Utvecklings- och forskningssamarbete till nytta för många

Vi sköter, använder och skyddar en tredjedel av Finlands mark- och vattenområden. För att sköta vår uppgift behöver vi ständigt nya, aktuella forskningsdata om naturresurserna. Därför forskar vi regelbundet i samarbete med Naturresursinstitutet och Finlands miljöcentral. Även universiteten, yrkeshögskolorna, Metsäteho Oy och olika internationella organisationer är viktiga forskningspartner. Av enskilda, sakkunniga naturentusiaster får vi värdefulla artdata och observationer.

Statens vidsträckta mark- och vattenområden är dessutom ett utmärkt forskningsobjekt för våra samarbetspartner. Till exempel Naturresursinstitutet har permanenta forskningsskogar på statens mark, men mycket forskning görs också på annat håll, beroende på situationen. Utöver de gamla partnerskapen är Forststyrelsen även öppen för nytt forskningssamarbete.

Utöver forskningstillstånd och -objekt erbjuder Forststyrelsen sina partner stöd: sparring, kommentarer och nya idéer.

Långsiktigt utvecklingsarbete med våra partner

Vid Forststyrelsen förverkligas utvecklings- och forskningssamarbetet i praktiken i form av långsiktiga projekt. Idén är att ett forskningsinstitut som är vår samarbetspartner producerar forskningsresultat och Forststyrelsen tillämpar dem i praktiken. I omfattande projekt kan också ingå flera samarbetspartner. 

De gemensamma projekten behandlar många olika teman: de kan handla om internationellt samarbete, kulturarvet, naturvård, naturturism, friluftsliv, skogsbruk, byggnation samt hälsa och välbefinnande.  

I Forststyrelsens projektportfölj finns det hela tiden flera tiotals forsknings- och utvecklingsprojekt, som i regel finansieras av Forststyrelsen medan våra samarbetspartner står för sina egna utgifter. Exempelvis Forststyrelsen Skogsbruk Ab forskar i och utvecklar användningen av digitalisering, virkestransporternas logistik och mångsidigare skogsvårdsmetoder.  

Forststyrelsens Naturtjänster deltar årligen i cirka hundra projekt. Framför allt i projekt med anknytning till naturvård och naturturism används finansiering från EU. Andra projekt finansieras av bland annat NTM-centralerna, kommunerna, landskapen och ministerierna, samt av Forststyrelsen själv. EU:s LIFE-projekt är de största projekten.  

Samarbete med läroanstalterna

Samarbetet med läroanstalterna är både avtalsbaserat och fritt utformat. De studerande vid läroanstalterna inom skogsbranschen använder vissa av Forststyrelsens skogsområden som undervisningsskogar. Forststyrelsens sakkunniga håller föreläsningar vid läroanstalterna och de studerande besöker Forststyrelsen. Läroanstalterna deltar också i Forststyrelsens utvecklings- och forskningsprojekt.

Varje år fullgör tiotals studerande också den praktik som ingår i utbildningen hos oss vid Forststyrelsen.