Mångbruksskogen är en förnybar naturtillgång, som vi tar hand om

En terrängcyklist åker fatbike längs en snöig stig genom en mångbruksskog i vinterskrud.

Ungefär en tredjedel av skogarna i Finland är statsägda. Statens skogar växer fortare än de används och de är en viktig kolsänka. Mångbruksskogarna i ekonomibruk är också en viktig källa till rekreation, välbefinnande och vild mat.

Vad är en mångbruksskog?

De områden som Forststyrelsen använder för skogsbruk är mångbruksskogar. Merparten av dem finns i Östra och Norra Finland.

Drygt hälften av statens markområden används till skogsbruk, men eftersom en del av skogsmarken är mager tvinmark och impediment är största delen av skogsbruket koncentrerad till endast en dryg tredjedel av statens markområden.

Mångbruk innebär att skogarna används till att producera virke, men också till att göra utflykter, jaga, plocka bär och idka näringsverksamhet såsom renskötsel och turismtjänster. Skogsbruksplaneringen och skogsvården tar hänsyn till de olika typerna av användning. Mångbruk innebär också att skogarnas biologiska mångfald och andra naturvärden tryggas.

Skogen är Finlands viktigaste naturtillgång. Virke används till byggande, möbler, förpackningsmaterial, kläder och olika biomaterial som ersätter plast. Växande skog binder effektivt det kol som finns i atmosfären och är en viktig kolsänka. Skogarna behövs också för rekreation och för att bevara den biologiska mångfalden.  

I Finland växer mera skog än man använder. Årligen är cirka två procent av statens skogsareal föremål för drivning. 

Den vanligaste trädarten i finländska skogar är tall. Av statens skogar består en tredjedel av tallskog och en femtedel av tallblandskog. Det finns inte lika mycket gran- och björkskog. 

Statens skogar är ofta kargare än andra skogsägares skogar. Även skogar med låg produktion, tvinmarker och impediment där man inte avverkar skog utgör en större del av statens skogar än av andra skogar.  

Av de skogar som producerar virke utgörs den största delen av ung gallringsskog. De är i gallringsskedet och från skogarna får man massaved för massa- och pappersfabriker och energived för energiverk. Den näst största delen utgörs av plantskog. Från dessa skogar får man timmer till sågarna. 

När träd fälls måste markägaren alltid se till att skogen förnyas. Därför planteras ungefär 150 miljoner träd i Finland varje år. Mer än 20 miljoner av dem planteras i statens mångbruksskogar. Cirka 80 procent av skogarna förnyas genom sådd eller plantering, medan cirka en femtedel förnyas på naturlig väg. 

Mångbruksskogarna är till för alla 

Tre pojkar steker korv vid elden.

I Finland är det utgående från allemansrätten tillåtet att röra sig i naturen på alla markägares mark. Till allemansrätten hör också att plocka bär och svamp, simma samt pilka och meta.  

I mångbruksskogarna finns strövområden och rekreationsskogar som har inrättats med Forststyrelsens egna beslut. I dessa områden finns markerade leder och eldplatser. I strövområdena idkas normalt skogsbruk med hänsyn till de behov som användningen för rekreationsändamål medför. Rekreationsskogarna å sin sida är i första hand områden med speciella landskap som reserverats för rekreationsändamål. Områdena har rekreations- eller skyddsvärde och i skötseln av dem beaktas särskilt bevarandet av särdrag som främjar rekreationsvärdet. Det finns flera tiotals rekreationsskogar på olika håll i landet. 

I mångbruksskogarna utanför strövområdena och rekreationsskogarna får du röra dig längs skogsbilvägar och stigar eller kors och tvärs genom skogen – precis hur du själv vill. 

Det är till största delen tillåtet att vistas fritt i mångbruksskogarna, men en del verksamhet kräver tillstånd

Forststyrelsen gett ett allmänt tillstånd att göra upp eld i terrängen på statens mark i Lappland, Österbotten, Kajanaland och Norra Karelen. På andra håll i södra Finland rekommenderar vi att du använder eldplatser som underhålls. 

Torra grenar, ris och små trädrötter får användas till att göra upp eld. Använd alltid en eldplats som underhålls, om en sådan finns på mindre än en halv kilometers avstånd. 

Trots att det är tillåtet att röra sig relativt fritt i skogen är jakt och terrängtrafik aktiviteter som kräver tillstånd. Om du fiskar måste du också betala fiskevårdsavgiften (inte om du endast metar och pilkar). Forskningsverksamhet kräver också tillstånd. 

Naturturismen är en viktig näring framför allt i östra och norra Finland. När du använder Forststyrelsens skogar som en del av kommersiell naturturism, ska du i allmänhet ansöka om tillstånd för detta. Då känner Forststyrelsen till verksamheten, den är säker och kan tas i beaktande enligt avtal exempelvis i samband med behandlingen av skogen. 

Mer information om att röra sig i terrängen

Finlands skogar och kulturarv går hand i hand. Mer än 10 000 arkeologiska objekt i mångbruksskogarna har registrerats i vårt geografiska informationssystem. På så sätt kan vi bevara dessa fornminnen och kulturarvsobjekt när vi vidtar skogsbruksåtgärder i området.

Är du intresserad av att starta ett naturturismföretag? Mångbruksskogarna är lämpliga för turism i naturen. Statens strövområden och rekreationsskogar är mångbruksskogar med många typer av friluftskonstruktioner. Vi kan också bygga nya rastplatser eller leder för terrängtrafik just där en företagare behöver dem.