Metsähallituksen ilmasto-ohjelma

Ilmastonmuutos ja siihen sopeutuminen ovat merkittävässä roolissa Metsähallituksen strategiassa. Edesautamme ilmasto-ohjelmallamme Suomen ilmastotavoitteiden ja hiilineutraaliuden saavuttamista vuoteen 2035 mennessä: lisäämme hiilinieluja ja -varastoja ja puhtaan energian tuotantoa sekä vähennämme päästöjämme.

Valtion metsät merkittävä hiilinielu ja kasvava hiilivarasto

Valtakunnan metsien 12. inventoinnin mittaustietojen tiedon mukaan valtion metsien hiilinielu oli kaudella 2014–2018 noin 12 miljoonaa tonnia hiilidioksidiekvivalenttia (MtCO₂e). Hiilinielusta 63 prosenttia oli monikäyttömetsissä ja 37 prosenttia suojelualueilla. Koko Suomen metsien hiilinielusta valtion metsien osuus oli samaisella ajanjaksolla lähes puolet, noin 48 prosenttia. Valtion maiden puuston nielun suuruus vastaa reilua viidesosaa koko Suomen kasvihuonekaasupäästöistä vuonna 2018.

Valtion metsien puuston hiilivaraston koko oli noin 177 miljoonaa tonnia hiiltä. Valtakunnan metsien kahden viime inventoinnin välillä vuosina 2004–2018 valtion metsien puuston hiilivaraston koko on kasvanut noin 11 prosenttia 157 miljoonasta tonnista 177 miljoonaan tonniin hiiltä. Monikäyttömetsien osuus puuston hiilivarastosta oli 67 prosenttia ja suojelualueiden 33 prosenttia. Valtion maiden elävän biomassan hiilivaraston koko oli noin viidennes (21 %) Suomen biomassan hiilivarastosta.

Kasvatamme monikäyttömetsien hiilinielua ja valtion metsien hiilivarastoja

Tavoitteenamme on kasvattaa monikäyttömetsien hiilinielua sekä valtion maiden puuston hiilivarastoa 10 prosentilla vuoteen 2035 mennessä.

Vuonna 2020 monikäyttömetsien puuston laskennallinen hiilinielu oli 9,12 MtCO₂e ja valtion maiden puuston hiilivarasto 181 milj. t C.

Vuonna 2020 monikäyttömetsien puuston hiilinielu oli laskennallisesti 9,12 miljoonaa tonnia hiilidioksidiekvivalenttia. Valtion maiden puuston hiilivaraston koko oli laskennallisesti 181 miljoonaa tonnia hiiltä, josta monikäyttömetsien osuus oli 122 miljoonaa tonnia hiiltä. Monikäyttömetsien puuston hiilinielu kasvoi 0,96 miljoonaa tonnia hiilidioksidiekvivalenttia eli noin 12 prosenttia ja valtion metsien hiilivarasto neljä miljoonaa tonnia hiiltä eli runsas kaksi prosenttia vuodesta 2018.

Uusiutuva energia ja puuraaka-aine tuottavat ilmastohyötyjä

Valtion alueille rakennettava tuulivoima sekä asiakkaille toimitettavasta energia- ja ainespuusta kertyvä energia vähentävät energiantuotannosta syntyviä kasvihuonekaasupäästöjä. Monikäyttömetsissä kestävästi tuotetusta puusta valmistetuilla tuotteilla korvataan fossiilisia raaka-aineita, ja osa korjatusta puusta säilyy jalostuksen jälkeen hiilivarastona puurakennuksissa ja muissa pitkäikäisissä tuotteissa.

Hiilikädenjälkemme kertoo näistä positiivisista ilmastovaikutuksista, joita tuotteemme ja palvelumme saavat aikaan arvoketjuissa. Vuonna 2018 valtion mailta saatava uusiutuva raaka-aine ja energia tuottivat vuonna 2018 erilaisissa arvoketjuissa ilmastohyötyjä 3,3 miljoonan hiilidioksidiekvivalenttitonnin edestä.

Vuonna 2020 Metsähallituksen alueille rakennettu tuulivoimakapasiteetti oli 248,5 MW.

Kolminkertaistamme tavoitteidemme mukaisesti uusiutuvan energian tuotannon valtion alueilla vuoteen 2030 mennessä. Lähivuosina valtion maille on rakentumassa uutta tuulivoimaa 400 megawatin edestä, ja lähiajan hankekehityspotentiaali on noin 900 megawattia.

Vähennämme ilmastonmuutoksen kielteisiä vaikutuksia luonnon monimuotoisuudelle

Luonnonsuojeluverkoston kokonaisvaltaisella ja suunnitelmallisella hoidolla turvaamme ja parannamme alueiden luonnon monimuotoisuutta sekä kehitämme niiden virkistys-, luontomatkailu- ja muita kestävän käytön arvoja.

Lisäämme merkittävästi aktiivista luonnonhoitoa ja heikentyneiden elinympäristöjen ennallistamista niin luonnonsuojelualueilla kuin monikäyttömetsissä. Luonnonsuojelualueilla toimet liittyvät etenkin ympäristöministeriön HELMI-elinympäristöohjelman toimeenpanoon.

Monikäyttömetsissä ennallistamme ilmastoviisaasti soita ja huomioimme myös riista- ja kalalajien elinympäristövaatimukset.

Vähennämme päästöjämme

Vuonna 2019 hiilijalanjälkemme oli noin 0,08 miljoonaa hiilidioksidiekvivalenttitonnia. Laskennallisesti kokonaispäästömme vähenivät vuodesta 2018 noin neljä prosenttia. Laskua selittävät osin puun korjuun ja kuljetuksen päästölaskennan tarkentuminen esimerkiksi tuottavuustietojen ja polttoaineiden kulutustietojen osalta.

Keskeiset toimemme hiilijalanjälkemme pienentämiseksi ovat energiatehokkuusjärjestelmän käyttöönotto, öljyn käytöstä luopuminen kiinteistöjen lämmityksessä vuoteen 2024 mennessä sekä hankintojen, logistiikan ja operaatioiden kehittäminen.

Vuonna 2019 puunkorjuun ja puun kuljetuksen päästöt muodostivat hiilijalanjäljestämme 96 prosenttia. Tavoitteenamme on siirtyä kuljetus- ja korjuukalustossa yhä taloudellisempiin ja ilmastoystävällisempiin ratkaisuihin.

Puun korjuun- ja kuljetuksen, metsänhoito- ja metsänparannustöiden sekä metsähakkeen tuotannon ja toimituksen jälkeen seuraavaksi eniten päästöjä toiminnassamme syntyy toimistojen ja luontokeskusten käyttämästä sähköstä ja lämmöstä sekä henkilökunnan matkustamisesta. Vähentääksemme hallinnoimiemme rakennusten päästöjä olemme vaihtaneet sähkösopimuksia uusiutuvaan energiaan.

Lataa esite

Metsähallituksen ilmasto-ohjelma

Metsähallituksella on tärkeä rooli Suomen ilmastotavoitteiden toteuttamisessa.