Planerare jobbar i skogen.
Bild: Katri Lehtola.

Bakgrund

Finland har i EU:s strategi för biologisk mångfald förbundit sig att skydda gamla skogar och skogar i naturtillstånd. I fråga om statens marker ansvarar Forststyrelsen för inventeringen av skogarna.

När kriterierna för gamla skogar och skogar i naturtillstånd och anvisningarna tillämpningen av dem är klara kommer Forststyrelsen att inventera statens skogar enligt kriterierna. På statens marker görs detta på ett transparent sätt utifrån tillgänglig information.

Forststyrelsen har tidigare gjort flera olika inventeringar av statens skogar (t.ex. METSO-programmet och Natura-områdena). Dessutom görs identifieringen av naturobjekt som grundar sig på anvisningarna i miljöguiden för skogsbruket som en del av skogsbruksplaneringen. Objekt lämnas utanför användningen till exempel som en del av det områdesekologiska nätverket.

Projektet Inventering av gamla skogar och skogar i naturtillstånd 2024–2025, som nu genomförs, är betydligt större än tidigare inventeringar, särskilt med beaktande av att det genomförs under endast två terrängsäsonger.

Skogen på sommaren.
Enligt nuvarande uppgifter kommer man vid inventeringen att mäta mängden död ved och trädbeståndets ålder. När kriterierna bekräftats letar man efter objekt som ska inventeras utifrån basmaterialet. Bild: Päivi Lazarov/Forststyrelsen.

Vad omfattar arbetet?

 • Syftet med inventeringen är att identifiera och skydda gamla skogar och skogar i naturtillstånd enligt EU-kommissionens definition och nationella kriterier.
 • Även objekt som identifieras i samband med inventeringsarbetet och som uppfyller kriterierna för naturobjekt i Forststyrelsen Skogsbruk Ab:s miljöguide blir en del av det områdesekologiska nätverket av mångbruksskogar.
 • Den inventering som kriterierna förutsätter genomförs som terrängarbete under två terrängperioder (2024–2025).
 • Läs mer om inventeringsarbetet i praktiken.

Vem gör inventeringarna?

 • Utöver Forststyrelsens egna experter som deltar i projektet anställs cirka 50 utomstående inventerare för arbetet. Rekryteringarna genomförs våren 2024.
 • Forststyrelsen Skogsbruk Ab svarar för kostnaderna för inventeringen.
 • I arbetet kommer man att utnyttja hela Forststyrelsens expertkompetens.

Vilka uppgifter utnyttjas?

När man identifierar de objekt som ska inventeras används förutom Forststyrelsens egna informationskällor även uppgifter och kartavgränsningar från olika intressentgrupper och frivilliga naturinventerare. 

Vem beslutar om att inrätta skyddade områden?

 • Utifrån resultaten av inventeringarna lämnar Forststyrelsens styrelse en proposition till statsrådet om områden som ska vara strikt skyddade enligt naturvårdslagen (och om överföring av dem till egendom som används för naturvård och som inte omfattas av avkastningskrav).

Projektets förlopp

 • 1–4/2024: Planering av inventeringen
 • 2–4/2024: Rekrytering av inventerare
 • 5–11/2024: Första terrängsäsongens inventeringar och lagring av resultat
 • 12/2024–4/2025: Lagring av resultat och planering inför andra terrängsäsongen
 • 5–11/2025: Andra terrängsäsongens inventeringar och lagring av resultat
 • Behandling av resultaten
 • Rapportering av inventeringen
 • Extern utvärdering
Experten i skogen i vinter.
Miljöexpert Reijo Hokkanen besöker en skog nära Jyväskylä. Området kommer sannolikt att inventeras i projektet. Bild: Laura Kammonen/Forststyrelsen.

Meddelanden

Mer information om inventeringen

Niklas Björkqvist
tfn 040 732 4463
chef för skogsresurser och skogsbruksplanering
Forststyrelsen Skogsbruk Ab

Kontaktperson för kommunikationen:
Päivi Lazarov
tfn 040 821 8292
kommunikationschef
Forststyrelsen Skogsbruk Ab

Senast uppdaterad 9.4.2024