Frågor och svar om havsvindkraft

Varför utvecklar Forststyrelsen havsvindkraften?

Finlands regering har satt som mål att göra Finland till en föregångare när det gäller ren energi och koldioxidhandavtryck. I egenskap av förvaltare av statens mark- och vattenområden har Forststyrelsen en viktig roll när det gäller att uppnå dessa mål.

Efterfrågan på utsläppsfri el. Industrin ökar. Trafiken och hela det moderna samhället elektrifieras, vilket innebär att elens andel av energianvändningen ökar. Havsvindkraftsparkerna är stora och producerar en betydande mängd utsläppsfri el.

Även med tanke på Finlands försörjningsberedskap är det viktigt att sträva efter att vara självförsörjande på energi.

Var planerar Forststyrelsen följande havsvindkraftsprojekt?

I havsplanen och landskapsplanen för Finlands västra havsområde ingår havsvindkraftsområden. De lokala kommunernas intresse påverkar hur projekten framskrider. Projekten inleds allteftersom ärendena framskrider i kommunerna.

Varför får inte en lokal kommun besluta om en havsvindkraftspark ska placeras i havet utanför den eller inte?

Det är uttryckligen den lokala kommunen som får besluta om detta, eftersom kommunerna i Finland ansvarar för den planläggning som även behövs för havsvindkraftsparker.

I vilka skeden har de lokala invånarna möjlighet att uttrycka sin åsikt?

Lokala synpunkter efterfrågas i många skeden. I början och slutet av förfarandet vid miljökonsekvensbedömning (MKB) ordnas möten för intressentgrupper. Det finns även möjligheter att påverka kommunens planläggningsprocess. Dessutom informerar Forststyrelsen invånarna vid lokala möten för allmänheten.

Vilken nytta skulle kommunen ha av en havsvindkraftspark?

Det finns flera olika fördelar. När parken planeras, genomförs vindmätningar. Markarealerna som behövs för vindmätningsmasterna arrenderas av markägarna. Under byggtiden behövs lokala tjänster i närområdena. När parken är klar och producerar el, kan parkägaren behöva lokala tjänster.

Efter färdigställandet får den kommun inom vars område vindkraftsparken ligger fastighetsskatt. Fastighetsskattens belopp beror på byggkostnaderna för kraftverket och den skatteprocent som kommunen fastställt. Havsvindkraftsparkerna är stora och kan årligen ge fastighetsskatt på upp till några miljoner euro.

Varför byggs inte vindkraftsparkerna i söder, alltså där det behövs el?

Vindkraftverken byggs där det blåser. Dessutom påverkas byggandet allt oftare av markanvändningsbegränsningar och kommunens vision. I framtiden kommer havsvindkraften att bli vanligare, eftersom det på havet finns plats att bygga längre bort från bebyggelsen.

Vilken roll har Forststyrelsen i dessa projekt?

Forststyrelsen inleder projektet och säljer sedan projekträttigheterna och arrenderätten för området i den internationella konkurrensutsättningen.

Varför bygger Forststyrelsen inte själv vindkraftverk och producerar el?

Detta hör inte till Forststyrelsens uppgiftsområde. Forststyrelsens uppgifter regleras i lag.

På vilka grunder väljer Forststyrelsen samarbetspartner till havsvindkraftsprojekten?

Samarbetsparten förutsätts ha förmåga, kompetens och vilja att utveckla projektet tillsammans med Forststyrelsen. Samarbetsparten måste ha kompetens inom havsvindkraft och resurser att skaffa finansiering för ett stort projekt. Dessutom krävs projektkompetens och kännedom om elmarknaden. De handelsvillkor som erbjuds måste också vara konkurrenskraftiga.

I dessa projekt, liksom i alla stora internationella projekt, förutsätts det dessutom att samarbetspartnern har ett ambitiöst program för samhällsansvar och bevis på ansvarsfull affärspraxis.

Hur söker Forststyrelsen partnerföretag?

Forststyrelsen ordnar internationella konkurrensutsättningar av projekten. Först informeras intresserade aktörer om kommande projekt. Sedan lämnar de preliminära anbud utifrån vilka man väljer de aktörer som går vidare, och bland dem väljs de bästa till slutförhandlingarna. Samarbetspartnern väljs utifrån resultaten av förhandlingarna.

Hur utreds havsvindkraftverkens miljöfrågor?

På land och till havs samlar man in information och låter göra naturutredningar om fiskar, fåglar och växter. De behandlas i en miljökonsekvensbedömning, under vilken man säkerställer att alla miljökonsekvenser bedöms och att allt görs för att minimera dem. Vattentillståndet innehåller krav på användningen av vattenområdet och kontrollskyldigheter.