Bild: Katri Lehtola / Keksi Agency

Vindkraft

Forststyrelsen inleder anbudsprocesser för havsbaserade vindkraftsparker i Pyhäjoki och Brahestad samt i Närpes

Projekten som planeras på statligt ägda områden kommer att öppnas för konkurrensutsättning på den internationella marknaden senare i år efter att statsförvaltningen och kommunerna har fattat de återstående besluten i anslutning till förberedelserna. Information om när konkurrensutsättningarna inleds meddelas separat.

Min naturgåva: Över 3300  hektar nya naturskyddsområden på statlig mark

Genom kampanjen Min naturgåva uppmuntrades finländarna att inrätta naturskyddsområden. Staten fördubblade de skyddade områdenas areal genom att inrätta naturskyddsområden på lika mycket statlig mark. Som skyddsobjekt har på ett mångsidigt sätt valts olika naturtyper från hela Finland.

Forststyrelsens års- och samhällsansvarsrapport 2022 - Mot ett klimatneutralt, ekologiskt hållbart och jämlikt samhälle

Naturskydd

Värdefulla naturtyper till bättre tillstånd

Inom projektet Kust-LIFE iståndsätts livsmiljöer längs kusten och i skärgården. Kvaliteten av områdena blir bättre och avstånd till varandra mindre.