Metsähallituksen ilmasto-ohjelma tukee Hiilineutraali Suomi -tavoitetta

Ilmastonmuutos ja siihen sopeutuminen ovat merkittävässä roolissa Metsähallituksen strategiassa. Edesautamme ilmasto-ohjelmallamme Suomen ilmastotavoitteiden ja hiilineutraaliuden saavuttamista vuoteen 2035 mennessä: lisäämme hiilinieluja ja -varastoja ja puhtaan energian tuotantoa sekä vähennämme päästöjämme.

Ilmasto-ohjelman tietojen lähtötaso on laskettu vuodelta 2018. Laskelmat perustuvat valtakunnan metsien 12. inventoinnin (VMI12) tietoihin. Hiilinielun ja -varastojen kehitys arvioidaan vuosittain näihin tietoihin pohjautuen. Hiilijalanjälki lasketaan aina edellisen vuoden osalta, joten vuoden 2021 luvut koskevat vuotta 2020.

Valtion metsät merkittävä hiilinielu ja kasvava hiilivarasto

Valtakunnan metsien 12. inventoinnin mittaustietojen tiedon mukaan valtion metsien hiilinielu oli kaudella 2014–2018 noin 12 miljoonaa tonnia hiilidioksidiekvivalenttia (MtCO₂e). Hiilinielusta 63 prosenttia oli monikäyttömetsissä ja 37 prosenttia suojelualueilla. Koko Suomen metsien hiilinielusta valtion metsien osuus oli samaisella ajanjaksolla lähes puolet, noin 48 prosenttia. Valtion maiden puuston nielun suuruus vastaa reilua viidesosaa koko Suomen kasvihuonekaasupäästöistä vuonna 2018.

Valtion metsien puuston hiilivaraston koko oli noin 177 miljoonaa tonnia hiiltä. Valtakunnan metsien kahden viime inventoinnin välillä vuosina 2004–2018 valtion metsien puuston hiilivaraston koko on kasvanut noin 11 prosenttia 157 miljoonasta tonnista 177 miljoonaan tonniin hiiltä. Monikäyttömetsien osuus puuston hiilivarastosta oli 67 prosenttia ja suojelualueiden 33 prosenttia. Valtion maiden elävän biomassan hiilivaraston koko oli noin viidennes (21 %) Suomen biomassan hiilivarastosta.

Kasvatamme monikäyttömetsien hiilinielua ja valtion metsien hiilivarastoja

Tavoitteenamme on kasvattaa monikäyttömetsien hiilinielua sekä valtion maiden puuston hiilivarastoa 10 prosentilla vuoteen 2035 mennessä.

Vuonna 2021 monikäyttömetsien puuston hiilinielu oli laskennallisesti 8,6 miljoonaa tonnia hiilidioksidiekvivalenttia. Valtion maiden puuston hiilivaraston koko oli laskennallisesti 184 miljoonaa tonnia hiiltä, josta monikäyttömetsien osuus oli 124 miljoonaa tonnia hiiltä. Monikäyttömetsien puuston hiilinielu on kasvanut noin 4,8 prosenttia ja valtion metsien hiilivarasto 5,3 prosenttia vuodesta 2018.

Vuonna 2021 monikäyttömetsien puuston laskennallinen hiilinielu oli 8,6 MtCO₂e ja valtion maiden puuston hiilivarasto 184 milj. t C.

Keskeisiä toimia metsien hiilen sidonnan lisäämiseksi ja hiilivaraston kasvattamiseksi ovat lannoituksen lisääminen ja jalostetun viljelymateriaalin käyttö metsän uudistamisessa. Vuonna 2021 lisäsimme lannoitusta merkittävästi ja metsiä lannoitettiin 29 000 hehtaarilla. Lannoituksen lisääminen vaikuttaa täysimääräisesti hiilinielun kasvuun vuodesta 2029 alkaen, jolloin aikaansaatu vaikutus on noin 0,435 miljoonaa tonnia hiilidioksidiekvivalenttia vuodessa. Istutimme lisäksi noin 17 miljoonaa puuntainta monikäyttömetsien uudistusaloille.

Uusiutuva energia ja puuraaka-aine tuottavat ilmastohyötyjä

Valtion alueille rakennettava tuulivoima sekä asiakkaille toimitettavasta energia- ja ainespuusta kertyvä energia vähentävät energiantuotannosta syntyviä kasvihuonekaasupäästöjä. Monikäyttömetsissä kestävästi tuotetusta puusta valmistetuilla tuotteilla korvataan fossiilisia raaka-aineita, ja osa korjatusta puusta säilyy jalostuksen jälkeen hiilivarastona puurakennuksissa ja muissa pitkäikäisissä tuotteissa.

