Verksamhetens offentlighet

Myndighetshandlingar är i regel offentliga i Finland. I offentlighetslagen avses med myndigheter förutom statliga förvaltningsmyndigheter och andra ämbetsverk och inrättningar bland annat statliga affärsverk, såsom Forststyrelsen (4 § i offentlighetslagen).

Syftet med handlingars offentlighet är att genomföra öppenhet i myndigheternas verksamhet samt att ge individer och sammanslutningar möjlighet att övervaka användningen av offentlig makt och offentliga medel, fritt bilda sig en åsikt samt påverka utövandet av offentlig makt och bevaka sina rättigheter och intressen.

Var och en har rätt att ta del av en offentlig myndighetshandling. Alla Forststyrelsens handlingar och material är dock inte offentliga. Forststyrelsen bedriver affärsverksamhet av många olika slag och många handlingar i anslutning till affärsverksamheten är sådana att offentliggörandet av dem skulle orsaka ekonomisk skada eller försätta ett annat offentligt samfund eller ett privat bolag som bedriver liknande verksamhet i en bättre konkurrensställning, eller försämra dess verksamhetsförutsättningar. Sådana är till exempel olika köpesummor och hyrespriser. Publiceringen av vissa dokument kan skada våra affärspartners verksamhet och därför finns det en grundad anledning att hålla dem sekretessbelagda.

Laggrunder

I offentlighetslagen föreskrivs om offentliga handlingar som omfattas av lagen, handlingar som inte omfattas av lagens tillämpningsområde, offentliga handlingar som är beroende av prövning samt sekretessbelagda handlingar.

Uppgifter om en sekretessbelagd myndighetshandling eller dess innehåll får lämnas ut endast om så föreskrivs särskilt (10 § i offentlighetslagen). En myndighet kan besluta om sekretess för en handling endast om grunden för detta föreskrivs i lag. Sekretess kan inte bestämmas t.ex. genom förordning eller genom myndighetens eget beslut.

Bestämmelser om sekretessgrunderna för Forststyrelsens handlingar finns åtminstone i offentlighetslagen (24 § 1 mom. i offentlighetslagen) och i dataskyddsförordningen och dataskyddslagen. I Forststyrelsens verksamhet kan grunden för sekretessen vara t.ex. skydd av naturvärden: handlingar som innehåller uppgifter om utrotningshotade djur- eller växtarter eller skydd av värdefulla naturområden, (sekretessbelagd om utlämnandet av uppgifter ur dessa skulle äventyra skyddet av djur- eller växtarten eller naturområdet i fråga), Forststyrelsens egna affärs- eller yrkeshemligheter (absolut sekretess) eller uppgifter om någon annan motsvarande omständighet som gäller affärsverksamheten (sekretessbelagd om utlämnandet av uppgifter ur en sådan handling skulle medföra ekonomisk skada för Forststyrelsen, inrättningen eller stiftelsen eller ge ett annat offentligt samfund eller en enskild som bedriver liknande eller annars konkurrerande verksamhet en konkurrensfördel, en privat aktörs affärs- eller yrkeshemligheter (absolut sekretess), uppgifter om någon annan motsvarande omständighet som har samband med affärsverksamhet (sekretessbelagd om utlämnandet av uppgifter ur en sådan handling skulle medföra ekonomisk skada, och det inte är fråga om uppgifter som är betydelsefulla för skyddande av konsumenters hälsa eller en hälsosam miljö eller för bevakande av de rättigheter som innehas av dem som orsakas skada av verksamheten eller uppgifter om näringsidkarens skyldigheter och fullgörande av dessa), 24 § 1 mom. punkt 20 i offentlighetslagen.

Begäran om information

Var och en har rätt att ta del av en offentlig myndighetshandling. Begäran om att få ta del av innehållet i en myndighetshandling ska specificeras tillräckligt så att myndigheten (Forststyrelsen) kan utreda vilken handling begäran gäller. Beslut om utlämnande av en myndighetshandling fattas av den myndighet som innehar handlingen (Forststyrelsen).

Om begäran om handling inte kan bifallas, meddelas den som begärt handlingen om en grundad anledning till vägran och man frågar om den som framställt begäran vill få sin begäran om uppgifter för avgörande av myndigheten, dvs. få ett skriftligt beslut av Forststyrelsen. Enligt offentlighetslagen får förvaltningsbeslut om utlämnande av uppgifter (Forststyrelsens skriftliga beslut) överklagas hos förvaltningsdomstolen och i beslutet ingår en besvärsanvisning.

Läs mer: Asiakirjajulkisuuskuvaus.