Filmituotannon luvat Metsähallituksen hallinnoimilla valtion alueilla

Metsähallitus hallinnoi valtion liiketoimintakäytössä olevia monikäyttömetsiä ja vesistöjä sekä suojelu- ja erämaa-alueita. Filmituotannot tarvitsevat useimmiten luvan näillä alueilla toimimiseen.

Kuvaamiseen Metsähallituksen alueilla ei tarvita erikseen lupaa, kun kyseessä on pienimuotoinen, jokaisenoikeuksiin perustuva toiminta. Luonnonsuojelualueilla jokaisenoikeuksia on voitu rajoittaa ja niillä voi olla rajoitusosia, joissa ei saa liikkua lainkaan tai liikkuminen on mahdollista vain merkityillä poluilla.

Maastoliikenne (esim. kuvauskaluston kuljetus) edellyttää aina lupaa niin monikäyttömetsissä kuin suojelu- ja erämaa-alueilla. Maastoliikenteellä tarkoitetaan moottorikäyttöisten ajoneuvojen kuljettamista maastossa teiden tai maanmittaustoimituksella perustettujen virallisten moottorikelkkareittien ulkopuolella.

Poronhoitoalueella toimittaessa tulee ottaa huomioon poronhoidon erityistarpeet (laidunalueet, vasomisaika ym.). Näistä parhaat tiedot saa paliskunnan poroisännältä.

Miten toimia?

Luvan hakeminen

Hae lupaa täyttämällä alla oleva sähköinen lomake. Tee hakemus hyvissä ajoin Hakemuksesta tulee käydä ilmi hakija yhteystietoineen, kuvausten ajankohta, mitä on tarkoitus kuvata, kuvausalue karttaliitteineen ja mahdolliset maastoliikennetarpeet. Kun lähetät hakemuksen, Metsähallituksen kirjaamo välittää hakemuksen henkilölle, joka neuvoo hakijaa lupa-asioissa.

Joidenkin lupien käsittelyyn tarvitaan Metsähallituksessa vähintään kaksi viikkoa, ja joissain luvissa on myös kuukauden valitusaika.

Suojelualueilla ja muillakin alueilla liikkuu paljon retkeilijöitä, ja niissä järjestetään erilaisia tapahtumia. Kuvaaminen ei välttämättä aina onnistu häiriöttä. Tarvittaessa voimme ehdottaa kuvauksille sopivampaa ajankohtaa tai paikkaa.

Väliaikaiset rakennelmat

Erilaiset tilapäisetkin rakennelmat, kuten lavasteet yms., ovat aina luvanvaraisia. Rakennelmien tarve tulee kuvailla lupahakemuksessa. Lisäksi hakemuksessa tulee kuvailla tarve käyttää Metsähallituksen retkeilyrakenteita ja tupia.

Luonnonsuojelu- ja erämaa-alueet

Luonnonsuojelualueita ovat mm. kansallispuistot ja luonnonpuistot. Näiden lisäksi on satoja muita luonnonsuojelualueita. Lapissa sijaitsee 12 laajaa erämaa-aluetta. Luonnonsuojelualueet on perustettu maamme arvokkaimman luonnon suojelemiseksi, erämaa-alueet erämaisuuden säilyttämiseksi ja turvaamaan poronhoidon ja saamelaiskulttuurin harjoittamisen edellytykset. Luonnonsuojelu- ja erämaa-alueita koskevat lait ja säädökset vaihtelevat varsin paljon. Niissä on määritelty, millainen toiminta alueella on sallittua ja millainen luvanvaraista tai kiellettyä.

Kansallispuistoihin, osalle luonnonpuistoja ja eräille muille luonnonsuojelualueille on annettu järjestyssääntö. Niihin kirjatut määräykset voivat koskea esimerkiksi sitä, missä ja millä välineellä alueella saa kulkea tai onko kulkemiselle ajallisia rajoituksia vaikkapa uhanalaisten eliölajien tai pesimisaikojen takia. Määräyksiä voi olla myös esim. maastoliikenteestä, leiriytymisestä, ilma-aluksista ja riista- ja valvontakameroista.

Tiivistelmä

  • Kuvauksia koskeva lupahakemus tulee toimittaa hyvissä ajoin osoitteeseen kirjaamo(at)metsa.fi.
  • Kuvauksissa tulee toimia alueen mahdollisten säännösten ja lupaehtojen mukaisesti.
  • Kuvauksista ei saa aiheutua vahinkoa tai häiriötä luonnolle, kulttuuriperinnölle tai retkeilyrakenteille.
  • Valmiissa filmissä/somessa tms. ei suojelualueilla tule näyttää mitään sellaista, mitä ko. alueella ei ole lupa tehdä alueen käyttöä koskevien säädösten tai yleisten ohjeiden mukaan.
  • Jos on kyse laajasta yhteistuotannosta, Metsähallitus toivoo selkeän suunnitelman keskitetysti tuotannon yhteisen yhdyshenkilön kautta.
  • Tuotannossa toivotaan tuotavan esille luontoa sitä kunnioittaen.
  • Autamme erittäin mielellämme mm. lupa-asioissa ja annamme tietoa hoitamistamme alueista.

Lisätietoja valtion alueista