Forststyrelsens verksamhet i renskötselområdet

En ren står på en snöig skogklädd höjd i vinterlandskap.
Bild: Markus Sirkka

Renskötseln är en traditionell näring i Norra Finland och den skyddas i renskötsellagen. Renar får beta fritt inom renskötselområdet, som utöver landskapet Lappland även omfattar delar av Norra Österbotten och Kajanaland. Enligt renskötsellagen ska myndigheterna alltid förhandla med företrädare för det berörda renbeteslaget när man planerar åtgärder som gäller statens marker och väsentligt inverkar på renskötseln. 

De statsägda markområden som Forststyrelsen förvaltar finns till största delen i Norra Finland: mer än 80 procent av all statsägd mark finns i renskötselområdet, liksom 70 procent av den skogsmark som omfattas av skogsbruket. Nästan hälften av statens markområden i Lappland är skydds- och ödemarksområden. 

Skogsbruk, renskötsel och naturturism är näringar som kräver vidsträckta arealer i våra nordliga förhållanden. Dessa näringar idkas dessutom ofta i samma områden. Forststyrelsen har som princip att man ska kunna idka skogsbruk, turism och renskötsel jämsides så länge alla är överens om hur de olika näringarna ska samordnas.  

Avtal som styr samordningen av renskötsel och annan markanvändning 

Forststyrelsen och Renbeteslagens förbund har ingått ett omfattande avtal angående samordningen av skogsbruket, renskötseln och annan markanvändning. I avtalet fastställs samarbetsmetoderna och de specialåtgärder och begränsningar som behövs för att beakta renskötseln på statens mark. Det nuvarande avtalet är från 2013. Avtalet gäller statens markområden inom renskötselområdet, med undantag av Övre Lappland som har ingått egna avtal. 

Enligt avtalet med renbeteslagen ska information om all avverkning, markberedning, vägbyggen och stora grustäkter, turistleder, markförsäljning och andra mer omfattande markanvändningsfrågor lämnas till renbeteslagen på förhand för att ge dem möjlighet att påverka planeringen.  

I avtalet ingår också riktlinjer för torvproduktions- och vindkraftsområden, jakt, utfodring av renar, avtal om renstängsel och användning av åtel. 

Avtal med renbeteslag i samernas hembygdsområde  

Till samernas hembygdsområde hör kommunerna Enontekis, Utsjoki och Enare samt Lapplands renbeteslags område i norra delen av Sodankylä.  

I samernas hembygdsområde styrs beaktandet av renskötseln av det samarbetsavtal som ingicks mellan Sametinget, skolternas byastämma, renbeteslagen i samernas hembygdsområde och Forststyrelsen 2014. Forststyrelsen har dessutom ingått separata avtal om användningen av skogsbruksområdena med Hammastunturi, Muddusjärvi, Muotkatunturi och Paatsjoki renbeteslag samt Nellims renskötsellag 2009 och 2010. Enligt avtalen är renarnas viktigaste betesmarker fredade från skogsbruksåtgärder i tjugo år; i Nellim delvis i tio år. 

Dessutom följer vi motsvarande förhandlingsförfarande med enskilda renbeteslag i samernas hembygdsområde som på andra håll i renskötselområdet.  

I avtalen ingår bestämmelser om hur eventuella meningsskiljaktigheter om avtalen kan lösas. Forststyrelsen avverkar inte skog i samernas hembygdsområde, om vi inte på förhand nått enighet om åtgärderna med renbeteslaget. 

Turism och renskötsel 

Till Forststyrelsens uppgifter hör att skapa förutsättningar för användningen av naturen för rekreation, för naturturism, jakt- och fisketurism samt för turismnäringens hållbara tillväxt. Vi utför vårt arbete i mångbruksskogar, naturahushållningsområden och skyddsområden. 

Vårt mål är att samordna den ökande turistströmmen till Lappland med övriga näringar genom att samarbeta med kommunerna, turismnäringen, renskötseln och andra aktörer i området. 

I arbetet med anknytning till turismen sprider vi budskapet om Lapplands särdrag och natur, bland annat om hållbar naturturism, skräpfritt friluftsliv, allemansrätten, terrängtrafik och renskötsel. 

