Ympäristövaikutusten arviointi Korsnäsissä

Metsähallitus ja Vattenfall ovat toimittaneet Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle (ELY-keskus) ympäristövaikutusten arviointimenettelystä (YVA-menettely) annetun lain mukaisen arviointiohjelmat. Hankekokonaisuus on jaettu kahteen erilliseen YVA-menettelyyn: merialueelle sijoittuva merituulivoimapuisto ja sähkönsiirto merikaapeleilla merialueelta rannikolle sekä mantereelle sijoittuva sähkönsiirto. Arviointiohjelma on hankkeesta vastaavan laatima suunnitelma hankkeen ympäristövaikutusten arvioinnin toteuttamisesta.

Kaikki YVA-menettelyä koskevat ajankohtaiset tiedot, mm. kuulutus ja arviointiohjelma sekä tiedot siitä, miten arviointiohjelmasta voi esittää mielipiteitä ja lausuntoja, löytyy ympäristöhallinnon verkkosivuilta.