Vi uppskattar samarbete och partnerskap i all vår verksamhet

Forststyrelsens verksamhet är föremål för olika förväntningar. För att samordna dessa förväntningar på ett ansvarsfullt sätt krävs partnerskap och samarbete med en stor grupp samarbetspartner och intressentgrupper.

Vid Forststyrelsen varierar samarbetsformerna från samverkan till informationsutbyte, handel, handledning och interaktion. Viktiga samarbetsformer är till exempel naturresursplaneringen tillsammans med intressentgrupperna, projektsamarbetet med våra partner och förhandlingarna med renbeteslagen.

Forststyrelsens nätverk av intressentgrupper och samarbetspartner är omfattande och varierande. Intressentgrupper är alla de aktörer som har ett förhållande till mark- och vattenområden som förvaltas av Forststyrelsen. Våra samarbetspartner och intressentgrupper är sinsemellan mycket olika, vilket innebär att samarbetsformerna också varierar. En gemensam nämnare är kontinuerlig interaktion.

Grafiken berättar Forststyrelsens partner och intressentgrupper, som är staten, näringsverksamheten, organisationer och förbund, medborgarorganisationer, internationella samarbetsinstanser, förvaltningen, utbildning och forskning, finansiärer och inversterare, medier, lokalsamhällen och medborgare och samernas samhällen.

Forststyrelsens delegationer 

Forststyrelsen har landskapsvisa delegationer för områdena i Lappland, Norra Österbotten och Kajanaland samt Norra Karelen. Delegationernas uppgift är att erbjuda stöd i beslutsprocessen som gäller användningen av statsägda områden och ge Forststyrelsens utlåtanden i viktiga frågor med anknytning till användningen av statens mark- och vattenområden samt att lägga fram initiativ till hur ortsbefolkningens ställning kan beaktas och olika funktioner samordnas. Medlemmarna i delegationerna är personer som representerar landskapens befolkning, skogsbruket, näringslivet, miljövården och medborgarorganisationerna.

I samernas hembygdsområde verkar kommunvisa delegationer med uppgift att handlägga ärenden som gäller en hållbar användning och skötsel av statens mark- och vattenområden och de naturresurser som hör till dem.

Jord- och skogsbruksministeriet tillsätter medlemmarna i alla delegationerna utifrån intressentgruppernas förslag. Medlemmarna väljs för en mandatperiod på fyra år. Innevarande mandatperiod pågår till slutet av 2020.