Allmänna användningsvillkor för Metsa.fi-webbtjänsten

Beskrivning av webbtjänsten

Webbstjänsten (senare också ’tjänsten’) produceras och upprätthålls av Forststyrelsen, som är ett statligt affärsverk (FO-nummer: 0116726-7) och lyder under jord- och skogsbruksministeriet samt miljöministeriet. Forststyrelsens webbtjänst består av sidor som innehåller information samt en bildbank.

Användaren förbinder sig att använda Forststyrelsens webbtjänst enligt dessa användningsvillkor, lag och god sed. Tjänsten är avgiftsfri.

Alla uppgifter som förekommer i tjänsten är avsedda endast för informativa ändamål, och uppgifterna skall inte betraktas som juridisk, ekonomisk eller annan dylik rådgivning. Forststyrelsen svarar inte för hur informationen i tjänsten passar användarens behov eller för resultaten av handlingar som utförts utgående från informationen.

Användning av kakor (cookies)

I Metsa.fi-webbtjänsten används kakor dels i samband med webbtjänstens funktioner, dels för att mäta och skapa statistik över användningen av webbtjänsten. Om användaren vill kan han eller hon via webbläsarens inställningar hindra mottagning av kakor eller radera kakor som sparats i webbläsaren.

Klicka på länken nedan för att se och ändra dina cookieinställningar:

Visa mina cookieinställningar

Läs mer om användningen av kakor i dataskyddsbeskrivningen

Användningsrätt till material som publiceras i webbtjänsten

Forststyrelsens webbtjänst får användas endast för privata, icke-kommersiella ändamål. Användaren får inte på andra sätt utnyttja tjänsten eller delar av den utan skriftligt tillstånd från Forststyrelsen. Alla rättigheter inom tjänsten, inklusive upphovsmannarätten, innehas av Forststyrelsen och/eller dess samarbetspartner. Med undantag av fall som nämns senare har användaren inte utan skriftligt tillstånd på förhand rätt att sprida, publicera, översätta eller ändra dokument eller material, eller att överlämna dem till någon tredje parts disposition.

Det är tillåtet att skriva ut sidor eller delar av sidor i Forststyrelsens webbtjänst för användarens egna personliga bruk.

Det är tillåtet att använda pressmeddelanden och annat material tänkt för offentligheten i offentlig kommunikation, men källan till informationen bör nämnas.

Användningsrätt till bildbanken

För journalistiska eller informationsändamål som gäller Forststyrelsen är det tillåtet att enligt principerna för god sed fritt använda bilder och firmamärken ur bildbanken i Forststyrelsens webbtjänst. Materialet får inte användas för kommersiella ändamål. Forststyrelsen innehar alla rättigheter till materialet i bildbanken och Forststyrelsen bör nämnas som bildkälla i samband med att materialet används.

Användning av kontaktuppgifterna

I Forststyrelsens webbtjänst kan man söka kontaktuppgifterna till arbetsplatsen för Forststyrelsens anställda. Det är förbjudet att använda kontaktuppgifterna för annat än privat bruk. I synnerhet är det förbjudet att använda kontaktuppgifterna för kommersiella ändamål, som för alla slag av direktmarknadsföring.

Upprätthållande av tjänsten och skadeståndsplikt

Forststyrelsen strävar till att upprätthålla möjligast felfri och högklassig information i sin webbtjänst, men garanterar inte att sidorna eller innehållet är felfria. Forststyrelsen har rätt att förbättra eller ändra innehållet och strukturen i tjänsten.

Forststyrelsen svarar inte för att tjänsten kontinuerligt är tillgänglig och garanterar inte heller att tjänsten fungerar felfritt eller utan avbrott. Forststyrelsen svarar inte för de eventuella direkta eller indirekta skador som användaren drabbas av på grund av av felaktigt innehåll eller tekniska fel eller servicearbeten.

Forststyrelsen har rätt att ändra dataprogram, databas, utrustning och andra delar av tjänsten. Forststyrelsen har när som helst rätt att tillfälligt eller för gott ta ur bruk en tjänst helt eller delvis.

Av andra producerat material

Forststyrelsen svarar inte till någon del för innehållet eller funktionen i andra webbtjänster som nås via Forststyrelsens tjänst. Då användaren går vidare till länkade sidor godkänner han att sidorna inte längre administreras av Forststyrelsen och att Forststyrelsen inte har någon möjlighet att påverka deras innehåll. Att en länk utanför Forststyrelsen ingår i tjänsten antyder inte att Forststsyrelsen på något sätt skulle göra reklam för ifrågavarande sidor eller tjänster.

Den lag som tillämpas

Vid användning av tjänsten och tolkning av användningsvillkoren tillämpas Finlands lag. Tvister i fråga om avtalet avgörs vid Helsingfors tingsrätt i enlighet med Finlands lagstiftning.

Ikraftträdande för och förändringar av användningsvillkoren

Dessa användningsvillkor träder i kraft från nämnda datum (senare i dokumentet) och är i kraft tillsvidare. Forststyrelsen har rätt att ändra användningsvillkoren och nya användningsvillkor träder i kraft vid den tidpunkt då de publiceras i www-tjänsten.