Metallinetsimen käyttö

Metsähallituksen hallinnoimilla valtion mailla saa käyttää metallinetsintä jokaisenoikeudella osoittamaan metalliesineiden sijainteja, mutta maaperän kajoamiseen pitää hakea etukäteen maanomistajan lupa. Luonnonsuojelualueilla tällainen lupa voidaan myöntää vain tieteellisiin tarkoituksiin. Myös erämaa-alueilla ja vielä perustamattomilla luonnonsuojelualueilla lupia myönnetään pääsääntöisesti vain tieteellisiin tarkoituksiin.

Muinaisjäännösten ja muiden kulttuuriperintökohteiden osalta lupa tarvitaan myös Museovirastolta. Museoviraston julkaisemista oppaista saa myös tietoa siitä, kuinka harrastajat voivat olla avuksi vielä maan kätköissä olevan historiamme selvittämisessä.

Etsiä saa, kaivaa ei ilman lupaa

Metallinetsimen tai siihen rinnastettavan etsintälaiteen tai -työkalun käyttö on sallittua jokaisenoikeuksien puitteissa. Museovirasto on julkaissut harrastajille oppaan, jossa on perustietoa muinaisjäännöksistä ja muinaisesineistä. Oppaassa annetaan vastauksia harrastamisen yhteydessä Museovirastolle tehtyihin yleisimpiin kysymyksiin. Lisäksi opas antaa tietoa arkeologisesta tutkimuksesta ja muista metallinetsintää harrastavan kannalta kiinnostavista asioista.

Maaperän kaivamista edellyttävään metallin etsimiseen vaaditaan kuitenkin Metsähallituksen antama suostumus tai lupa. Liiketoimintojen alueelle, niin sanottuihin monikäyttömetsiin voidaan pääsääntöisesti myöntää suostumuksia, jotka ovat maksullisia. Suostumus on pyydettävä vähintään 2 viikkoa etukäteen lähettämällä sähköposti Metsähallituksen kirjaamoon: kirjaamo(at)metsa.fi. 

Kaivaminen on tehtävä käsityövälinein, maastoa ja puiden juuristoa mahdollisimman vähän vaurioittaen. Kun kaivantoa ei enää tarvita, se on peitettävä välittömästi. Suostumuksen saaja vastaa toiminnastaan mahdollisesti aiheutuvasta haitasta ja vahingosta.

Vain eritysluvalla kulttuuriperintökohteilla ja luonnonsuojelualueilla

Luonnonsuojelualueilla on huomioitava suojelualueen liikkumisrajoitukset. Mikäli alueella ei ole liikkumisrajoituksia, alueella voi liikkua metallinetsimen kanssa jokaisenoikeuksien mukaisesti. Maaperän kaivaminen ei ole sallittua ilman tutkimuslupaa. Metsähallituksen Luontopalvelut voi myöntää toimintaan tutkimusluvan, mikäli kyseessä on tieteellinen tutkimus.

Luvan myöntämisedellytys on, että toiminnasta ei ole haittaa kulttuuriperinnölle, lajeille, elinympäristöille, suojelualueen hoidolle ja muulle käytölle. Muinaismuistolain mukaisilla muinaisjäännöskohteilla toiminta edellyttää myös Museoviraston lupaa.

Kulttuuriperintökohteilla tiukat säännöt

Muinaismuistolain mukaisilla muinaisjäännösalueilla tai niiden läheisyydessä ei saa kaivella maata, ei myöskään muilla kulttuuriperintökohteilla. Näiltä kohteilta ei saa kerätä mitään esineitä pois.

Etsijän on etukäteen tarkistettava alueen tiedossa olevat muinaisjäännökset ja muut kulttuuriperintökohteet sekä Metsähallituksen Retkikartta.fi-palvelusta että muinaisjäännösrekisteristä. Retkikartta.fi:ssa monikäyttömetsien kulttuuriperintökohteet näkyvät avaamalla karttatason ”Nähtävyyskohteet/Historialliset nähtävyydet”. Sotatoimialueiden ja taistelupaikkojen sijainnin selvittämisvelvollisuus on etsijällä.

Voiko löytämänsä esineen pitää?

Muinaismuistolain ja löytötavaralain tarkoittamat esineet eivät ole löytäjän tai maanomistajan omaisuutta. Alle satavuotias löytöesine, jonka omistajaa ei tunneta, on löytötavara. Sen omistajuus ratkeaa löytötavaralain mukaan ja asiaa hoitaa poliisiviranomainen. Yli satavuotias löytöesine, jonka omistajaa ei tunneta, on irtain muinaisesine. Sen omistajuus ratkeaa muinaismuistolain mukaan ja asiaa hoitaa Museovirasto.

Sotatoimien jäljiltä löytyvät tavara, ns. sotaromu, on puolustusvoimien omaisuutta. Näiltä kohteilta ei saa kerätä pois muuta kuin ihmisille ja eläimille vaaraa tuottavia esineitä (piikkilankoja, lasinsirpaleita tms.). Maastosta löytyviin räjähteisiin ei saa koskea, vaan niistä on ilmoitettava poliisille. Muu ns. sotaromu on jätettävä sijoilleen.

Lisätietoa