Internationellt samarbete för skogarnas, naturens och den hållbara turismens bästa

Forststyrelsen deltar aktivt i det internationella samarbetet inom branschen. På så sätt kan vi påverka branschens utveckling i större utsträckning än endast i Finland och får värdefull information om andra länders bästa praxis och utvecklingsprocesser, som också inverkar på Forststyrelsens verksamhetsområde.

I den internationella verksamheten representerar vi antingen Forststyrelsen eller finska staten. I synnerhet företräder Forststyrelsens Naturtjänster Finlands miljöförvaltning i samarbetet mellan stater och internationella organisationer.

I egenskap av en expertorganisation stöder och verkställer vi Finlands internationella åtaganden, såsom Konventionen om biologisk mångfald, som Finland har åtagit sig att implementera enligt sin nationella strategi och sitt åtgärdsprogram.

På global nivå har vi åtagit oss att arbeta för FN:s mål för hållbar utveckling (Agenda 2030) och FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter (UNGP). Vår verksamhet styrs också av finska statens internationella åtaganden, såsom FN:s klimatkonvention och Konventionen om biologisk mångfald (CBD), samt FN:s skogsforum UNFF:s globala principer.

Internationellt samarbete i olika forum

Vi deltar i Eustafor, som är en paraplyorganisation för europeiska, statliga skogsorganisationer som bedriver hållbart skogsbruk. Forststyrelsen är en av organisationens grundare. Eustafor främjar ett hållbart skogsbruk och är ett samarbetsforum och ett forum för informationsutbyte. Organisationen behandlar också energifrågor, turism och rekreation, fiske och jakt samt naturvård. Eustafor är dessutom en kanal för uppföljning av EU-ärenden. Via organisationen kan vi delta i beredningen av EU:s ärenden med anknytning till skogen. Generaldirektören vid Forststyrelsen är Eustafors ordförande åren 2023–2025.   

Vi samarbetar bilateralt med flera europeiska länders skogsförvaltningsorganisationer. Exempelvis samarbetar vi med Estlands skogsförvaltningsorganisation RMK för att utveckla nätverket av strövområden och göra det mer synligt.  

Vi deltar i beredningen på hemmaplan av skogsärenden både globalt och inom EU. Vi ingår också i samarbetsnätverket för internationell skogspolitik, som leds av jord- och skogsministeriet.  

Vi deltar också aktivt i sammarbetet kring de arktiska områdena. Samarbetet utgörs av EU:s samarbete i de arktiska områdena, medlemskap i Arktiska rådet, Barentsrådets samarbete och annat samarbete i de arktiska områdena.  

Vi uppmuntrar vår personal att ta sig an internationella uppdrag. Våra experter deltar ofta i internationella evenemang inom branschen som talare och gäster. Vi står också värd för olika internationella gruppers besök och exkursioner, till exempel till Pilke vetenskapscentrum i Rovaniemi och Finlands naturcentrum Haltia i Esbo.   

Internationell naturvård

Forststyrelsens Naturtjänster och Forststyrelsens Jakt- och fisketjänster är enheter som sköter Forststyrelsens offentliga förvaltningsuppgifter. Enheterna samarbetar aktivt med motsvarande aktörer i olika länder och med internationella organisationer. Naturtjänsterna sköter vissa av dessa uppgifter som företrädare för Finlands miljöförvaltning. 

Ett viktigt samarbetsforum för Naturtjänster är den europeiska organisationen för förvaltare av skyddade områden (EUROPARC Federation), som representerar cirka 400 skyddsområden i 40 europeiska länder. Naturtjänster är också en aktiv medlem i Internationella naturvårdsunionen (IUCN) och dess kommissioner, i synnerhet i kommissionen för naturskyddsområden och Finlands IUCN-kommitté. 

Det internationella samarbetet är också ett sätt att utveckla vår egen verksamhet, till exempel med hjälp av kvalitetsgranskning och långvariga samarbetsavtal.

