Ilmastoratkaisuja ja hyvinvointia tuulivoimalla

Suomi pyrkii maailman ensimmäiseksi fossiilivapaaksi hyvinvointiyhteiskunnaksi vuoteen 2035 mennessä. Metsähallitus edistää hiilineutraaliuden saavuttamista muun muassa mahdollistamalla tuulivoimalla tuotetun uusiutuvan energian tuotannon lisäämisen valtion maa- ja vesialueilla.

Meillä on pitkä kokemus tuulivoiman hankekehityksessä. Olemme olleet hankekehittämässä yli 10 prosenttia vuoden 2023 loppuun mennessä Suomeen asennetusta tuulivoimakapasiteetista. Hallinnoimillamme valtion mailla on tällä hetkellä (03/2024) asennettuna 173 tuulivoimalaa, joiden tuottama energia vastaa noin 86 000 sähkölämmitteisen omakotitalon sähkönkulutusta.

Moninkertaistamme tuulivoiman tuotannon valtion mailla. Uusiutuvan energian lisääminen on osa ilmasto-ohjelmaamme.

Lähivuosina valtion maille rakentuu kymmeniä uusia tuulivoimaloita. Lyhyen- ja keskipitkän aikavälin hankekehityspotentiaalimme on maa-alueilla useita tuhansia megawatteja ja merellä jopa 10 000 MW. Kun nämä on rakennettu, valtion mailla tuotettavaan tuulienergiaan on investoitu useita miljardeja euroja. Lisäksi voimaloiden rakentamisen kautta on työllistetty tuhansia henkilöitä ja luotu suuria positiivisia vaikutuksia aluetalouksiin.

Toimimme liiketoiminnassa aktiivisesti ja vastuullisesti ympäristön, yhteiskunnan ja ihmisten hyväksi. Noudatamme kaikessa toiminnassamme Metsähallituksen toimintatapaohjetta, joka sisältää keskeiset vastuullisen ja eettisen toiminnan periaatteemme.

Kasvatamme huomista – uusiutuvaa energiaa maalta ja mereltä

Tuulivoiman lukuja graafisesti. Luvut ovat myös sivun teksteissä.

Metsähallituksella vastuullinen rooli tuulivoiman hankekehityksessä

Metsähallituksen roolina on kehittää hankkeet rakennusvalmiiksi. Se tarkoittaa sitä, että etsimme tuulivoimatuotantoon soveltuvia alueita, viemme läpi YVA- ja kaavoitusprosessit, teemme voimaloiden sijoittelusuunnitelman, suunnittelemme tiestön ja sähköliittymät ja haemme monenlaisia tarvittavia lupia, mm. rakennusluvat. Vastaamme myös näiden toimenpiteiden kustannuksista. Näiden vaiheiden jälkeen kilpailutamme hankkeen ja myymme hankeoikeudet. Maa ei kuitenkaan vaihda omistajaa, vaan se säilyy valtiolla ja me perimme siitä vuokraa, joka muodostaa osan Metsähallituksen valtiolle tulouttamasta tuloksesta.

Suunnittelu on yhteistyötä

Tuulivoima-alueet ovat valtion mailla tyypillisesti melko kaukana asutuksesta. Virkistyskäyttö eli metsästys, marjastus ja luonnossa liikkuminen sekä pohjoisessa poronhoito ovat niillä yleisiä maankäyttömuotoja. Keskustelemme maankäyttäjien kanssa ja paikannamme arvokkaat alueet ja huomioimme ne mahdollisuuksien mukaan, kun sijoitamme voimalapaikkoja alueelle.

Määritämme maastossa ympäristöarvot, erilaiset suojelualueet, suojellut ja muuten huomioitavat lintu- ja kasvilajit, merkittävät biotoopit jne. ja vältämme niihin vaikuttamista. Pyrimme siis luomaan mahdollisimman kattavan kuvan alueen käytöstä, jotta voisimme minimoida tuulivoimalasta muulle toiminnalle mahdollisesti aiheutuvat vaikutukset. Näissä keskusteluissa löytyy usein myös yhteistyömahdollisuuksia, esimerkiksi tiestöä voidaan parantaa, niin että se palvelee mahdollisimman laajasti.

Kaikki maankäyttömuodot voivat jatkua tuulivoima-alueella. Liikkuminen on vapaata paitsi rakentamisvaiheen aikana aktiivisella rakennustyömaalla. Sähköaseman alue aidataan turvallisuuden vuoksi.

Tuulivoiman hyödyt ovat merkittävät

Tuulivoima on nykyisin kannattavaa liiketoimintaa, joka ei tarvitse tukia. Useiden uusien tuulivoimapuistojen sähkö myydään jo etukäteen suurille sähköntarvitsijoille pitkäaikaisilla myyntisopimuksilla. Esimerkiksi valtion maille rakentuvan Piiparinmäen tuulivoimapuiston tuottamasta sähköstä 60 prosenttia myydään teknologiayritys Googlelle.

Tuulivoimasta maksettava kiinteistövero on myös tärkeä tulonlähde monelle kunnalle. Se voi olla kymmeniä tuhansia euroja vuodessa yhtä tuulivoimalaa kohti. Nykyaikaisiin tuulivoimapuistoihin pyritään tyypillisesti suunnittelemaan useita kymmeniä tuulivoimaloita. Kymmenen tuulivoimalaa työllistää tuulivoimapuistoissa keskimäärin kaksi huoltotyöntekijää. Rakennusvaiheessa työntekijöitä tarvitaan enemmän.

Myös monen kunnan tavoitteena on siirtyä kohti hiilineutraaliutta. Kunnan alueella sijaitsevat tuulivoimalat laskevat kuntien hiilitaselaskelmissa merkittävästi kuntakohtaisia päästöjä.

Hyödyllisiä linkkejä

Metsähallituksen tuulivoimatiimin yhteystiedot