Korsnäsin merituulivoimapuisto

Metsähallitus edesauttaa ilmasto-ohjelmallaan Suomen ilmastotavoitteiden ja hiilineutraaliuden saavuttamista vuoteen 2035 mennessä. Yksi keinoista on fossiilivapaan energiantuotannon kasvattaminen. Siksi kehitämme merituulivoimapuistoa Korsnäsiin, Suomen lounaisrannikolle, 15 km päähän rannikosta.

Haemme hankkeeseen vastuullisuuskriteerimme täyttävää ja asiantuntevaa kumppania rakentamaan tuulivoimalat sekä jatkamaan tuulivoimaliiketoimintaa hankkeen valmistuttua 2020-luvun lopulla. Metsähallitus toimisi valtion merialueen vuokraisäntänä.

Korsnäsin merituulivoimapuiston suunniteltu nimellisteho on vähintään 1 300 megawattia. Jos merituulivoimapuisto valmistuisi nyt, se kasvattaisi Suomen tuulivoimatuotannon määrää lähes viidenneksellä.

Fossiilivapaata energiaa luontoarvoja kunnioittaen

Ajankohtaista

2.12. järjestetyn keskustelutilaisuuden tallenne on nyt nähtävissä Ajankohtaista-sivulla.
Alueella pystytetän parhaillaan tuulimittausmastoa, ja mittaukset alkavat heti, kun laitteisto saadaan asennettua.
Meneillään on myös ympäristövaikutusten arviointiin (YVA) liittyviä ennakkoselvityksiä.

Hankekuvaus

Hankkeen ensimmäisessä vaiheessa tuulivoimapuistoon suunnitellaan rakennettavan 70 – 100 turbiinia, joiden nimellisteho olisi 12-20 megawattia.
Tuulivoimapuiston vuosituotannoksi arvioidaan noin 5000 GWh. Se riittäisi esimerkiksi 250 000 omakotitalon koko vuoden sähkön tarpeeseen sähkölämmityksineen.

Hankkeen vaiheet

Tuulivoimaprojekti etenee Suomessa monien vaiheiden kautta. Hankkeen edetessä arvioidaan sen vaikutuksia paikallisyhteisöön sekä luontoarvoihin, haetaan lupia ja selvitetään kaavoitukseen liittyviä seikkoja. Samaan aikaan etenee hankkeen tekninen suunnittelu ja toteutus.

Metsähallituksen toimintamalli

Korsnäs on ensimmäinen merituulivoimahanke, jossa Metsähallitus toimii hankekehittäjänä. Kyseessä on merkittävä projekti, joten järjestämme kilpailutuksen ja haemme hankkeeseen vastuullisen kumppanin. Kumppania haetaan kotimaasta ja ulkomailta.

Merituulivoima ja Suomen ilmastotavoitteet

Suomen tavoitteena on olla fossiilivapaa hyvinvointiyhteiskunta vuoteen 2035 mennessä: Lisäämme hiilinieluja ja -varastoja ja puhtaan energian tuotantoa sekä vähennämme päästöjämme.
Tavoitteenamme on kolminkertaistaa tuulivoiman tuotanto alueillamme vuoteen 2030 mennessä.

Merituulivoiman suuret mahdollisuudet

Merituulipuiston rakentamisella ja toiminnalla on monipuolisia myönteisiä vaikutuksia aluetalouteen ja elinkeinotoimintaan. Tuulivoimapuiston valmistuttua sen liiketoiminnasta vastaava energiayhtiö maksaa kunnalle merkittävää kiinteistöveroa.