Foto: Jari Salonen
Foto: Jari Salonen

Forststyrelsen

Forststyrelsen är ett statligt affärsverk med inriktning på produktion av tjänster i naturresursbranschen för en mångsidig kundkrets från medborgare till storföretag. Vi använder, sköter och skyddar statens mark- och vattenområden på ett hållbart sätt och samordnar olika ägares, intressentgruppers och kunders förväntningar. På så sätt säkerställer vi att alla – även kommande generationer – har möjlighet att njuta av naturen och det värde den skapar.

Vi utvecklar naturens värde och våra gemensamma tillgångar

Vårt mål är att trygga den biologiska mångfalden, stävja klimatförändringen, skapa möjligheter för hållbar affärsverksamhet, öka livskraften i landskapen och främja tjänster för välbefinnande som härrör från naturen samt ge staten avkastning.

Vår verksamhet grundar sig på samhällsansvar

Samhällsansvaret är en del av vårt dagliga arbete. Det har integrerats i vår strategi samt i ledningen, genomförandet och utvecklingen av vår verksamhet. Vårt omfattande program för samhällsansvar ställer upp mål för hur samhällsansvaret ska förverkligas och fastställer åtgärder för att nå dem.

Vi arbetar för naturens, människans och samhällets bästa

Vi agerar tillsammans och samstämmigt vid våra fyra resultatenheter, genom att dra nytta av sakkunskapen och kompetensen vid varje resultatenhet.

Vi värdesätter samarbete och partnerskap

Användningen av statens skogar och vatten förutsätter partnerskap och samarbete. Vid Forststyrelsen varierar samarbetsformerna från samverkan till informationsutbyte, handel, handledning och interaktion.