Korsnäsin merituulivoimahankkeen aikataulu

Tuulivoimaprojektit etenevät lukuisten vaiheiden kautta. Vaiheet eivät välttämättä etene aina samassa järjestyksessä ja osa vaiheista voi olla työn alla samanaikaisesti.

Korsnäsin kirkko ja kasvihuoneita sekä metsää. Kaukana merellä häämöttää mallinnettuja tuulivoimaloita.

Aikataulu

Korsnäsin tuulivoimapuiston hankekehityksen arvioidaan kestävän noin neljä vuotta. Kaavoitus käynnistyi vuonna 2020 ja ympäristövaikutusten arviointi tulee käynnistymään vuonna 2021. Keväällä 2021 aloitettiin myös ensimmäiset luontoselvitykset ja työ jatkuu edelleen vuonna 2022.

Hankkeen rakentaminen kestää useita vuosia ja arviomme mukaan Korsnäsin merituulivoimapuisto voisi olla tuotannossa aikaisintaan 2028.

Merituulivoimahankkeen vaiheet

 • Esiselvitys ja sopivan merituulivoimapuiston alueen etsiminen.
 • Neuvottelut sijoituskunnan edustajien ja alueen maanomistajan kanssa.
 • Tuulimittauksiin tarvittavien maanvuokrasopimusten laatiminen.
 • Tuulimittaukset, jotka kestävät parisen vuotta.
 • Ympäristövaikutusten arviointimenettelyn (YVA) käynnistämiseen tarvittavat luontoselvitykset, nekin vievät vuoden tai kaksi.
 • YVA-menettely, jonka kuluessa selvitetään hankkeen vaikutuksia paikallisyhteisössä, luontoarvoja ja teknisiä seikkoja sekä keinoja mahdollisten haitallisten vaikutusten torjumiseksi.
 • Puolustusvoimien lausunnon hakeminen.
 • Kumppanin valinta.
 • Alustavat neuvottelut verkonhaltijan kanssa, jotta sähkön siirtoon valtakunnan verkkoon löydetään sopivat ratkaisut.
 • Alueen kaavoitus tuulivoimalle sopivaksi. Kaavoitus- ja YVA-prosessit kulkevat yhdessä.
 • Lopulliset neuvottelut verkonhaltijan kanssa, jotta tuulivoimapuisto saadaan liitettyä valtakunnanverkkoon.
 • Vesiluvan hakeminen.
 • Ilmailulain mukaisen lentoesteluvan hakeminen.
 • Tekninen suunnittelu, joka jatkuu koko projektin ajan.
 • Rakennuslupa.
 • Maanrakennustyöt.
 • Voimaloiden hankinta.
 • Rakentamisen aloitus.

Ympäristövaikutusten arviointi

Ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA) on lakiin ja asetukseen pohjautuva ennalta ehkäisevän ympäristöpolitiikan mukainen menettely, jossa selvitetään järjestelmällisesti kohteena olevan hankkeen ympäristövaikutukset, toteuttamisvaihtoehdot ja haitallisten vaikutusten lieventämismahdollisuudet sekä eri osapuolten kannat niihin.