Muuttohaukka

Muuttohaukka (Falco peregrinus) on vaarantunut (VU), rauhoitettu ja luontodirektiivin liitteen I laji. Suomessa pesii 270-310 paria muuttohaukkoja ja lähes kaikki Oulujoen pohjoispuolella. Keski-Pohjanmaalla ja Pohjois-Karjalassa pesii muutama pari. Parimäärä kasvaa hitaasti. Muuttohaukka pesii suurilla aapasoilla, kalliojyrkänteillä ja lisäksi tunnetaan puupesintöjä.

Muuttohaukan tilanne 2022

Pesivien muuttohaukkojen määrä on 261–315 paria. Vaikka uusien tunnettujen reviirien määrä on kasvanut tasaisesti, ei asuttujen reviirien määrä ole kasvanut viimeisen kymmenen vuoden aikana. Asuttuja reviirejä oli kaikkiaan 154, pesintä onnistui 105 reviirillä ja rengastusikäisiä poikasia oli 259.

Raportti maakotkan, muuttohaukan, tunturihaukan sekä Oulun ja Lapin läänien merikotkien pesinnöistä vuonna 2022 (julkaisut.metsa.fi)

Lisätietoa

Metsähallituksen petolintuseurannat 2022: maakotka ja tunturihaukka pesivät hyvin, tunturihaukan tulevaisuus silti epävarma (23.11.2022).

Luonnonsuojelullisista syistä liikkumisrajoituksia Oulangan Pähkänänkalliolle sekä Rukan Juhannuskalliolle (tiedote 27.5.2021).

Uhanalaisen muuttohaukan pesimärauhaa turvataan Oulangan kansallispuistossa ja Rukan Juhannuskalliolla (tiedote 1.3.2021).

Muuttohaukan poikasia pesässä.
Muuttohaukan poikasia pesässä. Kuva: Tuomo Ollila.

Muuttohaukan suojelu

Jotta muuttohaukan pesäpaikka voidaan suojella, se täytyy tietää. Siksi pesäpaikkojen etsiminen on jatkuvaa työtä. Muuttohaukka pesi aina 1950-luvulle asti koko maassa, mutta ympäristömyrkkyjen vuoksi muuttohaukka oli hävitä sukupuuttoon. Pienimmillään parimäärä oli 20-30 paria 1970-luvun alussa. DDT:n ja PPC:n kieltämisen jälkeen kanta alkoi hitaasti kasvaa. Nykyään suurin uhka on laiton munien keräily sekä poikasten ottaminen haukkakasvatukseen. Laittoman toiminnan valvontaa on muuttohaukkojen pesimäaikana lisätty. Metsähallituksen mailla olevat muuttohaukkasuot ovat pois talouskäytöstä.

Vastuuhenkilö Metsähallituksessa on Tuomo Ollila, tuomo.ollila(at)metsa.fi.

Muuttohaukan aiempia pesintätuloksia

Muuttohaukan pesimätulos oli keskimääräistä heikompi vuonna 2021. Vuosina 2020 ja 2019 pesimätulos oli huono.