Hiilikädenjälkemme kertoo näistä positiivisista ilmastovaikutuksista, joita tuotteemme ja palvelumme saavat aikaan arvoketjuissa. Hiilikädenjälkemme vuonna 2021 oli 3,3 miljoonaa tonnia hiilidioksidiekvivalenttia. Kädenjälkeä kasvatti valtion mailta ja vesiltä saatava lisääntyvä tuulienergia, kun taas sitä pienensivät alhaisempi energiapuun toimitus ja tuulivoiman päästövähennyksen laskennassa käytettävä, Suomessa kulutetun, varmentamattoman jäännösjakauman mukaisen sähköntuotannon keskimääräisen hiilidioksidipäästön laskeva kehitys.

Vuonna 2021 Metsähallituksen alueille rakennettu tuulivoimakapasiteetti oli 489 MW. Kasvua edelliseen vuoteen on noin 240 megawattia.

Kolminkertaistamme tavoitteidemme mukaisesti uusiutuvan energian tuotannon valtion alueilla vuoteen 2030 mennessä. Lähivuosina valtion maille on rakentumassa uutta tuulivoimaa noin 210 megawatin edestä. Tällä hetkellä hankekehityksessä on maatuulivoimaa noin 1 250 ja merituulivoimaa noin 1 300 megawattia.

Vähennämme ilmastonmuutoksen kielteisiä vaikutuksia luonnon monimuotoisuudelle

Ilmastonmuutoksen hillinnän ja siihen sopeutumisen rinnalla tärkeänä tavoitteenamme on ylläpitää ja kehittää luonnon monimuotoisuutta maa- ja vesialueilla.

Vuonna 2021 teimme ennätysmäärän luonnonhoito- ja ennallistamistöistä valtion mailla. Helmi-elinympäristöohjelman ja LIFE-rahoituksen avulla suojelualueita hoidettiin ja ennallistettiin lähes 13 000 hehtaarin alalla. Kunnostimme myös kalojen elinympäristöjä ja teimme aktiivisia luonnonhoitotöitä monikäyttömetsissä. Metsähallitus Metsätalous Oy käynnisti lajidemohankkeen, jonka tavoitteena on turvata uhanalaisten lajien säilyminen monikäyttömetsissä.

Vähennämme päästöjämme

Vuonna 2020 hiilijalanjälkemme oli noin 0,07 miljoonaa hiilidioksidiekvivalenttitonnia, josta puunkorjuun ja puun kuljetuksen päästöt muodostivat noin 82 prosenttia. Laskennallisesti kokonaispäästömme vähenivät vuodesta 2018 noin kahdeksantoista prosenttia. Laskua selittää pääosin Metsähallitus Metsätalous Oy:n päästöjen pieneneminen, johon vaikutti erityisesti ainespuun korjuu- ja kuljetusmäärien lasku.

Keskeiset toimemme hiilijalanjälkemme pienentämiseksi ovat energiatehokkuusjärjestelmän käyttöönotto, öljyn käytöstä luopuminen kiinteistöjen lämmityksessä vuoteen 2024 mennessä sekä hankintojen, logistiikan ja operaatioiden kehittäminen.

Pidemmän aikavälin trendi puun korjuun ja kuljetuksen päästöjen laskussa johtuu myös kuljetus- ja korjuukalustossa tapahtuvasta siirtymästä yhä taloudellisimpiin ja ilmastoystävällisempiin ratkaisuihin ja polttoaineisiin. Tuemme omalta osaltamme tätä kehitystä antamalla pisteitä uudesta puunkorjuukalustosta resurssihankinnoissa ja varmistamme kaluston ikärajoituksilla puutavaran autokuljetuksessa luotettavat ja tehokkaat kuljetukset.

Olemme sitoutuneet ilmasto-ohjelmassamme vähentämään matkustamisen hiilijalanjälkeä 10 prosenttia vuodessa vuoden 2019 lähtötasosta muun muassa hyödyntämällä etäkokousmahdollisuuksia, yhdistelemällä useampia tapaamisia samaan matkaan ja käyttämällä ympäristöystävällisempiä matkustusmuotoja.

Lataa esite

Metsähallituksen ilmasto-ohjelma

Metsähallituksella on tärkeä rooli Suomen ilmastotavoitteiden toteuttamisessa.