Vi ber renbeteslagen om utlåtanden angående nya turistleder som planeras i våra områden, såsom snöskoter- och safarileder.  

Forststyrelsen säljer och arrenderar ut statsägda områden bland annat för fritidsbruk och turism. Vi har kommit överens med renbeteslagen om följande riktlinjer för samarbetet: 

Vi ber alltid ett renbeteslag om utlåtande angående försäljning och utarrendering av mark utanför detalj-, stranddetalj- och generalplanerade områden. Inom planområdena ber vi däremot inte om separata utlåtanden angående försäljning och utarrendering av enskilda tomter. 

Vi hör renbeteslaget och inom skoltområdet skolterna innan vi säljer tomter avsedda för fast boende i glesbygden. Dessutom förhandlar vi enligt normal praxis med kommunens byggnadstillsyn. Vi varken säljer eller arrenderar ut fritidstomter i glesbygden. 

I oplanerade områden hör vi också renbeteslagen och kommunernas byggnadstillsyn innan vi arrenderar ut affärsområden. 

I det särskilda renskötselområdet börjar vi inte planera områden som är viktiga för renskötsel, om dessa inte är planerade sedan tidigare. Om markanvändning som redan finns i ett område kräver planering förhandlar vi däremot med renbeteslagen innan vi börjar göra upp planer för området. 

Fastighetsutvecklingens utbud av tomter hittar du på www.laatumaa.fi (på finska).

Läs mer:

Jakt i renskötselområdet 

De vidsträckta skogarna i Norra Finland används också av jägare. En jägare som rör sig i renskötselområdet ska alltid se till att jakten inte orsakar skada för renskötseln. Enligt renskötsellagen är det förbjudet att skrämma renar. 

Ibland kan det hända att en jakthund splittrar en renhjord eller i värsta fall attackerar en ren. Då är hundens ägare skyldig att anmäla skadan och ersätta renägaren och renbeteslaget för den skada som hunden orsakat. 

Forststyrelsen främjar dialogen mellan jägarna och renägarna angående hur man kan förhindra att jakthundar stör renarna. Vi förmedlar aktuell information om renskötselarbetet till jägarna på många sätt. 

  • Vi informerar om renskötseln i uppgifterna om alla jaktområden i renskötselområdet. Områden med begränsningar och kända renskiljningsplatser markeras på jaktområdenas kartor. I informationen om tillståndsområdet finns länkar med kontaktinformation till Renbeteslagens förbund och renbeteslagen. 
  • Vi betalar renbeteslagens kostnader för det första året när de går med i tjänsten Porotyot.fi. I tjänsten kan renbeteslagen informera om aktuella renskötselarbeten. 
  • Vi informerar jägarna om Porotyot.fi och motsvarande tjänster på Eräluvat.fi. 
  • I fråga om jaktprovstillstånd och -avtal är den som ordnar provet skyldig att ta reda på vilka renskötselarbeten som pågår i provområdet. 

Forststyrelsens Jakt- och fisketjänster ordnar årligen ett gemensamt möte för jägare, turismföretagare, renbeteslag och Sametinget. Under mötet behandlas den respons som kommit in samt arrangemangen för jakt med tillstånd i samernas hembygdsområde. 

Läs mer:

Skogsbruk och renskötsel 

I skogsbruksområdena finns det gott om sommar- och höstbeten som renarna behöver. Hanteringen av skogarna påverkar renarnas betesmarker på många sätt.  

Renskötseln tas i beaktande i skogshanteringen bland annat genom att man strävar efter att utföra arbeten i lavskogar på vårvintern. Vid behov kan också avverkning på betesmarker skjutas upp. På goda lavmarker undviker man drivning sommartid och markbearbetningen genomförs med så skonsamma metoder som möjligt. Tallskogarna på torra moar i högt belägna områden (mer än 280 m över havet) i Lappland har överförts till hyggesfritt skogsbruk i avverkningsberäkningarna. Endast avverkning för skogsodling är tillåten.  

Varje renbeteslag erbjuds alltid möjlighet att påverka alla avverknings-, markberednings- och vägbyggnadsplaner. 

