Kulturarvet i mångbruksskogarna

Forststyrelsen är föregångare i kartläggningen av kulturarvet i mångbruksskogarna och i att skydda dem för att trygga att såväl fasta fornminnen som yngre kulturarv bevaras för kommande generationer.

Rester av en hopfallen tjärbastu i skogen.
Bild: M. Lehikoinen

Fasta fornminnen, såsom gravrösen, boplatser och offerplatser från den förhistoriska tiden samt tjärdalar, kolmilor, fångstgropar, svedjeruiner och grunderna till skogspörten från den historiska tiden har skyddats med stöd av lagen om fornminnen. Dessutom har Forststyrelsen genom sitt eget beslut skyddat alla kulturarvsobjekt som hittats i mångbruksskogarna.

Åren 2010–2015 har man inom projektet för inventering av kulturarv enligt Finlands nationella skogsprogram 2015 samlat in information om kulturarvsobjekt i mångbruksskogar. I statliga skogar och kärr har man dokumenterat över 10 000 objekt som spänner över nästan 10 000 år. 

Kulturarvet beaktas redan när man planerar skogsarbetet

Uppgifterna om de kulturarvsobjekt som ligger i mångbruksskogar har sparats i Forststyrelsens geografiska informationssystem. Uppgifterna kompletteras fortlöpande i samband med normal skogsplanering och Forststyrelsens planerare har tillgång till dem redan när de planerar skogsvårdsarbete och avverkning. Därtill uppdateras uppgifterna från Museiverkets fornminnesregister om fornminnen som ligger på statens mark årligen i Forststyrelsens geografiska informationssystem.

Skogsbruk vid kulturarvsobjekt

Ett befintligt fornminne eller ett kulturarvsobjekt är vanligtvis inte ett hinder för skogsbruk, så länge man inte skadar eller förstör objektet. Museiverket har tillsammans med organisationer från skogsbranschen utarbetat anvisningar för hur man ska gå tillväga vid små fornminnesobjekt. Skötseln av objektet kräver ofta att träd tas bort, medan man i allmänhet låter bli att utföra markarbeten.

Mer information