Tillstånd för filmproduktioner

Forststyrelsen förvaltar statens mångbruksskogar och vattensystem som är föremål för affärsverksamhet samt skydds- och ödemarksområdena. I de flesta fall krävs tillstånd för filmproduktioner i dessa områden.

För filminspelningar i Forststyrelsens områden behövs inte tillstånd om det är fråga om småskalig verksamhet som grundar sig på allemansrätten. Det kan förekomma begränsningar i allemansrätten i naturskyddsområden, och i dessa områden kan det också finnas begränsningsdelar där man inte alls får röra sig eller där man får röra sig endast längs markerade leder.

För terrängtrafik (t.ex. transport av inspelningsutrustning) ska man alltid ha tillstånd, såväl i mångbruksskogarna som i skydds- och ödemarksområdena. Med terrängtrafik avses körning med motordrivna fordon i terrängen utanför vägar och officiella snöskoterleder som grundats genom lantmäteriförrättning.

Vid inspelningar i renskötselområdet ska man ta i beaktande rennäringen och dess specialbehov (renbetesmarker, kalvningstid osv.). Bäst får man information om dessa av renbeteslagens renvärdar.

Hur gå tillväga?

Fyll i tillståndsansökan nedan i god tid. När du skickar den, förmedlar Forststyrelsens registratorskontor ansökan till den person, som hjälper i tillståndsfrågor. Av ansökan ska framgå följande uppgifter: sökande och kontaktuppgifter, inspelningstidpunkt, vad man planerar att spela in, inspelningsområdet med kartbilaga och eventuellt behov av terrängtrafik.

Handläggningen av vissa tillståndsansökan vid Forststyrelsen tar minst två veckor, och en del tillstånd har därtill en besvärstid på en månad.

Det rör sig rikligt med friluftsmänniskor i skyddsområdena och Forststyrelsens övriga områden, och i dem ordnas också olika evenemang. Därför går det inte alltid att göra inspelningar utan störningar. Vid behov kan vi ge förslag på lämpligare tidpunkter eller områden för inspelningar.

Tillfälliga konstruktioner

Man behöver alltid ansöka om tillstånd även för tillfälliga konstruktioner, såsom kulisser. De planerade konstruktionerna ska beskrivas i tillståndsansökan. Därtill ska man berätta i ansökan om det behövs använda Forststyrelsens friluftskonstruktioner och stugor.

Naturskydds- och ödemarksområden

Bland annat nationalparkerna och naturreservaten är naturskyddsområden. Utöver dessa finns det hundratals andra naturskyddsområden. I Lappland finns 12 stora ödemarksområden. Naturskyddsområdena har inrättats för att skydda vårt lands mest värdefulla natur. Ödemarksområdena finns till för att bevara områdenas ödemarkskaraktär och trygga rennäringen och den samiska kulturen. Det förkommer rätt stora skillnader i lagarna och förordningarna för olika naturskyddsområden och ödemarksområden. I dem finns bestämmelser om vilken verksamhet som är tillåten och förbjuden och för vilken verksamhet det krävs tillstånd i de olika områdena.

Nationalparkerna, en del av naturreservaten och vissa andra naturskyddsområden har alla en egen ordningsstadga. Bestämmelserna i ordningsstadgan kan gälla exempelvis var och på vilka sätt man får färdas i området och under vilka tider. De grundar sig ofta på förekomsten av hotade arter eller fåglars häckningstider. Det kan också finnas bestämmelser om exempelvis terrängtrafik, rätten att slå läger, luftfarkoster och vilt- och övervakningskameror.

Sammanfattning

  • Tillståndsansökan för inspelning bör sändas i god tid till adressen kirjaamo(at)metsa.fi.
  • Under inspelningarna bör man följa eventuella bestämmelser och tillståndsvillkor för området.
  • Inspelningarna får inte skada eller störa natur, kulturarv eller friluftskonstruktioner.
  • I den färdiga filmen/de sociala medierna från ett skyddsområde får man inte visa något som det är förbjudet att göra enligt bestämmelserna eller de allmänna reglerna för skyddsområdet i fråga.
  • Om det är fråga om en samproduktion, önskar Forststyrelsen få en enda plan, från produktionens gemensam kontaktperson.
  • Vi önskar att ni visar respekt för naturen i den färdiga produktionen.
  • Vi står mycket gärna till hjälp om ni har frågor om exempelvis tillstånden eller våra områden.

Ytterligare information om statens områden