Användning av metalldetektor

I statens områden som förvaltas av Forststyrelsen är det tillåtet att använda metalldetektor för att upptäcka metallföremål med stöd av allemansrätten. För att gräva i marken behöver du emellertid markägarens tillstånd på förhand. I naturskyddsområdena beviljas dock sådana tillstånd endast för vetenskapliga ändamål. Även i ödemarksområden och i naturskyddsområden som inte ännu är inrättade, bevljas tillstånd huvudsaklingen endast för vetenskapliga ändamål.

När det gäller fornlämningar och kulturarvsobjekt behövs tillstånd från Museiverket. Du hittar mer information i Museiverkets guider om hur amatörer kan hjälpa till att klarlägga den del av vår historia som ännu är dold i marken.

Leta får man – men inte gräva utan tillstånd

Metalldetektor eller motsvarande utrustning eller verktyg för letande får användas endast med stöd av allemansrätten. Museiverket har publicerat en handbok för metallsökare, men grundläggande information om fornlämningar och fornföremål. Handboken ger svar på de vanligaste frågorna som Museiverket får angående användningen av metalldetektorer. Handboken innehåller också information om arkeologisk forskning och annat som kan intressera den som sysslar med att leta efter metallföremål.

Om du också vill gräva efter föremål måste du ha samtycke eller tillstånd av Forsstyrelsen. Du bör ansöka om samtycke minst två veckor i förväg genom att skicka ett e-postmeddelande till Forststyrelsens registratorskontor på kirjaamo(at)metsa.fi. I meddelandet ska du uppge namn och kontaktinformation samt var och när du har för avsikt att leta. Om du beviljas tillstånd skickas det i första hand till din e-postadress. Om du har försummat villkoren för tidigare tillstånd, såsom rapportering, beviljas inget nytt tillstånd.

Du får gräva endast med handredskap, så att du orsakar så lite skada på terrängen och trädens rötter som möjligt. När du är klar med grävningen ska du genast täcka över området på nytt. Den som fått samtycket ansvarar för eventuella olägenheter och skador som verksamheten gett upphov till.

Endast med specialtillstånd i kulturarvsobjekt och naturskyddsområden

I naturskyddsområden ska du beakta skyddsområdets begränsningar i rörelsefriheten. Om inga sådana begränsningar förekommer, kan du vistas i området med en metalldetektor med stöd av allemansrätten. Du får ändå inte gräva i marken utan ett forskningstillstånd. Forststyrelsens Naturtjänster kan bevilja ett forskningstillstånd för verksamheten om det är fråga om en vetenskaplig undersökning.

  • Forskningstillstånd kan sökas med denna blankett LÄNK

En förutsättning för att tillstånd ska beviljas är att verksamheten inte är till skada för kulturarvet, arterna, livsmiljöerna, skötseln av skyddsområdet och övrig användning. För dylik verksamhet i objekt med fornlämningar som avses i lagen om fornminnen ska du ha tillstånd av Museiverket.

Strikta regler vid kulturarvsobjekt

I områden med fornlämningar som avses i lagen om fornminnen eller vid andra kulturarvsobjekt får du inte gräva i marken. Från de här områdena får du inte föra bort några som helst föremål.

Den som letar efter föremål ska på förhand kontrollera om det i området finns kända fornlämningar och andra kulturarvsobjekt både i Forststyrelsens karttjänst Utflyktskarta.fi och i fornminnesregistret. I Utflyktskarta.fi syns kulturarvsobjekten när du öppnar kartlagret ”Sightseeing destinationer/Historiska sevärdheter”. Den som letar efter föremål ansvarar för att ta reda var det finns krigsskådeplatser och stridsfält.

  • Utflyktskarta.fi
  • Fornminnesregistret (kyppi.fi)

Får man behålla det föremål man hittat?

Föremål som avses i lagen om fornminnen och hittegodslagen är inte markägarens eller upphittarens egendom. Ett fyndföremål som är mindre än hundra år gammalt och vars ägare är okänd räknas som hittegods. Föremålets ägare fastställs enligt hittegodslagen och polismyndigheten handhar ärendet. Ett fyndföremål som är mer än hundra år gammalt och vars ägare är okänd klassas som löst fornföremål. Föremålets ägare fastställs enligt lagen om fornminnen och Museiverket handhar ärendet.

Föremål efter krigshandlingar, så kallat krigsskrot, är försvarsmaktens egendom. Från dessa objekt får du inte bortföra något annat än föremål som utgör fara för människor och djur (taggtråd, glasskärvor eller dylikt). Rör aldrig sprängmedel som du hittat i terrängen utan kontakta i stället polisen. Så kallat krigsskrot ska lämnas kvar.

Mer information

  • Var statens mångbruksskogar och naturskyddsområden ligger framgår av Forststyrelsens karttjänst Maat ja vedet (Land- och vattenområden) samt av vår tjänst Utflyktskarta.fi genom att öppna kartlagret ”Skogsbrukets mångbruksskogar” samt ”Skyddsområden och utflyktsmål”.
  • Arkeologi som hobby (museovirasto.fi)
  • Fornlämningar och metalldetektor: guide för metallsökare (PDF, museovirasto.fi)
  • Att anmäla ett fynd (museovirasto.fi)

Mera information

  • Var statens mångbruksskogar och naturskyddsområden ligger framgår av Forststyrelsens karttjänst Maat ja vedet (Land- och vattenområden) (på finska) samt av vår karttjänst Utflyktskarta.fi genom att öppna ”Skogsbrukets mångbruksskogar” och ”Skyddsområden och utflyktsmål” i Kartlagret.
  • Arkeologi som hobby (museovirasto.fi).