Med god skogsvård är skogarna friska och mångfalden stor

Hållbart skogsbruk är målet med skötseln av mångbruksskogarna: vid sidan av en lönsam virkesproduktion tryggar vi skogarnas ekosystemtjänster och sörjer för att skogarna är välmående och friska. Med god skogsvård stärker och värnar vi om de kolsänkor och kolförråd som skogarna utgör.

Torr tallmoskog, plantskog visas i bakgrunden.

Utöver avverkning omfattar skogsvården också bland annat plantskogsskötsel, markarbeten, plantering, sådd, gödsling, iståndsättningsdikning, hyggesbränning, aktiv skötsel av viltets habitat och stamkvistning och andra aktiva naturvårdsåtgärder.

Utgångspunkten för skogsodlingen är att optimalt utnyttja de naturliga möjligheterna till virkesproduktion på växtplatsen. Det är viktigt att identifiera de växtplatsfaktorer som är betydelsefulla för skogsodlingen och fatta beslut om skogsvårdsåtgärderna utifrån dessa faktorer. Skogsbehandling som baseras på växtplatsfaktorer ger en god ekonomisk avkastning, bevarar mångfalden och de olika viltarternas levnadsmöjligheter, skapar variation i landskapet och möjliggör mångbruk av skogarna. 

Skogsvården ska genomföras i rätt tid för att trädbeståndet ska förbli livskraftigt. På detta sätt kan man odla livskraftiga bestånd av naturliga trädarter som är de bäst lämpade för respektive växtplats. 

En livskraftig skog är en kolbindare 

Läs mer

Forststyrelsens skogsvårdsanvisningar (pdf, på finska)

Klimatsmart Skogsbruk

Åtgärder för att stävja klimatförändringen vid Forststyrelsen

Aktiva skogsvårdsåtgärder håller skogarna i gott skick och ökar deras
tillväxten och produktion av biomassa. På så sätt binder de koldioxid mer effektivt och producerar förnybar träråvara som ersätter energi från fossila råvaror och andra produkter.

Livskraftiga skogar binder mycket kol och klarar stormar bättre, samtidigt som de har bättre motståndskraft mot skadeinsekter.  Sedan 2017 har vi arbetat med att utveckla ett klimatsmart skogsbruk med vars hjälp skogshanteringen styrs allt effektivare till att stävja klimatförändringen.

Åtgärder som ökar kolbindningen är till exempel gödsling, iståndsättningsdikning, förnyelse med förädlade frön och plantor, så snabb förnyelse som möjligt efter avverkning samt förnyelse och beskogning av underproduktiva skogar.

Vi utökar kolförråden genom att höja odlingstätheten, förlänga omloppstiden, idka hyggesfritt skogsbruk på torvmark och återställa lågproduktiva utdikade myrar. I områden med långsammare tillväxt och i specialområden satsar vi på skogens roll som ett kolförråd.

Efter en förnyelseavverkning anläggs alltid ny skog i området. Forststyrelsen sätter varje år plantor på cirka 14 000 hektar mark. Totalt sätts mer än 20 miljoner plantor årligen. Skogsplanteringsarbetet sköts av Forststyrelsen fast anställda skogsarbetare och sommarjobbare samt av de regionala företag inom skogsbruket som säljer sina planteringstjänster till Forststyrelsen.  

Läs mer om vår skogsvård