Bild: Katri Lehtola, Keksi Agency

Vården av livsmiljöer

Mer effekt på vården av livsmiljöer

Användningen av naturresurser har genom tiderna format skogarnas och vattnens naturliga tillstånd och samtidigt påverkat deras skyddsvärden, vilt- och fiskbeståndens livsmiljöer och landskapet. Forststyrelsens Naturtjänster, Skogsbruk och Jakt- och fisketjänster iståndsätter nu försämrade livsmiljöer som en del av sitt grundläggande arbete samt med hjälp av tilläggsfinansiering i olika projekt och Helmi-programmet.

Vindkraft

Den lokala dialogen inleds i Korsnäs havsvindkraftsprojekt

Lokala diskussionstillfällen om den havsvindkraftspark som Forststyrelsen planerar utanför Korsnäs startar. Det är meningen att det första invånarmötet ska hållas i början av december.

Turism

Europas första internationella nätverk av strövområden till Finland och Estland

Forststyrelsen och Estlands motsvarande organisation Riigimetsa Majandamise Keskus (RMK) har grundat det första europeiska nätverket av strövområden. Syftet med nätverket är att främja finsk-estnisk vandring, friluftsliv och turism till strövområdena.

Naturskydd

Värdefulla naturtyper till bättre tillstånd

Inom projektet Kust-LIFE iståndsätts livsmiljöer längs kusten och i skärgården. Kvaliteten av områdena blir bättre och avstånd till varandra mindre.