Muuttohaukka

Muuttohaukka (Falco peregrinus) on vaarantunut (VU), rauhoitettu ja luontodirektiivin liitteen I laji. Suomessa pesii 270-310 paria muuttohaukkoja ja lähes kaikki Oulujoen pohjoispuolella. Keski-Pohjanmaalla ja Pohjois-Karjalassa pesii muutama pari. Parimäärä kasvaa hitaasti. Muuttohaukka pesii suurilla aapasoilla, kalliojyrkänteillä ja lisäksi tunnetaan puupesintöjä.

Raportti maakotkan, muuttohaukan, tunturihaukan sekä Oulun ja Lapin läänien merikotkien pesinnöistä vuonna 2021 julkaistiin marraskuussa (julkaisut.metsa.fi). Muuttohaukan pesimätulos oli keskimääräistä heikompi.

Luonnonsuojelullisista syistä liikkumisrajoituksia Oulangan Pähkänänkalliolle sekä Rukan Juhannuskalliolle (tiedote 27.5.2021).

Uhanalaisen muuttohaukan pesimärauhaa turvataan Oulangan kansallispuistossa ja Rukan Juhannuskalliolla (tiedote 1.3.2021).

Muuttohaukan poikasia pesässä.
Muuttohaukan poikasia pesässä. Kuva: Tuomo Ollila.

Muuttohaukan suojelu

Jotta muuttohaukan pesäpaikka voidaan suojella, se täytyy tietää. Siksi pesäpaikkojen etsiminen on jatkuvaa työtä. Muuttohaukka pesi aina 1950-luvulle asti koko maassa, mutta ympäristömyrkkyjen vuoksi muuttohaukka oli hävitä sukupuuttoon. Pienimmillään parimäärä oli 20-30 paria 1970-luvun alussa. DDT:n ja PPC:n kieltämisen jälkeen kanta alkoi hitaasti kasvaa. Nykyään suurin uhka on laiton munien keräily sekä poikasten ottaminen haukkakasvatukseen. Laittoman toiminnan valvontaa on muuttohaukkojen pesimäaikana lisätty. Metsähallituksen mailla olevat muuttohaukkasuot ovat pois talouskäytöstä.

Vastuuhenkilö Metsähallituksessa on Tuomo Ollila, tuomo.ollila(at)metsa.fi.

Muuttohaukan pesintätuloksia

Muuttohaukan pesintätulos 2020 oli edellisen vuoden tapaan huono. Asuttuja reviirejä oli 154, ja niissä pesintä onnistui 83 reviirillä. Rengastusikäisiä poikasia oli 194.

Toukokuun kylmät säät, lumien sulaminen pohjoisesta vasta kuun lopulla sekä tulvivat suot aiheuttivat pesintöjen keskeytyksiä tai pesintää ei edes aloitettu.

Lisätietoa