Ansvar för de anställda, partnerna och samhället

Skogsbruk är mycket mer än bara virkesproduktion. Skogsbrukets sociala hållbarhet omfattar att trygga den nytta skogarna ger även i framtiden för medborgarna och olika aktörer. Med ett klimatvänligt skogsbruk svarar vi också på globala utmaningar, såsom att stävja klimatförändringen och anpassa sig till den.

En av Forststyrelsens medarbetare sitter i vårskogen. I bakgrunden visas en solig tallmyr med skvattram i blom.

Vi prioriterar trygga arbetsförhållanden i alla situationer och under alla omständigheter. Vi fäster särskild uppmärksamhet vid arbetarskyddet för både vår personal och våra serviceleverantörer. Inom skogsbruket främjar vi aktivt arbetarskyddet bland annat med hjälp av mångsidiga utbildningar. Vår personal får lära sig köra snöskoter och terränghjuling, underhålla sina kunskaper i första hjälpen, öva på defensiv körning och halkkörning samt lära sig hantera möten med stora rovdjur.

För att arbetet ska vara säkert använder vi bland annat ett heltäckande och mångsidigt riskbedömnings- och åtgärdsprogram samt många olika preciserande och specificerande anvisningar med anknytning till arbetarskyddet. Vi utvärderar arbetarskyddet också internt. Vårt mål är noll olycksfall.

Omfattande nytta för sysselsättningen

Utöver att sysselsätta vår egen personal skapar vi också arbete för lokala företagare och stöder på så sätt företagandet särskilt på små orter. Vi köper alla drivningsarbeten och virkestransporter samt en stor del av skogsbruket som tjänster av företagare inom branschen.

Vi beaktar främjandet av sysselsättningen genom att hålla skogsvårdsarbetena på den nivå som ett hållbart skogsbruk kräver, oavsett konjunkturväxlingarna. Vi har ett stort samhällsansvar i särskilt Norra och Östra Finland, där vår verksamhet har betydande inverkan på den regionala ekonomin. Av de löner som betalas till Forststyrelsens personal går 80 procent till anställda utanför Nyland.

Vid upphandling av tjänster följer vi lagstiftningen om offentlig upphandling. Serviceleverantörerna har också förbundit sig att följa Forststyrelsens uppförandekod för leverantörer (Supplier Code of Conduct), där vi definierar bland annat vårt ansvar för att respektera de mänskliga rättigheterna och förebygga miljö- och klimatriskerna.

Livskraft och välbefinnande för hela samhället

Det hållbara skogsbruk som vi idkar förbättrar livskraften i landskapen samt främjar tjänster för välbefinnande som härrör från naturen.

Mångbruksskogarna som vi använder i skogsbruket producerar mångsidig nytta för rekreationen. Vi sköter strövområdena och turistområdena samt närskogarna och andra specialområden enligt de anvisningar som utarbetats för dem, med särskild hänsyn till exempelvis den skogklädda skogsbilden och landskapet.

Nätverket av skogsbilvägar som byggts för skogsbrukets behov är absolut nödvändigt för mångbruket i statsägda områden. Vi har 36 000 kilometer egna skogsvägar och är dessutom delägare i väglag som täcker 27 000 kilometer.
Vi samordnar statens marker och vattendrag på ett ansvarsfullt och interaktivt sätt i naturresursplaneringen som upprepas vart femte år.

Vi utvecklar också samarbetet med renbeteslagen för att främja renskötseln som en hållbar, lönsam och kulturellt viktig näring.

Genom samordningen säkerställer vi att alla har möjlighet att njuta av naturen och det värde den skapar över generationer.