Bild: Mikko Törmänen/Keksi Agency

Forststyrelsen kartlägger statens gamla skogar och skogar i naturtillstånd under 2024–2025

Syftet med inventeringen är att identifiera och skydda gamla skogar och skogar i naturtillstånd enligt EU-kommissionens definition och nationella kriterier. När de statliga skogar som uppfyller kriterierna har inventerats, fattar riksdagen beslut om de områden som ska skyddas på förslag av regeringen.

Internationell utvärdering: skötseln av skyddsområdena i Finland är högklassig men kan bli ännu effektivare

Enligt rapporten fungerar skyddsområdessystemet väl. men många arter är hotade, hoten från klimatförändringen ökar och de resurser som står till förfogande för skötseln håller på att försämras. Den skyddsområdeshelhet som underhålls av Forststyrelsens Naturtjänster har en särskilt viktig roll i att stoppa utarmningen av den biologiska mångfalden i Finland.

Forststyrelsens huvudkontor har flyttat till Böle ämbetshus

Forststyrelsens kontor i Dickursby i Vanda har flyttat i mitten av mars till Böle ämbetshus på adressen Semaforbron 12. I och med att det har blivit vanligare med distansarbete och hybridarbete har behovet av kontorslokaler minskat betydligt och Forststyrelsen anpassar sina lokaler så att de motsvarar de nuvarande arbetssätten.

Naturresursplanering

Den första naturresursplanen för havsområdet är klar

Naturresursplaneringen kompletterar Finlands nationella havsplanering för de områden som förvaltas av Forststyrelsen. Kärnan i naturresursplaneringen är samarbete, där olika intressegrupper för fram sina synpunkter och samordnar dem.

Vindkraft

Havsbaserade vindkraftsprojekt i territorialvattnen framskrider med medvind.

På de territorialvatten som förvaltas av Forststyrelsen planeras över 6000 MW havsbaserad vindkraft. Längst fram ligger Vattenfalls och Forststyrelsens vindkraftsprojekt utanför Korsnäs, vars miljökonsekvensbedömning pågår. För två andra projekt söker man en partner och natur- och terrängundersökningar för projekten fortsätter i sommar.

Naturskydd

Våtmarksnatur till bättre tillstånd

I det omfattande projektet Hydrologi-LIFE restaurerade vi myrar, bäckar och fågelvatten på över ett hundra ställen i Finland under perioden 2017–2023.