Forststyrelsen är medlem i Internationella viltförvaltningsrådet (CIC). CIC är en oberoende, rådgivande global organisation, vars mål är att främja skyddet av bestånden av vilda djur och möjliggöra hållbar jakt. Forststyrelsens Jakt- och fisketjänster sköter Finlands delegations sekretariat. 

Wildlife Estates är ett program som erkänts av Europeiska unionens miljökommissionär och koordineras av Organisationen för europeiska markägare (ELO). I Finland koordineras programmet Wildlife Estates av en nationell delegation där Forststyrelsen är en av medlemmarna. 

Stora gemensamma projekt för naturens bästa

Vi genomför nästan all internationell naturvård vid Forststyrelsens Naturtjänster som projekt med särskild finansiering.  

Inom ramen för projekten sköter vi naturobjekt tillsammans, inventerar arter med gemensamma metoder, avtalar om hållbara fiskearrangemang samt bygger och reparerar friluftskonstruktioner, kulturarvsobjekt och fiskvägar. Vi utvecklar också kommunikationen och marknadsföringen tillsammans med lokala aktörer, så att turisterna ska hitta till utflyktsmålen och få information och tjänster på ort och ställe. 

Även Forststyrelsen Skogsbruk Ab är projektpartner i flera av EU:s LIFE- och Interreg-projekt med fokus på skogsbruk och frågor som berör den biologiska mångfalden och miljön. Exempelvis vattenvården inom skogsbruket har dragit nytta av det internationella samarbetet, där samarbetspartnerna byter erfarenheter av bästa praxis och verktyg. 

Närområdessamarbete gynnar naturen

För Forststyrelsens Naturtjänster innebär närområdessamarbetet delvis samarbete mellan stater (till exempel med Ryssland, Nordiska ministerrådet), mellan ministerier (till exempel med Estland) och med stöd av samarbetsavtal (till exempel Lettland). Närområdessamarbetet drar nytt av bland annat samarbetsmodellen med gränsöverskridande parkparsamarbete mellan nationalparker som ligger i gränszonen mellan två stater.  

OBS. Forststyrelsen har tillsvidare avbrutit allt samarbete med Ryssland.

En del av parkparsamarbetet i nationalparkerna, såsom Oulanka–Paanajärvi (Finland–Ryssland) och Enare–Pasvik (Finland–Norge–Ryssland) är certifierat av den europeiska organisationen för förvaltare av skyddade områden EUROPARC.

Det fennoskandiska gröna bältet är ett nätverk av befintliga och planerade naturskyddsområden i gränszonerna mellan Finland, Norge och Ryssland. Samarbetet i det gröna bältet är en del av tillämpningen av FN:s konvention om biologisk mångfald. Målet är att det fennoskandiska gröna bältet ska bli en modell för gränsöverskridande naturvårdssamarbete samt att göra området mer synligt både nationellt och internationellt. Det fennoskandiska gröna bältet är den nordligaste delen av Europas gröna bälte. 

Naturvårdssamarbete i Finlands närområden:

 • det fennoskandiska gröna bältet
 • parkparsamarbete mellan skyddsområden i gränszonen mellan Finland och Ryssland (avbrutet)
 • verksamhet för att främja skötseln av skyddsområdena i nordvästra Ryssland (avbrutet)
 • verksamhet i den finsk-ryska naturvårdsarbetsgruppen (avbrutet)
 • verksamhet i den finsk-estniska naturvårdsarbetsgruppen
 • gemensamt världsarvsområde i Kvarken i Finland och Höga kusten i Sverige
 • verksamhet i kalottsamarbetet för naturvård i Finland, Sverige, Norge och Ryssland (avbrutet med Ryssland)
 • samarbetsavtal med Estlands miljöverk (Keskkonnaamet), Estlands skogsförvaltningscentrum (RMK) och Lettlands naturvårdsverk (Dabas aizsardzības pārvalde).
 • skyddet av våtmarker enligt Ramsarkonventionen i de nordiska länderna och Baltikum
 • samordning av inventeringen av ripbestånden i Fjällappland
 • skydd av fjällräv