Min naturgåva

Genom miljöministeriets och jord- och skogsbruksministeriets gemensamma kampanj Min naturgåva uppmuntrades markägarna att inrätta privata naturskyddsområden.

Privatpersoner, stiftelser och företag skyddade sammanlagt 3 375 hektar mark i kampanjen.

När alla privata donationer och statens andel räknas samman får Finland över 6 700 hektar nya naturskyddsområden. Forststyrelsen skyddar ett antal statsägda områden med stor biologisk mångfald till en omfattning som motsvarar de privata donationerna.

Kampanjen Min naturgåva ordnades nu för andra gången. En motsvarande kampanj ordnades i samband med det självständiga Finlands 100-årsjubileum 2017. Då skyddades totalt 8 400 hektar.