Erämatkailupalvelut

Jos yrittäjä haluaa tuottaa matkailupalveluja kalastuksen tai metsästyksen parissa, lupa-asiat hoituvat Metsähallituksen Eräpalvelujen kautta. Valtion alueilla olevat metsästys- ja kalastuskohteet ovat yrittäjien asiakkaiden käytettävissä samalla tavalla kuin omatoimiasiakkaidenkin.

Metsästys- ja kalastusluvat ovat julkisia hallintopäätöksiä, joiden myöntämistä ja myymistä ohjaa muun muassa kalastus-, metsästys- ja hallintolaki. Yrittäjille laeissa ei ole määritelty erillistä sopimuskäytäntöä. Tämä tarkoittaa sitä, että jos yrittäjä haluaa esimerkiksi metsästyslupia asiakkailleen, hän ostaa ne verkkokaupasta tai puhelinmyynnistä kuten henkilöasiakkaat. Joillain metsästysalueilla syntyy haasteita siitä, että lupien kysyntä ylittää säännönmukaisesti tarjonnan. Toisaalta monilla alueilla lupia on saatavilla paremmin.

Sekä luonnonsuojelualueilla, retkeilyalueilla että monikäyttömetsissä on paljon kohteita, joissa etenkin kalastukseen liittyvien matkailupalvelujen tuottaminen on mahdollista: alueilta löytyy valmiita taukopaikkoja ja muita retkeilyrakenteita. Retkeilyrakenteiden käytöstä tehdään sopimus Metsähallituksen Luontopalvelujen kanssa.

Vesialueiden vuokraus

Joissakin tapauksissa Eräpalveluilla on mahdollisuus vuokrata vesialueita yrittäjän käyttöön, jolloin kohdetta voidaan hyödyntää esimerkiksi kalastusmatkailukäytössä. Eräpalvelut on myös etsinyt uusia kohteita kalastusyrittäjien käyttöön Isoja elämyksiä Pohjolan kalavesille -hankkeessa.

Hankkeen myötä selvisi, että yrittäjillä on suuri tarve saada toimintaympäristöönsä jatkuvuutta ja ennustettavuutta. Metsähallitus voi toiminnallaan vähentää yritystoiminnan liiketoimintariskejä muun muassa kalastusjärjestelyiden ja kalaveden hoitotoimien avulla. Esimerkiksi Pellon Koutusjärveä on kehitetty yritysmuotoiseen kalastusmatkailuun sopivaksi kohteeksi, jossa kalaveden hoito tehdään kestävän kalastuksen mukaisesti säätelytoimilla. Kohteen kehitystyössä on osallistettu yrittäjiä, jotta kohde ja sillä käytettävä toimintamalli vastaavat yrittäjien tarpeisiin parhaalla mahdollisella tavalla.

Eräpalvelut on selvittänyt myös muiden eräyrittäjien Metsähallitukseen kohdistamia odotuksia ja tarpeita. Selvityksessä erämatkailun kehittämisen suurimpana ongelmana nähtiin metsästyslupien, erityisesti kanalintulupien, saannin vaikeus ja sen negatiiviset vaikutukset yrittäjien toimintaedellytyksiin, markkinointiin ja investointihalukkuuteen. Eräyrittäjien tai heidän asiakkaidensa etusijaistaminen metsästyslupien jaossa edellyttäisi kuitenkin muutoksia nykyiseen lainsäädäntöön. Metsähallitus on tehnyt esityksen lakimuutoksesta maa- ja metsätalousministeriölle.

Lisätietoja

Eräpalvelujen yhteyshenkilöt

Ahti Putaala

Metsästyksen johtava asiantuntija

Eräpalvelut
Metsähallitus
Veteraanikatu 9
90130 Oulu

Puh. +358408272574

Metsästysasiat

Olli Urpanen

Kalastuksen johtava asiantuntija

Eräpalvelut
Metsähallitus
Kauppakatu 32
40100 Jyväskylä

Puh. +358407205963

Kalastusasiat