1.9.2021 | Turism

Europas första internationella nätverk av strövområden till Finland och Estland

Forststyrelsen och Estlands motsvarande organisation Riigimetsa Majandamise Keskus (RMK) har grundat det första europeiska nätverket av strövområden. Syftet med nätverket är att främja finsk-estnisk vandring, friluftsliv och turism till strövområdena.

3.8.2021 | Friluftsliv

Etikett i friluftslivet hjälper vandraren och naturen

Respekt för naturen, hur du rör dig i naturen, slår läger och gör upp eld samt skräpfritt friluftsliv – när du känner till de här instruktionerna är du klar att ge dig ut och vandra! Bekanta dig också med de lokala anvisningarna.

13.9.2021 | Naturskydd

Värdefulla naturtyper till bättre tillstånd

Inom projektet Kust-LIFE iståndsätts livsmiljöer längs kusten och i skärgården. Kvaliteten av områdena blir bättre och avstånd till varandra mindre.

9.6.2021 | Vindkraft

Naturvärdesbedömningarna har inletts vid Korsnäs havsvindkraftsparks projektområde

De naturvärdesbedömningar som ingår i Forststyrelsens miljökonsekvensbedömning av Korsnäs havsvindkraftspark har inletts med fågelutredningar och inventering av strömmingens lek.