Korsnäs-projektets följande skeden

Vindkraftprojektet sker i flera skeden. Stegen kanske inte alltid fortsätter i samma ordning och några av stegen kan pågå samtidigt.

Utsikt över Korsnäs kyrka från havet.

Tidsplan

Projektutvecklingen av Korsnäs vindkraftpark beräknas pågå i cirka fyra år. Korsnäs kommun godkände planläggningsinitiativet i 2020. De första naturutredningarna påbörjades redan våren 2021. Arbetet har fortsättit under 2022 och följs av en miljökonsekvensbeskrivning.

Projektet tar flera år att bli klar och enligt vår bedömning kan Korsnäs vindkraftpark vara i användning tidigast i slutet av decenniet..

Havsvindkraftprojektets skeden

 • Förstudie och sökande efter ett lämpligt område för havsvindkraftparken
 • Förhandlingar med placeringskommunen
 • Beredning av markhyresavtal för vindmätningar
 • Vindmätningar som varar ett par år
 • Naturstudier som krävs för att starta ett miljökonsekvensbedömningsförfarande (MKB), vilket också tar ett eller två år
 • MKB-förfarandet, under vilket projektets effekter på lokalsamhället, naturvärden och tekniska aspekter, samt alternativa sätt för att bekämpa eventuella negativa effekter, bedöms
 • Uttalande från försvarsmakten
 • Val av partner, Forststyrelsen själv bedriver inte vindkraftsverksamhet
 • Inledande av förhandlingar med nätoperatören för att hitta lämpliga lösningar för överföring av el till det nationella nätet
 • Zonering av området för vindkraft. Zonerings- och MKB-processerna går hand i hand
 • Slutförhandlingar med nätoperatören för att ansluta vindkraftparken till det nationella nätet
 • Ansökan om vattentillstånd
 • Utlåtande om flyghinder enligt civilflyglagen
 • Teknisk design som fortsätter under hela projektets gång
 • Byggnadstillstånd
 • Anläggningsarbeten
 • Förvärv av kraftverk
 • Byggstart och byggande av vindkraftverk
 • Start av vindkraftsproduktion

Miljökonsekvensbedömning

Miljökonsekvensbedömningen (MKB) är ett förfarande baserat på lagar och regler i enlighet med den förebyggande miljöpolitiken, som systematiskt undersöker miljöpåverkan från målprojektet, genomförandealternativ och mildrande alternativ, samt olika parters åsikter.