Så här gör vi

Forststyrelsens verksamhet grundar sig på samhällsansvar och kontinuerlig förbättring av verksamheten. Målet med Forststyrelsens verksamhet är att trygga den biologiska mångfalden, skapa möjligheter till hållbar affärsverksamhet och förbättra livskraften i landskapen, främja tjänster för välbefinnande som härrör från naturen samt ge staten inkomster. Med sin verksamhet svarar Forststyrelsen också på globala utmaningar, såsom att stävja klimatförändringen och anpassa sig till förändringen.

Organisation

Forststyrelsen är ett statligt affärsverk som använder, vårdar och skyddar statens mark- och vattenegendom på ett hållbart sätt samt samordnar de förväntningar och mål som ägaren, intressentgrupperna och kunderna ställer på dessa områden.   

Diagrammet visar hur Forststyrelsens organisationen bildas. Uppgifterna kan också läsas i huvudtexten under diagrammet.

Forststyrelsens verksamhet är fördelad på fyra resultatenheter:  

Vi bedriver affärsverksamhet i Forststyrelsen Skogsbruk Ab, MH-Kivi Oy och Siemen Forelia Oy, som är Forststyrelsens dotterbolag, samt i resultatenheten Forststyrelsen Fastighetsutveckling, som hör till koncernen. 

Till Forststyrelsens affärsverksamhet hör en hållbar skötsel och användning av statens skogar, fröproduktion för skogsplantering samt utarrendering, försäljning och utveckling av statens mark- och vattenområden.   

De offentliga förvaltningsuppgifterna sköts av Naturtjänster och Jakt- och fisketjänster. Till deras uppgifter hör naturvård, jakt- och fiskeärenden samt användning av naturen för rekreationsändamål. De offentliga förvaltningsuppgifterna sköts separat från affärsverksamheten och de finansieras med medel ur statens budget och tillståndsintäkter.    

Forststyrelsens årliga mål godkänns i riksdagen som en del av statsbudgeten. Jord- och skogsbruksministeriet ansvarar för Forststyrelsens resultatstyrning. De offentliga förvaltningsuppgifterna styrs också av miljöministeriet i ärenden som gäller det egna förvaltningsområdet.   

Mer information