Arrendeverksamhet

Forststyrelsen arrenderar ut statens mark- och vattenområden för mycket varierande verksamhet. Årligen ingås över 1 000 nya arrende- och nyttjanderättsavtal. Totalt finns det nästan 20 000 gällande avtal. Av dessa är cirka 4 000 arrendeavtal. Arrende- och nyttjanderättavtalen gäller i huvudsak mark- eller vattenområden samt byggnader och konstruktioner. Längden på arrendeavtalen varierar stort, från ett år till flera tiotals år.

Vi arrenderar bland annat ut backar för skidcentra, vindkraftsområden, områden för stenmaterials- och torvtäkt, fiskeområden, fiskodlingsområden samt naturliga dammar för fiskyngelodling. Vi arrenderar också ut alla åkrar som vi äger för odling.

Dessutom är det möjligt att arrendera största delen av de tomter som Forststyrelsen ställer till förfogande och cirka hälften av våra kunder arrenderar årligen i stället för att köpa tomten. Det är i allmänhet möjligt att köpa tomten senare. För kortvarig uthyrning hyr vi ut Forststyrelsens stugor via Lomarengas.

Med en nyttjanderättsavtal avses vanligtvis ett avtal som överför en mer begränsad nyttjanderätt än markhyresavtal. Nyttjanderättsavtalet kan till exempel handla om överföring av rätten att använda vägområdet, servicestrukturer eller linjeområdet.

Statliga aktörer, såsom Försvarsmakten och Naturresursinstitutet, driver verksamhet i områden som förvaltas av Forststyrelsen med stöd av avtal om nyttjanderätt.