Vår verksamhetsmodell

De nya områden för havsvindkraft arrenderas i enlighet med en modell som godkänts av staten. Forststyrelsen ansvarar för den inledande utvecklingen av projekten och ordnar internationella konkurrensutsättningar enligt en tidtabell som meddelas separat.

Närbild av vindturbinen

Forststyrelsens uppgift är att förvalta statens mark- och vattenområden. I havsbaserade vindkraftsprojekt agerar Forststyrelsen som projektutvecklare och som beviljare av reserverings- och nyttjanderättsavtal. Efter valet av partner agerar Forststyrelsen som hyresvärdet av vattenområdet. Vattenområdena kommer också i fortsättningen att ägas av staten.

Utvecklingen av en havsvindkraftspark kräver god växelverkan med såväl beslutsfattare som lokala intressentgrupper. Sammanjämkning av olika mål hör till Forststyrelsens kärnkompetens. Vi har ett omfattande nätverk av intressentgrupper och flera års erfarenhet av att delaktiggöra och lyssna på det.

Projektutveckling före konkurrensutsättningen

Havsvindkraftsprojekt inleds med förutredningar av vattenområdena, utifrån vilka man väljer de områden som ska utvecklas. Till utredningarna väljs områden som enligt den regionala planeringen och havsområdesplanen lämpar sig för produktion av vindkraft. Hur planeringen framskrider beror på den lokala kommunens intresse för projektutvecklingen.

Projektspecifik konkurrensutsättning

Arrenderätten till områdena för havsvindkraftverk och projektutvecklingen i den inledande fasen konkurrensutsätts på den internationella marknaden. Både inhemska och utländska aktörer inom energibranschen kan delta i konkurrensutsättningen. Konkurrensutsättningen är ett privaträttsligt förfarande som motsvarar processen för företagsförvärv, där anbudsgivarna behandlas jämlikt.

Utveckling av havsbaserad vindkraft i Finlands allmänna vattenområden

Processen med att välja partner startar med marknadsinformation till intresserade parter. Efter de preliminära anbud som inkommit inom utsatt tid begärs bindande anbud av dem som är intresserade av projekten. Bland dem väljs en eller flera partner till de slutliga avtalsförhandlingarna. När parterna har nått en överenskommelse offentliggörs partnerskapet, sedan fortsätter utvecklingen av projektet på överenskommet sätt. I konkurrensutsättningen betonas kvalitativa och kommersiella kriterier.

Den avtalspart som vunnit konkurrensutsättningen ansvarar bland annat för att ansöka om nödvändiga tillstånd och utvecklar området på ett ändamålsenligt sätt.

Forststyrelsen förblir arrendegivare för projektet. Arrendet för havsvindkraftsparken utgör en del av det resultat som Forststyrelsen redovisar för staten.