Bild: Katri Lehtola/Keksi (Hossa)

Internationell utvärdering: skötseln av skyddsområdena i Finland är högklassig men kan bli ännu effektivare

Enligt rapporten fungerar skyddsområdessystemet väl. men många arter är hotade, hoten från klimatförändringen ökar och de resurser som står till förfogande för skötseln håller på att försämras. Den skyddsområdeshelhet som underhålls av Forststyrelsens Naturtjänster har en särskilt viktig roll i att stoppa utarmningen av den biologiska mångfalden i Finland.

Forststyrelsen öppnar en tävling om tomtöverlåtelse i Kilpisjärvi

I Kilpisjärvi i Enontekis kommer man att få unika tomter för turistverksamhet i Forststyrelsens och Enontekis kommuns gemensamma planläggningsprojekt. Det blir fyra företagstomter norr om Kilpisjärvi. Senare kommer även tomter för stadigvarande boende att erbjudas.

Forststyrelsens huvudkontor har flyttat till Böle ämbetshus

Forststyrelsens kontor i Dickursby i Vanda har flyttat i mitten av mars till Böle ämbetshus på adressen Semaforbron 12. I och med att det har blivit vanligare med distansarbete och hybridarbete har behovet av kontorslokaler minskat betydligt och Forststyrelsen anpassar sina lokaler så att de motsvarar de nuvarande arbetssätten.

Naturresursplanering

Den första naturresursplanen för havsområdet är klar

Naturresursplaneringen kompletterar Finlands nationella havsplanering för de områden som förvaltas av Forststyrelsen. Kärnan i naturresursplaneringen är samarbete, där olika intressegrupper för fram sina synpunkter och samordnar dem.

Vindkraft

Forststyrelsen inleder konkurrensutsättning av två havsvindkraftsprojekt

Edith-projektet ligger i havsområdet som hör till Närpes och Ebba-projektet i havsområdena utanför Pyhäjoki och Brahestad. Kommunerna har godkänt projektens initiativ till detaljplan och Forststyrelsens förutredningar om projekten framskrider.

Naturskydd

Våtmarksnatur till bättre tillstånd

I det omfattande projektet Hydrologi-LIFE restaurerade vi myrar, bäckar och fågelvatten på över ett hundra ställen i Finland under perioden 2017–2023.