, ansvar och befogenheter så småningom, dock ofta i mycket hård politisk motvind.  

År 1908 fick det toppstyrda ämbetsverket en kollegial ledning. Samtidigt fick verket byta namn från skogsvårdsstyrelsen till Forststyrelsen. Under inbördeskriget 1918 råkade Forststyrelsen ut för en revolt som rann ut i sanden när kriget tog slut.   

Forststyrelsen omorganiserades 1921, då Forststyrelsen genom en förordning blev ett centralt ämbetsverk under jord- och skogsbruksministeriet och fick i uppgift att ”sköta, övervaka och främja Finlands skogsbruk”. Detta är än idag utgångspunkten för verksamheten, även om Forststyrelsens åligganden inte längre omfattar det privata skogsbruket.   

Under det omvälvande 1960-talet omorganiserades Forststyrelsens förvaltning än en gång. Nu var Forststyrelsens ställning som centralt ämbetsverk och dess relation till ministerieförvaltningen på tapeten. Efter omorganiseringen 1967 var verket fortfarande hierarkiskt, men Forststyrelsen fortsatte som ett självständigt centralt ämbetsverk med uppgift att driva vårt lands officiella skogspolitik.  

Organisering av naturvårdsuppgifterna  

De första lagstadgade nationalparkerna på statens mark inrättades 1938. Nätverket av nationalparker och naturreservat utvidgades betydligt 1956 och 1982.   

Vid Forststyrelsen sköttes naturvårdsarbetet länge som en del av skogsbruksverksamheten. Från och med slutet av 1970-talet fick verket så småningom mer personal specialiserad på naturvårdsuppgifter. Ett kontor för naturskyddsområden grundades 1981. Tio år senare blev det Forststyrelsens naturskyddsavdelning.   

Då sektorn fortsatte att växa fick resultatenheten för naturvård också en egen regional organisation 1992. Naturvårdsuppgifterna och friluftstjänsterna har utvecklats för att uppfylla dagens krav på skyddet av den biologiska mångfalden samt tillgodose rekreationens och naturturismens behov.  

I slutet av 1980-talet förändrades skogssektorn rejält. Skogsbolagen fusionerades till tre stora enheter och även inom statsförvaltningen pågick förändringar i syfte att göra förvaltningen mer effektiv, lättstyrd och ekonomisk. Forststyrelsen skulle också göras med lik ett affärsföretag. I och med den nya lagstiftning som godkändes 1987 började Forststyrelsens verksamhet steg för steg omformas från ett central ämbetsverk till ett affärsverk. 

Forststyrelsen blir ett affärsverk  

Efter långa diskussioner blev Forststyrelsen 1994 ett statligt affärsverk och samtidigt föll många av ämbetsverkets administrativa uppgifter från tiden som statligt verk bort från verksamheten. Till följd av övergången till ett affärsverk profilerade sig vissa av Forststyrelsens resultatenheter som separata varumärken, såsom Wild North som tillhandahöll naturturismtjänster, Laatumaa som specialiserade sig på tomt- och fastighetsaffärer och Morenia som handlade med jordmaterial. Wild North-verksamheten lades ner 2012. Forststyrelsen sålde sitt dotterbolag Morenia Oy:s stenmaterials- och industrimineralsverksamhet samt varumärket Morenia 2013.  

Den nya lagen om Forststyrelsen stiftades 2016. Forststyrelsen är ett statligt affärsverk med uppgifter som är indelade i affärsverksamhet och offentliga förvaltningsuppgifter. De olika verksamheterna har indelats i separata resultatenheter. Forststyrelsens affärsverksamhet omfattar Skogsbruk Ab, Fastighetsutveckling, Siemen Forelia Oy och MH-Kivi Oy. Affärsverksamheten styrs av jord- och skogsbruksministeriet. De offentliga förvaltningsuppgifterna sköts av Naturtjänster och Jakt- och fisketjänster, och de styrs av miljöministeriet.  

Numera förvaltar Forststyrelsen nästan en tredjedel av Finland med sina naturresurser – skogar, stränder, vatten, jordmaterial och ett stort antal historiska objekt och kulturobjekt. År 2019 firade vi Forststyrelsens 160-årsjubileum. Jubileumsårets tema var samhällsansvar och framtid.