Kartor över åtgärder med förklaringar skickas till renbeteslagets renvärd på förhand. Renvärden har tre veckor på sig att godkänna planen, lämna förslag till ändringar eller meddela att förhandlingar behövs. De vanligaste ändringarna i planerna hänför sig till markberedning, tidpunkten för avverkning, vintervägarnas utstakning och tidsbestämda (3–5 veckor) avverkningsbegränsningar vid de viktigaste objekten.  

Samordningen av skogsbruket och renskötseln möjliggörs av ett geografiskt informationssystem som visar renstängsel, renarnas viktigaste rörelseriktningar, vinter- och sommarbeten samt lavbeten.  

På statens mark finns hundratals renskiljningsplatser med en total areal på mer än 50 000 hektar. Mer än hälften av arealen är produktiv skogsmark i skogsbruksområdet. När naturresursplanen för Lappland gjordes upp fastställdes utifrån renbeteslagens TOKAT-material alla områden med renstängsel och förgreningar i begränsad skogsbruksanvändning. På grund av detta ökade arealen i begränsad skogsbruksanvändning med cirka 17 000 hektar. Detta har en direkt inverkan på avverkningsmöjligheterna i Lappland.  

Vidare har vi som mål att använda TOKAT-materialen till att fastställa de viktigaste renbetesområdena i samarbete med varje renbeteslag. Vi utarbetar också ett interaktivt kartbaserat delaktighetsförfarande för renbeteslagens och Forststyrelsens bruk. 

Läs mer:

Naturskyddsområden och renskötsel  

När skötsel- och användningsplaner utarbetas för naturskydds- och ödemarksområden diskuterar Forststyrelsens Naturtjänster riktlinjerna i planerna med renbeteslagen.  

Förhandlingar om skötsel- och användningsplanerna samt ordningsstadgarna förs enligt renskötsellagen (53 § i renskötsellagen) och renbeteslagen i området får dessutom lämna separata utlåtanden om de färdiga planerna. Om vi i ett senare skede uppdaterar eller ändrar riktlinjerna i skötsel- och användningsplanerna får renbeteslagen lämna utlåtanden om dessa och förhandlingar förs i enlighet med renskötsellagen. 

I regel ber vi också renbeteslagen om utlåtanden angående leder med anknytning till naturturismen.  

I samband med skötsel- och användningsplanerna gör vi upp riktlinjer för överlåtelse av nyttanderätt och utarrendering av skyddsområden till naturturismföretagare. Naturtjänster hör renbeteslagen när principerna för överlåtelse utarbetas. I ödemarksområdet och skoltområdet ber vi renbeteslagen om utlåtanden också i fråga om enskilda nya nyttjanderätter. 

Forststyrelsen har ansvaret för uppföljningen av vissa hotade arter, såsom kungsörnen. Forststyrelsens Naturtjänster utreder årligen kungsörnens häckningsresultat per renbeteslag i samband med ersättningssystemet för skador som kungsörnarna orsakat renskötseln. På hösten går vi igenom sommarens häckningsresultat med renbeteslagen och fastställer en gemensam syn på frågan. Företrädare för renbeteslagen kan om de så önskar delta i inspektionerna av örnbona. 

Uppföljning av avtalet med renbeteslagen 

Forststyrelsen kallar årligen renbeteslagen och Renbeteslagens förbund till förhandlingar för att behandla responsen från den gångna perioden och planera den kommande periodens samordningsåtgärder. 

Samarbetet mellan renbeteslagen och Forststyrelsen har fungerat som överenskommet och det uppfattas till största delen som bra och konstruktivt. Enligt ett slutarbete som gjorts vid yrkeshögskolan Lapin ammattikorkeakoulu var nästan alla företrädare för renbeteslagen nöjda eller mycket nöjda med samarbetet. (Ranta, Aki; 2018) 

Enligt en enkät inom ramen för projektet Poronhoito ja metsänkasvatus, som koordinerats av Skogscentralen, fick samarbetet mellan Forststyrelsen och renbeteslagen positiv respons och konstaterades vara bättre än tidigare år (Järvenpää, Juha; 2018).