Korsnäsin merituulivoimahankkeen aikataulu

Tuulivoimaprojektit etenevät vaiheittain. Vaiheet eivät välttämättä etene aina samassa järjestyksessä ja työn alla on useita vaiheita samanaikaisesti.

Korsnäsin kirkko ja kasvihuoneita sekä metsää. Kaukana merellä häämöttää mallinnettuja tuulivoimaloita.

Aikataulu

Korsnäsin tuulivoimapuiston hankekehityksen arvioidaan kestävän noin neljä vuotta. Korsnäsin kunta hyväksyi kaavoitusaloitteen vuonna 2020. Ensimmäiset luontoselvitykset aloitettiin jo keväällä 2021 ja työtä on jatkettuvuonna 2022. Niitä seuraa ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA).

Hankkeen rakentaminen kestää useita vuosia. Arviomme mukaan Korsnäsin merituulivoimapuisto voisi olla tuotannossa aikaisintaan tämän vuosikymmenen lopulla.

Merituulivoimahankkeen vaiheet

 • Esiselvitys ja sopivan merituulivoimapuiston alueen etsiminen.
 • Neuvottelut sijoituskunnan edustajien kanssa.
 • Tuulimittauksiin tarvittavien maanvuokrasopimusten laatiminen.
 • Tuulimittaukset, jotka kestävät parisen vuotta.
 • Ympäristövaikutusten arviointimenettelyn (YVA) käynnistämiseen tarvittavat luontoselvitykset, nekin vievät vuoden tai kaksi.
 • YVA-menettely, jonka kuluessa selvitetään hankkeen vaikutuksia paikallisyhteisössä, luontoarvoja ja teknisiä seikkoja sekä keinoja mahdollisten haitallisten vaikutusten torjumiseksi.
 • Puolustusvoimien lausunnon hakeminen.
 • Tuulivoimapuiston rakentamiskumppanin ja operoijan valinta. Metsähallitus ei itse harjoita tuulivoimaliiketoimintaa.
 • Alustavat neuvottelut verkonhaltijan kanssa, jotta sähkön siirtoon valtakunnan verkkoon löydetään sopivat ratkaisut.
 • Alueen kaavoitus tuulivoimalle sopivaksi, kaavoitus- ja YVA-prosessit kulkevat yhdessä.
 • Lopulliset neuvottelut verkonhaltijan kanssa, jotta tuulivoimapuisto saadaan liitettyä valtakunnanverkkoon.
 • Vesiluvan hakeminen.
 • Ilmailulain mukaisen lentoesteluvan hakeminen.
 • Tekninen suunnittelu, joka jatkuu koko projektin ajan.
 • Rakennuslupa.
 • Maanrakennustyöt.
 • Voimaloiden hankinta.
 • Rakentamisen aloitus ja rakentaminen.
 • Tuulivoiman tuotannon käynnistyminen.

Ympäristövaikutusten arviointi

Ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA) on lakiin ja asetukseen pohjautuva ennalta ehkäisevän ympäristöpolitiikan mukainen menettely, jossa selvitetään järjestelmällisesti hankkeen ympäristövaikutukset, toteuttamisvaihtoehdot ja haitallisten vaikutusten lieventämismahdollisuudet sekä eri osapuolten kannat niihin.