Så här gör vi

Vi använder, sköter och skyddar statens mark- och vattenområden på ett hållbart sätt och samordnar olika ägares, intressentgruppers och kunders förväntningar. I vår verksamhet har vi åtagit oss att arbeta för FN:s mål för hållbar utveckling (Agenda 2030) samt FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter.

Forststyrelsen är ett statligt affärsverk med inriktning på produktion av tjänster i naturresursbranschen för en mångsidig kundkrets från medborgare till storföretag. Som en del av den hållbara skötseln och användningen av naturresurserna ser vi till att de allmänna samhälleliga förpliktelserna uppfylls genom att beakta de krav som ställs på skyddet av den biologiska mångfalden, användningen av naturen för rekreation samt främjandet av sysselsättningen. Dessutom samordnar vi skötseln, användningen och skyddet av naturresurserna inom samernas hembygdsområde så att vi tryggar förutsättningarna för att utöva samekulturen, samt inom renskötselområdet så att vi uppfyller våra skyldigheter enligt renskötsellagen.

Våra årliga mål godkänns i riksdagen som en del av statsbudgeten. Jord- och skogsbruksministeriet ansvarar för vår resultatstyrning. De offentliga förvaltningsuppgifterna styrs också av miljöministeriet i ärenden som gäller ministeriets förvaltningsområde.

Organisation

Diagrammet visar hur Forststyrelsens organisationen bildas. Uppgifterna kan också läsas i huvudtexten under diagrammet.

Ansvarsfull affärsverksamhet 

Vi bedriver affärsverksamhet i våra dotterbolag Forststyrelsen Skogsbruk Ab, MH-Kivi Oy och Siemen Forelia Oy samt i Forststyrelsen Fastighetsutveckling, som hör till moderaffärsverket.

Till vår affärsverksamhet hör en hållbar skötsel och användning av statens skogar och fröproduktion för skogsplantering samt utarrendering, försäljning och utveckling av statens mark- och vattenområden. Vi skapar mångsidiga förutsättningar för affärsverksamhet på statens marker och gör det möjligt att ersätta fossila råvaror och bränslen med hållbart producerat virke och vindkraft. 

Offentliga förvaltningsuppgifter

Vi sköter offentliga förvaltningsuppgifter inom resultatenheterna Naturtjänster och Jakt- och fisketjänster.

Till våra uppgifter hör att sköta nästan alla naturskyddsområden och tiotals kulturarvsobjekt i vårt land, skydda flera hotade arter, producera avgiftsfri basservice för alla som rör sig i naturen, erbjuda jakt- och fiskemöjligheter genom att bevilja jakt- och fisketillstånd samt använda tillståndsintäkterna till att främja hållbar jakt. Till uppgifterna hör dessutom jakt- och fiskeövervakning i statsägda områden.

De offentliga förvaltningsuppgifterna sköts separat från affärsverksamheten och de finansieras med medel ur statens budget och tillståndsintäkter.

Koncernfunktioner

Forststyrelsens koncernenheter både stöder resultatenheternas verksamhet och styr strategin och de gemensamma processerna. Våra koncernenheter är Personal, Juridiska ärenden och kravenlighet, Ekonomi, Dataadministration samt Kommunikation och samhällsansvar.

Mer information