Metsähallituksen ilmasto-ohjelma

Ilmasto-ohjelmamme auttaa meitä hillitsemään ilmastonmuutosta ja varautumaan ilmastonmuutoksen myötä muuttuviin olosuhteisiin sekä luonnossa että taloudellisessa ja sosiaalisessa toimintaympäristössä. Ohjelma on osa vastuullista toimintaamme.

Lisäämme valtion monikäyttömetsien hiilinielua 10 prosentilla vuoteen 2035 mennessä

Metsä sitoo kasvaessaan ilmakehän hiiltä. Valtion metsät ovat merkittävä hiilinielu ja niiden hiilivarasto on kasvava. Valtion maiden puuston nielun suuruus vastaa reilua viidesosaa koko Suomen kasvihuonekaasupäästöistä vuonna 2018 ja valtion maiden elävän biomassan hiilivaraston koko on noin viidennes Suomen biomassan hiilivarastosta.

Keskeisenä keinonamme hiilinielujen turvaamisessa ja kasvattamisessa ovat hyvä metsien ja luonnonsuojelualueverkoston hoito, harkittu ennallistaminen sekä suunnittelun edelleen kehittäminen. Toimillamme varmistamme, että metsät kasvavat hyvin ja sitovat yhä tehokkaammin hiilidioksidia sekä tuottavat uusiutuvaa puuraaka-ainetta.

Moninkertaistamme tuulivoiman tuotannon valtion alueilla

Olemme olleet hankekehittämässä yli kymmentä prosenttia vuoden 2019 alkuun mennessä Suomeen asennetusta tuulivoimakapasiteetista. Valtion alueille on rakentumassa 400 MW uutta tuulivoimaa, jonka lisäksi hyödynnämme kestävästi lähiajan 900 MW:n hankekehityspotentiaalin ja etsimme jatkuvasti uusia tuulivoimatoimintaan sopivia kohteita. Sovitamme tuulivoiman yhteen muiden alueiden käyttömuotojen kanssa – tässä meillä on valtion alueiden haltijana kokonaisvastuu.

Valtion alueille rakennettava tuulivoima ja asiakkaille toimitettava energiapuu ja ainespuun mukana kertyvä energia vähentävät energiantuotannosta syntyviä kasvihuonekaasupäästöjä. Osa korjatusta puusta säilyy jalostuksen jälkeen hiilivarastona puurakennuksissa ja muissa pitkäikäisissä tuotteissa. Valtion alueilta saatava uusiutuva raaka-aine ja energia tuottavat erilaisissa arvoketjuissa ilmastohyötyjä 3,3 miljoonan hiilidioksidiekvivalenttitonnin edestä.

Pienennämme hiilijalanjälkeämme

Metsähallituksen hiilijalanjälki, joka kertoo kuinka paljon kasvihuonekaasupäästöjä syntyy omasta toiminnastamme, on noin 0,09 miljoonaa hiilidioksidiekvivalenttitonnia. Ainespuun korjuu ja kuljetus muodostavat hiilijalanjäljestä selvän enemmistön. Seuraavaksi eniten päästöjä syntyy toimistojen ja luontokeskusten käyttämästä sähköstä ja lämmöstä sekä henkilökunnan matkustamisesta.

Keskeiset toimemme hiilijalanjälkemme pienentämiseksi ovat ETJ+ energiatehokkuusjärjestelmän käyttöönotto ympäristöjärjestelmämme yhteyteen, öljyn käytöstä luopuminen kiinteistöjen lämmityksessä vuoteen 2024 mennessä sekä hankintojen, logistiikan ja operaatioiden kehittäminen.

Pienennämme lisäksi matkustamisesta aiheutuvaa hiilijalanjälkeä kymmenellä prosentilla vuodessa lisäämällä etäkokouksia sekä yhdistelemällä useampia tapaamisia samaan matkaan.

Vähennämme ilmastonmuutoksen kielteisiä vaikutuksia luonnon monimuotoisuudelle

Luonnonsuojeluverkoston kokonaisvaltaisella ja suunnitelmallisella hoidolla turvaamme ja parannamme alueiden luonnon monimuotoisuutta sekä kehitämme niiden virkistys-, luontomatkailu- ja muita kestävän käytön arvoja.

Lisäämme merkittävästi aktiivista luonnonhoitoa ja heikentyneiden elinympäristöjen ennallistamista niin luonnonsuojelualueilla kuin monikäyttömetsissä. Luonnonsuojelualueilla toimet liittyvät etenkin ympäristöministeriön HELMI-elinympäristöohjelman toimeenpanoon.

Monikäyttömetsissä ennallistamme ilmastoviisaasti soita ja huomioimme myös riista- ja kalalajien elinympäristövaatimukset.

Lataa esite

Metsähallituksen ilmasto-ohjelma

Metsähallituksella on tärkeä rooli Suomen ilmastotavoitteiden toteuttamisessa.