Skyddsområden för gamla skogar

Till följd av effektivt skogsbruk är gamla skogar numera sällsynta. De är emellertid mycket viktiga för den biologiska mångfalden. I synnerhet i södra Finland finns det bara ett fåtal gamla skogar i naturtillstånd och rikligt med ekonomiskogar.

En urskog är en gammal skog i naturligt tillstånd. Den kännetecknas av träd i olika åldrar, rikligt med murkna träd och ständiga småskaliga förändringar. Oftast finns där också gamla lövträd.

Principbeslut om skydd av gamla skogar hörs totalt 3 200 km². Det finns 73 skyddsområden för gamla skogar på Foreststyrelsens marker och deras sammanlagda areal är ungefär 77 km².

Skyddsområden förverkligas på andra områden än statliga mark genom köp, markbyte eller ekonomisk ersättning.

På skyddsområden för gamla skogar får man röra sig med stöd av allemansrätten, men enligt fredningsbestämmelserna är det förbjudet att slå läger och göra upp eld.